SFS 2018:1631 Lag om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2018-1631.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet

Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 8 c § lagen (2001:181) om be-
handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet2 i stället för
lydelsen enligt lagen (2017:388) om ändring i den lagen ska ha följande
lydelse.

2 kap.
8 c §
Försäkringskassan får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattnings-
databasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om

1. betalningsskyldighet för en bidragsskyldig förälder enligt 19 kap. social-

försäkringsbalken,

2. bestämmande av sjukpenninggrundande inkomst enligt 26 kap. social-

försäkringsbalken, eller

3. beräkning av bostadsbidrag enligt 97 kap. socialförsäkringsbalken.
Direktåtkomsten får endast omfatta
1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration

eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarande-
lagen (2011:1244),

2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmot-

tagaren, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

SFS

2018:1631

Publicerad
den

7 november 2018

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.