SFS 1993:903 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

SFS 1993_903 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980_343)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:903
Utkom från trycket
den 30 juni 1993

Lag
om ändring i skatteregisterlagen (1980:343);

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § skatteregisterlagen

(1980:343)2 skall ha följande lydelse.

1 §3 För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av

automatisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket
och ett regionalt skatteregister för varje län.

Registren skall användas vid beskattning för

1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande

fysiska och juridiska personer,

2. planering, samordning och uppföljning av revisions- och annan kon-

trollverksamhet,

3. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) samt bestämmande av pen-

sionsgrundande inkomst,

4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbördslagen (1953:272),

lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare, lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för

utomlands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
samt lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst.

Registren skall dessutom användas för

1. avräkning enligt lagen (1985: 146) om avräkning vid återbetalning av

skatter och avgifter,

2. bestämmande av skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattere-

duktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus,

1937

1

Prop. 1992/93: 150 (bil. 6) och 1992/93: 198, bet. 1992/93: SkU36 och

1992/93: SkU27, rskr. 1992/93:448.

2

Lagen omtryckt 1983: 143.

3

Senaste lydelse 1993:673.

background image

SFS 1993:903

3. gäldenärsutredning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m.

Det centrala skatteregistret skall också användas för andra utredningar i

kronofogdemyndiheternas exekutiva verksamhet än som avses i tredje
stycket och för Riksskatteverkets tillsyn enligt lagen (1974:174) om identi-
tetsbeteckning för juridiska personer m. fl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren

(Finansdepartementet)

1938

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.