SFS 1994:1905 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

SFS 1994_1905 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980_343)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1905
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i skatteregisterlagen (1980:343);

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skatteregisterlagen

(1980:343)2

dels att 8 § och rubriken närmast före 8 § skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 9 a, 11, 12, 12 a och 13 §§ skall betecknas 14, 15, 16,

17 och 19 §§,

dels att 7, 9, 10, nya 17 och nya 19 §§ skall ha följande lydelse samt att

rubriken närmast före 5 § skall ersättas med huvudrubriken "Det centrala
skatteregistret" och underrubriken "Innehåll",

dels att rubriken närmast före 9 § skall sättas närmast före nya 15 §,
dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 11 — 13, 18 och 20 §§

samt en ny huvudrubrik närmast före nya 11 § och fyra nya underrubriker,
närmast före 10, nya 11, nya 12 och nya 13 §§, av följande lydelse.

7 §3 För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5
och 6 §§, det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

1

Prop. 1994/95:93, bet. 1994/95:SkU 15, rskr. 1994/95:158.

2

Lagen omtryckt 1983:143.

3

Senaste lydelse 1994:495.

6656

background image

SFS 1994:1905

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag, foretag som

enligt 3 § 12 mom. nionde stycket lagen (1947:576) om statlig inkomst-
skatt skall behandlas som fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag och
dotterföretag som avses i 2 kap. 16 § lagen (1990:325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter.

2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt besök eller annat

sammanträffande enligt 3 kap. 7 § taxeringslagen (1990:324), 17 kap. 4 §
mervärdesskattelagen (1994:200), 78 § 2 a mom. uppbördslagen (1953:
272), 27 a § lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgi-
vare eller 19 b § lagen (1958:295) om sjömansskatt. För varje sådan åtgärd
får anges tid, art, beskattningsperiod, skatteslag, myndighets beslut om
beloppsmässiga ändringar av skatt eller underlag för skatt med anledning
av åtgärden samt uppgift huruvida bokföringsskyldighet har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgift om

innehav av skattsedel på preliminär skatt, uppgifter om beslut om återkal-
lelse av skattsedel på preliminär F-skatt med angivande av skälen för
beslutet, uppgifter som behövs för att bestämma skatt eller avgift enligt
uppbördslagen, lagen om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,
lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen
(1990:912) om nedsättning av socialavgifter, mervärdesskattelagen och
lagen (1951:763) om beräkning av statlig inkomstskatt på ackumulerad
inkomst samt uppgifter om redovisning, inbetalning och återbetalning av
sådana skatter eller avgifter.

4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till beslut om beskattning.
5. Uppgift om beslut om anstånd med avgivande av deklaration och

med betalning av skatt, dock ej skälen för besluten, samt uppgift om att
laga förfall föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen.
7. Uppgifter som skall lämnas i förenklad självdeklaration, särskild

självdeklaration enligt 2 kap. 10 § första stycket punkterna 2 — 4 och andra
stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter samt uppgifter
som skall lämnas enligt 2 kap. 25 § lagen om självdeklaration och kontroll-
uppgifter.

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet och

uppgift om utmätning enligt 68 § 6 mom. uppbördslagen.

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogde-

myndighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om beslut om ackord,
likvidation eller konkurs samt uppgift om betalningsinställelse.

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.
11. Uppgift om telefonnummer, särskild adress för skattsedelsförsändel-

se samt namn, adress och telefonnummer för ombud.

12. Uppgift från kontrolluppgift som enligt 3 kap. lagen om självdeklara-

tion och kontrolluppgifter skall lämnas utan föreläggande samt från sådan
särskild uppgift som avses i 3 § lagen (1959:551) om beräkning av pen-
sionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

13. Uppgift om beteckning, köpeskilling, taxeringsvärde, delvärde, be-

skattningsnatur, typ av fång och tidpunkt för fånget för fastighet som ägs
eller innehas av personen, andelens storlek om fastigheten har flera ägare
och övriga uppgifter som behövs för beräkning av statlig fastighetsskatt
samt uppgift som behövs för värdering av bostad på fastighet.

6657

background image

SFS 1994:1905

14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt

beskattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för
planerat besök eller annat sammanträffande enligt 3 kap. 7 § taxerings-
lagen, 17 kap. 4§ mervärdesskattelagen, 78 § 2 a mom. uppbördslagen,

27 a § lagen om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare eller 19 b §
lagen om sjömansskatt.

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är närings-

idkare samt, om fullmakt lämnats för bank- eller postgiro att ta emot
skatteåterbetalning på ett konto, datum för fullmakten samt kontots num-
mer och typ.

