SFS 1997:523 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

SFS 1997_523 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980_343)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:523
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

934

Lag
om ändring i skatteregisterlagen (1980:343);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 5, 6 och 17 §§ skatteregister-

lagen (1980:343)2 skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Lagen omtryckt 1983:143.

background image

935

SFS 1997:523

1 §3 För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av auto-

matisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket och ett
regionalt skatteregister för varje län.

Registren skall användas vid beskattning för

1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysiska

och juridiska personer,

2. revisions- och annan kontrollverksamhet,
3. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) samt bestämmande av pen-

sionsgrundande inkomst,

4. redovisning, bestämmande och betalning av skatt enligt skattebetal-

ningslagen (1997:483), mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1991:586)
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1990:912) om ned-
sättning av socialavgifter samt lagen (1951:763) om statlig inkomstskatt på
ackumulerad inkomst.

Registren skall dessutom användas för

1. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av

skatter och avgifter,

2. bestämmande av skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skatte-

reduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, lagen (1995:1623)
om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar, lagen (1996:725) om skatte-
reduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus och lagen
(1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001
års taxeringar,

3. gäldenärsutredning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m.

Det centrala skatteregistret skall också användas för andra utredningar i

kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet än som avses i tredje
stycket och för Riksskatteverkets tillsyn enligt lagen (1974:174) om identi-
tetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

2 § Med beskattning avses i denna lag fastställande av underlag för be-
stämmande av skatt, redovisning, bestämmande och betalning av skatt samt
bestämmande av pensionsgrundande inkomst.

5 §4 För fysisk person som är folkbokförd i riket skall i det centrala skatte-
registret anges

1. personnummer, namn, adress, civilstånd, datum för civilståndsändring

och folkbokföringsförhållanden,

2. registrering enligt skattebetalningslagen (1997:483), särskilt registre-

rings och redovisningsnummer, organisationsnummer och firma,

4. registrering i sjömansregistret, tillhörighet till icke territoriell försam-

ling, tillhörighet till svenska kyrkan,

5. nationalitet, personnummer för hos personen folkbokförda barn under

18 år, antal hemmavarande barn som inte har uppnått 16 eller 18 års ålder,

personnummer för make och person som likställs med make vid beskatt-
ningen,

3

Senaste lydelse 1996:1232.

4

Senaste lydelse 1994:212.

background image

936

SFS 1997:523

6. slag av pensionsförmån som personen är berättigad till enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring, i den mån det behövs för att debitera soci-
alförsäkringsavgift,

7. på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas.
För person som inte har uppnått 18 års ålder skall också anges person-

nummer för den hos vilken personen är folkbokförd.

För person som inte har uppnått 15 års ålder skall införas endast uppgift

om personnummer, namn och adress samt personnummer för den hos vilken
personen är folkbokförd, om inte ytterligare uppgift som avses i första
stycket behövs för beskattning.

För person som ej är folkbokförd här i riket skall uppgifter enligt första,

andra eller tredje stycket införas i den mån det behövs för beskattning här i
riket.

6 §5 För juridisk person och för enkelt bolag, partrederi och utländskt före-
tags filial i Sverige skall i det centrala skatteregistret anges

1. organisationsnummer med tidpunkt för registrering och avregistrering i

registret, namn, firma, adress, hemortskommun, säte och juridisk form,

2. registrering enligt skattebetalningslagen (1997:483), särskilt registre-

rings- och redovisningsnummer.

För dödsbo skall även den avlidnes personnummer och dagen för dödsfal-

let anges.

17 §6 Uppgifter om en arbetstagares eller uppdragstagares namn och per-
sonnummer, slag av preliminär skatt som personen skall betala samt uppgif-

ter till ledning för beräkning av skatteavdrag för betalning av preliminär

skatt, får lämnas på medium för automatisk databehandling till arbetsgivare

eller uppdragsgivare.

Av rådets förordning (EEG) nr 218/92 framgår att uppgift som avses i

10 § sjätte stycket får lämnas ut till behörig myndighet i ett annat EU-land på

medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

Underlag för uppgiftslämnandet får hämtas in på medium för automatisk

databehandling.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1994:212.

6

Senaste lydelse 1994:1905.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.