SFS 1994:763 Lag om ändring i lagen (1994:212) om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

SFS 1994_763 Lag om ändring i lagen (1994_212) om ändring i skatteregisterlagen (1980_343)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:763

Utkom från trycket
den 20 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1994:212) om ändring i
skatteregisterlagen (1980:343);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § skatteregisterlagen

(1980:343)2 i paragrafens lydelse enligt lagen (1994:212) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 § För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av

automatisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket
och ett regionalt skatteregister för varje län.

Registren skall användas vid beskattning för

1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysis-

ka och juridiska personer,

2. revisions- och annan kontrollverksamhet,
3. taxering enligt taxeringslagen (1990: 324) samt bestämmande av pen-

sionsgrundande inkomst,

4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbördslagen (1953:272),

mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1984:668) om uppbörd av social-
avgifter från arbetsgivare, lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster, lagen (1991: 586) om särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter samt
lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst.

Registren skall dessutom användas för

1. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av

skatter och avgifter,

2. bestämmande av skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattere-

duktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus,

3. gäldenärsutredning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m. m.

Det centrala skatteregistret skall också användas för andra utredningar i

kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet än som avses i tredje

stycket och för Riksskatteverkets tillsyn enligt lagen (1974:174) om identi-
tetsbeteckning för juridiska personer m. fl.

1

Prop. 1993/94:224, bet. 1993/94: SkU42, rskr. 1993/94:384.

2

Lagen omtryckt 1983: 143.

1430

background image

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1431

SFS 1994:763

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.