SFS 1994:212 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

SFS 1994_212 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980_343)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

409

SFS 1994:212

Utkom från trycket
den 26 april 1994

Lag
om ändring i skatteregisterlagen (1980:343);

utfärdad den 30 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteregisterlagen

(1980:343)2

dels att i 1, 5 och 6 §§ orden ”lagen (1968:430) om mervärdeskatt” skall

bytas ut mot ”mervärdesskattelagen (1994:200)”,

dels att 7 § skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94: SkU29, rskr. 1993/94:170.

2

Lagen omtryckt 1983:143.

Senaste lydelse av

1§ 1993:903

5§ 1991:1920

6§ 1991:1920.

background image

SFS 1994:212

7 §3 För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5
och 6 §§, det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag, företag som

enligt 3 § 12 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomst-
skatt skall behandlas som fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag och
dotterföretag som avses i 2 kap. 16 § lagen (1990:325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter.

2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt taxerings- eller

mervärdesskattebesök eller annat sammanträffande enligt 3 kap. 7 § tax-
eringslagen (1990:324) eller 17 kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200).
För varje sådan åtgärd får anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag,
myndighets beslut om beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för
skatt med anledning av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldig-
het har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgift om

innehav av skattsedel på preliminär skatt, uppgifter om beslut om återkall-
else av skattsedel på preliminär F-skatt med angivande av skälen för
beslutet, uppgifter som behövs för att bestämma skatt eller avgift enligt
uppbördslagen (1953:272), lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter
från arbetsgivare, lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa för-
värvsinkomster, lagen (1991: 586) om särskild inkomstskatt för utomlands

bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter, mervärdes-
skattelagen (1994:200) och lagen (1951:763) om beräkning av statlig in-
komstskatt på ackumulerad inkomst samt uppgifter om redovisning, inbe-
talning och återbetalning av sådana skatter eller avgifter.

4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till beslut om beskattning.

5. Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av deklaration och

med betalning av skatt, dock ej skälen för besluten, samt uppgift om att
laga förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen.
7. Uppgifter som skall lämnas i förenklad självdeklaration, allmän själv-

deklaration enligt 2 kap. 10 § första stycket punkterna 2 - 4 och andra
stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter samt uppgifter
som skall lämnas enligt 2 kap. 25 § lagen om självdeklaration och kontroll-
uppgifter.

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet, uppgift

om utmätning enligt 68 § 6 mom. uppbördsiagen samt uppgift om anled-
ning till att överskjutande skatt inte helt betalas ut med återbetalningskort.

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogde-

myndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslut om ackord,
likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinställelse.

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.
11. Uppgift om telefonnummer, särskild adress för skattsedelsförsändel-

se samt namn, adress och telefonnummer för ombud.

12. Uppgift från kontrolluppgift som enligt 3 kap. lagen om självdeklara-

tion och kontrolluppgifter skall lämnas utan föreläggande samt från sådan
särskild uppgift som avses i 3 § lagen (1959:551) om beräkning av pen-
sionsgrundande inkomst enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring.

1

Senaste lydelse 1993: 1473.

410

background image

SFS 1994:212

13. Uppgift om beteckning, köpeskilling, taxeringsvärde, delvärde, be-

skattningsnatur, typ av fång och tidpunkt för fånget för fastighet som ägs
eller innehas av personen, andelens storlek om fastigheten har flera ägare
och övriga uppgifter som behövs för beräkning av statlig fastighetsskatt
samt uppgift som behövs för värdering av bostad på fastighet.

14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt

beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för
planerat taxerings- eller mervärdesskattebesök eller annat sammanträffan-
de enligt 3 kap. 7 § taxeringslagen eller 17 kap. 4 § mervärdesskattelagen.

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är närings-

idkare samt, om fullmakt lämnats för bank- eller postgiro att ta emot
skatteåterbetalning på ett konto, datum för fullmakten samt kontots num-
mer och typ.

16. Uppgift om antal perioder om trettio dagar för vilka den skattskyldi-

ge uppburit inkomst som beskattas enligt lagen (1958:295) om sjömans-
skatt.

17. Uppgift om omsättning i näringsverksamhet.
18. Uppgifter angående resultat av bruttovinstberäkning, annan beräk-

ning av relationstal eller liknande, skönsmässig beräkning och belopp som
under beskattningsåret stått till förfogande för levnadskostnader.

19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om

fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell.

20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift och

uppgifter enligt 6 § första och andra styckena lagen (1993:672) om skatte-
reduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus för bestämmande
av skattereduktion enligt samma lag samt uppgift om beslut om sådan
skattereduktion.

21. Uppgift om bosättningsland och tidpunkt för byte av bosättnings-

land.

22. Uppgifter om antal årsanställda i en koncern i fall som avses i 2 kap.

16 § sista stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, totalt

respektive i Sverige, koncernomsättning och koncernbalansomslutning för
koncernmoderföretag.

23. Uppgift som skall lämnas enligt 2 kap. 17 § andra stycket lagen

(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter samt uppgift om
uppskovsavdrag enligt lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av
bostad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 7 § gäller

dock fortfarande i fråga om mervärdesskatt som belöper på tid före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

411

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.