SFS 1995:1627 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

SFS 1995_1627 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980_343)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1627
Utkom från trycket
den 29 december 1995

Lag
om ändring i skatteregisterlagen (1980:343);

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § skatteregisterlagen (1980:

343)2 skall ha följande lydelse.

1 §3 För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av

automatisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket och
ett regionalt skatteregister för varje län.

Registren skall användas vid beskattning för

1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysis-

ka och juridiska personer,

2. revisions- och annan kontrollverksamhet,
3. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) samt bestämmande av pen-

sionsgrundande inkomst,

4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbördslagen (1953:272),

mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1984:668) om uppbörd av soci-
alavgifter från arbetsgivare, lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter samt
lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst.

Registren skall dessutom användas för

1. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av

skatter och avgifter,

2. bestämmande av skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattere-

duktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus och lagen (1995:

1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar,

3. gäldenärsutredning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m.

Det centrala skatteregistret skall också användas för andra utredningar i

kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet än som avses i tredje
stycket och för Riksskatteverkets tillsyn enligt lagen (1974:174) om identi-
tetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

1

Prop. 1995/96:109, bet. 1995/96:SkU20, rskr. 1995/96:135.

2

Lagen omtryckt 1983:143.

3

Senaste lydelse 1994:763.

3284

background image

SFS 1995:1627

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

3285

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.