SFS 1993:673 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

SFS 1993_673 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980_343)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i skatteregisterlagen (1980:343);

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 7 §§ skatteregisterlagen

(1980: 343)2 skall ha följande lydelse.

1 §3 För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av

automatisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket
och ett regionalt skatteregister för varje län.

Registren skall användas vid beskattning för

1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysis-

ka och juridiska personer,

2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kon-

trollverksamhet,

3. taxering enligt taxeringslagen (1990: 324) samt bestämmande av pen-

sionsgrundande inkomst,

4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbördslagen (1953:272),

lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare, lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
samt lagen (1951: 763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst.

Registren skall dessutom användas för avräkning enligt lagen

(1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter och för
bestämmande av skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattereduk-
tion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus.

Det centrala skatteregistret skall också användas för utredningar i kro-

nofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet och för Riksskatteverkets
tillsyn enligt lagen (1974: 174) om identitetsbeteckning för juridiska perso-
ner m.fl.

7 §4 För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5
och 6 §§, det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag, företag som

enligt 3 § 12 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomst-

skatt skall behandlas som fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag och
dotterföretag som avses i 2 kap. 16 § lagen (1990: 325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter.

2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt taxerings- eller

mervärdeskattebesök eller annat sammanträffande enligt 3 kap. 7 § taxe-
ringslagen (1990:324) eller 26 a § lagen (1968:430) om mervärdeskatt. För
varje sådan åtgärd får anges tid, art. beskattningsperiod, skatteslag, myn-
dighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för

1383

1

Prop. 1992/93: 150, bet. 1992/93: SkU36, rskr. 1992/93:422.

2

Lagen omtrvckt 1983: 143.

3

Senaste lydelse 1991: 1920.

4

Senaste lydelse 1992: 1190.

SFS 1993:673

Utkom från trycket

den 21 juni 1993

background image

SFS 1993:673

skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldig-
het har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgift om

innehav av skattsedel på preliminär skatt, uppgifter om beslut om återkal-
lelse av skattsedel på preliminär F-skatt med angivande av skälen för

beslutet, uppgifter som behövs för att bestämma skatt eller avgift enligt
uppbördslagen (1953:272), lagen om mervärdeskatt, lagen (1984:668) om
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lagen (1991:586) om särskild in-
komstskatt för utomlands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning av
socialavgifter och lagen (1951: 763) om beräkning av statlig inkomstskatt
på ackumulerad inkomst samt uppgifter om redovisning, inbetalning och
återbetalning av sådana skatter eller avgifter.

4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till beslut om beskattning.

5. Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av deklaration och

med betalning av skatt, dock ej skälen för besluten, samt uppgift om att
laga förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen.

7. Uppgifter som skall lämnas i förenklad självdeklaration, allmän själv-

deklaration enligt 2 kap. 13 § första stycket punkterna 2 — 4 och andra
stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter samt uppgifter
som skall lämnas enligt 2 kap. 25 § lagen om självdeklaration och kontroll-
uppgifter.

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet, uppgift

om utmätning enligt 68 § 6 mom. uppbördslagen samt uppgift om anled-
ning till att överskjutande skatt inte helt betalas ut med återbetalningskort.

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogde-

myndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslut om ackord,
likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinställelse.

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.
11. Uppgift om telefonnummer, särskild adress för skattsedelsförsändel-

se samt namn, adress och telefonnummer för ombud.

12. Uppgift från kontrolluppgift som enligt 3 kap. lagen om självdeklara-

tion och kontrolluppgifter skall lämnas utan föreläggande samt från sådan
särskild uppgift som avses i 3 § lagen (1959:551) om beräkning av pen-
sionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring.

13. Uppgift om beteckning, köpeskilling, taxeringsvärde, delvärde, be-

skattningsnatur, typ av fång och tidpunkt för fånget för fastighet som ägs
eller innehas av personen, andelens storlek om fastigheten har flera ägare

och övriga uppgifter som behövs för beräkning av statlig fastighetsskatt
samt uppgift som behövs för värdering av bostad på fastighet.

14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt

beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för
planerat taxerings- eller mervärdeskattebesök eller annat sammanträffan-
de enligt 3 kap. 7 § taxeringslagen eller 26 a § lagen om mervärdeskatt.

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är närings-

idkare samt, om fullmakt lämnats för bank- eller postgiro att ta emot
skatteåterbetalning på ett konto, datum för fullmakten samt kontots num-
mer och typ.

16. Uppgift om antal perioder om trettio dagar för vilka den skattskyldi-

1384

background image

SFS 1993:673

18. Uppgifter angående resultat av bruttovinstberäkning, annan beräk-

ning av relationstal eller liknande, skönsmässig beräkning och belopp som
under beskattningsåret stått till förfogande för levnadskostnader.

19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om

fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell.

20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift och

uppgifter enligt 6 § första och andra styckena lagen (1993:672) om skatte-
reduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus för bestämmande

av skattereduktion enligt samma lag samt uppgift om beslut om sådan
skattereduktion.

21. Uppgift om bosättningsland och tidpunkt för byte av bosättnings-

land.

22. Uppgifter om antal årsanställda i en koncern i fall som avses i 2 kap.

16 § sista stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, totalt

respektive i Sverige, koncernomsättning och koncernbalansomslutning för
koncernmoderföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren

(Finansdepartementet)

1385

17. Uppgift om omsättning i näringsverksanhet.

ge uppburit inkomst som beskattas enligt lagen (1958:295) om sjömans-

skatt.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.