SFS 2009:491 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2009:491 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
090491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha
följande lydelse.

2 kap.

10 §

2

Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om

namn, person- eller samordningsnummer, beteckning för fastighet samt upp-
gifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
användas som sökbegrepp.

I verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt

ärvdabalken får vid sökning i skattedatabasen endast uppgifter som avses i
5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen användas som sökbegrepp. Vid
sökning efter handlingar som avses i 4 § får dessutom uppgift om namn och
person- eller samordningsnummer användas som sökbegrepp.

Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet))

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2004:1347.

SFS 2009:491

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.