SFS 2020:34 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2020-34.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 30 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 12 § lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet2 ska ha
följande lydelse.

2 kap.
12 §
3 Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen

avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår

som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade

varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare
eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska
gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på
kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om skatt på vissa
nikotinhaltiga produkter och lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar
samt uppgifter och handlingar om registrerade mottagare enligt lagen om
skatt på kemikalier i viss elektronik ska gallras sju år efter utgången av det
kalenderår då godkännandet blev återkallat.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter

utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den
administrativa referenskoden enligt 22 b § andra stycket lagen om
tobaksskatt, 21 b § andra stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 §
andra stycket lagen om skatt på energi eller annan sammanhållande
identifikationsuppgift senast ändrades.

1 Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2018:1889.

SFS

2020:34

Publicerad
den

6 februari 2020

background image

2

SFS

2020:34

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.