SFS 1996:1232 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

SFS 1996_1232 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980_343)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i skatteregisterlagen (1980:343);

SFS 1996:1232
Utkom från trycket
den 13 december 1996

2329

1

Prop. 1996/97:17, bet. 1996/97:FiUl, rskr. 1996/97:53.

2

Lagen omtryckt 1983:143.

3

Senaste lydelse 1996:726.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § skatteregisterlagen

(1980:343)2 skall ha följande lydelse.

1 §3 För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av
automatisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket och
ett regionalt skatteregister för varje län.

Registren skall användas vid beskattning för

1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysis-

ka och juridiska personer,

2. revisions- och annan kontrollverksamhet,
3. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) samt bestämmande av pen-

sionsgrundande inkomst,

4. bestämmande och uppbörd av skatt enligt uppbördslagen (1953:272),

mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1984:668) om uppbörd av social-
avgifter från arbetsgivare, lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter samt la-
gen (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst.

Registren skall dessutom användas för

1. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av

skatter och avgifter,

2. bestämmande av skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skatte-

reduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, lagen (1995:1623)
om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar, lagen (1996:725) om skat-
tereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus och lagen
(1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-
2001 års taxeringar,

3. gäldenärsutredning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m.

Det centrala skatteregistret skall också användas för andra utredningar i

kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet än som avses i tredje
stycket och för Riksskatteverkets tillsyn enligt lagen (1974:174) om identi-
tetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.