16. Uppgift om antal perioder om trettio dagar för vilka den skattskyldi-

ge uppburit inkomst som beskattas enligt lagen om sjömansskatt.

17. Uppgift om omsättning i näringsverksamhet.
18. Uppgifter angående resultat av bruttovinstberäkning, annan beräk-

ning av relationstal eller liknande, skönsmässig beräkning och belopp som
under beskattningsåret stått till förfogande för levnadskostnader.

19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om

fordonets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell.

20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift och

uppgifter enligt 6 § första och andra styckena lagen (1993:672) om skatte-
reduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus för bestämmande
av skattereduktion enligt samma lag samt uppgift om beslut om sådan
skattereduktion.

21. Uppgift om bosättningsland och tidpunkt för byte av bosättnings-

land.

22. Uppgifter om antal årsanställda i en koncern i fall som avses i

2 kap. 16 § sista stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter,
totalt respektive i Sverige, koncernomsättning och koncernbalansomslut-
ning för koncernmoderföretag.

23. Uppgift om beteckning på ersättningsbostad som avses i 11 § lagen

(1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad, uppskovsavdragets
storlek, belopp som enligt 10 § nämnda lag skall reducera omkostnadsbe-
loppet samt, om ersättningsbostaden utgörs av bostad som avses i 11 §
andra meningen nämnda lag, föreningens eller bolagets organisationsnum-
mer och namn.

24. Uppgift som skall lämnas enligt 13 kap. 29 eller 30 §§ mervärdesskat-

telagen.

9 § Uppgifter som avses i 7 § får tas in i registret endast i den utsträck-
ning som föreskrivs av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm-
mer.

Regeringen får föreskriva mindre avvikelser från bestämmelserna om

registerinnehåll.

Term inalåtkomst

10 §4 Terminalåtkomst till uppgifter i det centrala skatteregistret får

finnas endast för de ändamål som anges i 1 § och i den utsträckning i övrigt
som anges i andra-sjätte styckena.

4

Senaste lydelse 1993:1473.

6658

background image

SFS 1994:1905

Skattemyndigheten i länet får ha terminalåtkomst till uppgifter som

avses i 5 och 6 §§, 7 § 1-6, 8, 9, 13, 15, 17 och 22 samt de uppgifter
därutöver som behövs för utfärdande av skattsedel och dubblettskattsedel.

Skattemyndigheten får vidare ha terminalåtkomst till uppgifter som

avses i 7 § 7, 10-12, 14, 16, 18, 20, 21, 23 och 24 och som hänför sig till
länet eller gäller skattskyldig som beskattas i länet.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 5 och

6 § § s a m t 7 § 1 - 1 8 , 2 0 - 2 4 .

Kronofogdemyndighet får ha terminalåtkomst till uppgifter enligt 5 och

6 §§ samt 7 § 1, 3 och 4. Kronofogdemyndighet i det län där ett mål är
registrerat för exekutiva åtgärder får vidare ha sådan terminalåtkomst i
fråga om uppgifter enligt 7 § 7, 8, 12 och 13. Terminalåtkomsten får avse
den som är registrerad som gäldenär hos kronofogdemyndighet eller make

till gäldenären eller annan som sambeskattas med gäldenären. I fråga om
uppgifter enligt 7 § 1 får terminalåtkomsten avse också den som är deläga-
re i fåmansföretag där någon som avses i tredje meningen är delägare.

Av rådets förordning (EEG) nr 218/92 framgår att behörig myndighet i

ett annat EU-land får ha terminalåtkomst till uppgift rörande mervärdes-
skatt.

De regionala skatteregistren

Innehåll

11 § Ett regionalt skatteregister får innehålla följande uppgifter som

hänför sig till länet:

1. uppgift om fysisk eller juridisk persons identitet,

2. uppgift om taxeringsår, beskattningsår, inkomstår och redovisnings-

period,

3. uppgift om ärendebeteckning, ärendemening och ärendesamband,

4. uppgift om beteckning på handling samt i förekommande fall uppgift

om att en handling i ett ärende inte finns i registret,

5. uppgift om att ärendet omprövats eller överklagats samt domstols

beslut,

6. administrativa och tekniska uppgifter som behövs för handläggningen

av ärendet.

Registret får också innehålla handling som kommit in eller upprättats i

ett ärende som hänför sig till länet. En sådan handling får innehålla uppgift
som avses i 4 § eller 6 § andra stycket datalagen (1973:289) endast om en
enskild har lämnat uppgiften eller om den behövs för handläggningen av
ärendet.

Terminalåtkomst

12 § Terminalåtkomst till ett regionalt register får finnas endast för de
ändamål som anges i 1 § och endast i den utsträckning som anges i andra
och tredje styckena.

Riksskatteverket och skattemyndigheten i länet får ha terminalåtkomst

till de uppgifter som avses i 11 § första stycket.

Det skattekontor som skall handlägga ett ärende får ha terminalåtkomst

till handling som avses i 11 § andra stycket. Ett skattekontor får också ha

6659

background image

SFS 1994:1905

terminalåtkomst till handling som finns i ett ärende vid ett annat skatte-
kontor om det behövs för handläggningen av ett ärende.

Regeringen får föreskriva att Riksskatteverket eller skattemyndighet i

annat fall än som avses i tredje stycket får ha terminalåtkomst till handling

som avses i 11 § andra stycket.

Sökbegrepp

13 § I fråga om uppgifter som avses i 11 § första stycket får som sökbe-

grepp användas endast personnummer, organisationsnummer, namn, fir-

ma, ärendebeteckning, taxeringsår, beskattningsår, inkomstår, redovis-
ningsperiod, handläggande enhet, datum och uppgift om var i handlägg-
ningsgången ärendet befinner sig.

I handling som avses i 11 § andra stycket får som sökbegrepp användas

endast ärendebeteckning och beteckning på handling.

17 §5 Uppgifter om en arbetstagares eller uppdragstagares namn och

personnummer, slag av preliminär skatt som personen skall betala samt
uppgifter till ledning för beräkning av skatteavdrag för betalning av preli-
minär och kvarstående skatt, får lämnas på medium för automatisk data-
behandling till arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Av rådets förordning (EEG) nr 218/92 framgår att uppgift som avses i

10 § sjätte stycket får lämnas ut till behörig myndighet i ett annat EU-land

på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

Underlag för uppgiftsutlämnandet får hämtas in på medium för automa-

tisk databehandling.

18 § I ett registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) behöver i fråga

om ett regionalt register uppgift i handling som har getts in av enskild eller
som den registeransvarige har expedierat till den registrerade inte tas med.
Om uppgiften finns i ärende rörande den som begärt utdraget, skall det
framgå av utdraget att uppgiften inte finns med.

19 §6 Om inte annat sägs i andra eller tredje stycket skall sådana uppgif-

ter i det centrala skatteregistret som hänför sig till viss beskattningsperiod
gallras när sju år gått från utgången av det kalenderår under vilket peri-
oden gick ut.

Uppgifter som avses i 5 §, med undantag av de i första stycket 5, 6 §, 7 §

3, med undantag av uppgifter om beslut om återkallelse av skattsedel på

preliminär F-skatt och 7 § 23, med undantag av uppgift om uppskovsav-
drag enligt lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad, får
bevaras även efter utgången av den tid som anges i första stycket. Detsam-
ma gäller uppgifter om

1. personnummer för make och, om samtaxering sker med annan per-

son, personnummer för denne,

2. beslut om beskattning, dock inte skälen för beslutet,
3. huruvida taxering grundas på förenklad självdeklaration eller enbart

på kontrolluppgift om inkomst av kapital,

4. antal perioder om trettio dagar för vilka den skattskyldige uppburit

inkomst som beskattas enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt,

5

Senaste lydelse av förutvarande 12 a § 1994:764.

6

Senaste lydelse av förutvarande 13 § 1993:1473.

6660

background image

SFS 1994:1905

5. ingående och utgående mervärdesskatt samt särskilt investeringsav-

drag och redovisningsperiodens längd vid redovisning av mervärdesskatt.

Uppgift om revision får bevaras under högst tio år efter utgången av det

år under vilket revisionen avslutades.

Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd bevaringstid för upp-

gifter som avses i första eller tredje stycket.

20 § Upptagningar i regionala register skall i fråga om deklarationer och
andra handlingar som lämnats till ledning för beskattning eller upprättats
eller för granskning omhändertagits av en myndighet för skattekontroll,

gallras sju år eller, i fråga om handlingar som avser aktiebolag eller ekono-
misk förening, tio år efter beskattningsårets utgång.

Andra upptagningar i regionala register än sådana som avses i första

stycket skall gallras tolv år efter beskattningsårets utgång.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första eller andra stycket.

1. Denna lag träder såvitt avser 10 § sjätte stycket och 17 § andra stycket

i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslut-
ning till Europeiska unionen och i övrigt den 1 januari 1995. Lagen
tillämpas första gången vid 1995 års taxering.

2. Efter utgången av den i 19 § första stycket föreskrivna gallringsfristen

gäller 20 § första stycket också beträffande uppgifter som före ikraftträdan-
det har getts in i elektronisk form.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

6661

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.