SFS 1998:348 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

980348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteregisterlagen (1980:343);

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skatteregisterlagen

(1980:343)

2

dels

att i 1 § ordet ”län” skall bytas ut mot ”region”, i 3 § orden ”Skatte-

myndigheten i Dalarnas län” skall bytas ut mot ”Skattemyndigheten i Gävle”
och att i 4 och 10–12 §§ ordet ”länet” skall bytas ut mot ”regionen”,

dels

att 7 och 19 §§ skall ha följande lydelse.

7 §

3

För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5

och 6 §§, det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag, företag som

enligt 3 § 12 a mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
skall behandlas som fåmansföretag, fåmansägt handelsbolag och dotterföre-
tag som avses i 2 kap. 16 § lagen (1990:325) om självdeklaration och kon-
trolluppgifter, uppgift om företagsledare i dessa företag samt uppgift om del-
ägare i enkelt bolag och partrederi.

2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt besök eller annat sam-

manträffande enligt 3 kap. 7 § taxeringslagen (1990:324) eller 14 kap. 6 §
skattebetalningslagen (1997:483). För varje sådan åtgärd får anges tid, art,
beskattningsperiod, skatteslag, myndighets beslut om beloppsmässiga änd-
ringar av skatt eller underlag för skatt med anledning av åtgärden samt upp-
gift huruvida bokföringsskyldighet har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgift om inne-

hav av skattsedel på preliminär skatt, uppgifter om beslut om återkallelse av
F-skattsedel med angivande av skälen för beslutet, uppgifter som behövs för
att bestämma skatt enligt skattebetalningslagen, lagen (1991:586) om sär-
skild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning
av socialavgifter, mervärdesskattelagen (1994:200) och lagen (1951:763) om
beräkning av statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst samt uppgifter

1

Prop. 1997/98:134 och prop. 1997/98:148, bet. 1997/98:SkU29, rskr. 1997/98:254.

2

Lagen omtryckt 1983:143.

Senaste lydelse av

1 § 1997:523
3 § 1997:524
4 § 1990:1139

10 § 1997:354
11 § 1994:1905
12 § 1994:1905.

3

Senaste lydelse 1997:1038.

SFS 1998:348

Utkom från trycket
den 12 juni 1998

background image

2

SFS 1998:348

om redovisning, inbetalning och återbetalning av sådana skatter eller avgif-
ter.

4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till beslut om beskattning.
5. Uppgift om ansökan om anstånd med att lämna deklaration, uppgift om

beslut om anstånd med att lämna deklaration och med att betala skatt, dock
ej skälen för ansökningarna eller besluten, samt uppgift om att laga förfall
föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen.
7. Uppgifter som skall lämnas i förenklad självdeklaration, särskild själv-

deklaration enligt 2 kap. 10 § första stycket punkterna 2–4 och andra stycket
lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter samt uppgifter som skall
lämnas enligt 2 kap. 25 § lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter.

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet och upp-

gift om utmätning enligt 18 kap. 9 § skattebetalningslagen.

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogdemyn-

dighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om att en person ålagts betal-
ningsskyldighet i egenskap av bolagsman eller företrädare för en juridisk
person, uppgift om beslut om skuldsanering, ackord, likvidation eller kon-
kurs samt uppgift om betalningsinställelse.

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.
11. Uppgift om telefonnummer, särskild adress för skattsedelsförsändelse

samt namn, adress och telefonnummer för ombud.

12. Uppgift från kontrolluppgift som enligt 3 kap. lagen om självdeklara-

tion och kontrolluppgifter skall lämnas utan föreläggande samt från sådan
särskild uppgift som avses i 3 § lagen (1959:551) om beräkning av pensions-
grundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

13. Uppgift om beteckning, köpeskilling, basvärde, delvärde, taxerings-

värde, omräknat delvärde, beskattningsnatur, typ av fång och tidpunkt för
fånget för fastighet som ägs eller innehas av personen, andelens storlek om
fastigheten har flera ägare och övriga uppgifter som behövs för beräkning av
statlig fastighetsskatt samt uppgift som behövs för värdering av bostad på
fastighet.

14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt be-

skattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för pla-
nerat besök eller annat sammanträffande enligt 3 kap. 7 § taxeringslagen el-
ler 14 kap. 6 § skattebetalningslagen.

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är näringsid-

kare samt, om fullmakt lämnats för bank- eller postgiro att ta emot skatte-
återbetalning på ett konto, datum för fullmakten samt kontots nummer och
typ.

16. Uppgift om antal dagar för vilka den skattskyldige uppburit sjöin-

komst enligt punkt 1 av anvisningarna till 49 § kommunalskattelagen
(1928:370).

17. Uppgift om omsättning i näringsverksamhet.
18. Uppgifter angående resultat av bruttovinstberäkning, annan beräkning

av relationstal eller liknande, skönsmässig beräkning och belopp som under
beskattningsåret stått till förfogande för levnadskostnader.

19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om for-

donets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell samt tillstånd enligt
yrkestrafiklagen (1988:263) och lagen (1979:561) om biluthyrning.

background image

3

SFS 1998:348

20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift, upp-

gifter enligt 6 § första och andra styckena lagen (1993:672) om skattereduk-
tion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, uppgifter enligt 7 § lagen
(1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar, uppgifter enligt
6 § första och andra styckena lagen (1996:725) om skattereduktion för utgif-
ter för byggnadsarbete på bostadshus för bestämmande av skattereduktion
enligt nämnda lagar samt uppgift om beslut om sådan skattereduktion, upp-
gifter för bestämmande av skattereduktion enligt lagen (1996:1231) om skat-
tereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997–2001 års taxeringar samt
uppgift om beslut om sådan skattereduktion.

21. Uppgift om bosättningsland och tidpunkt för byte av bosättningsland.
22. Uppgifter om antal årsanställda i en koncern i fall som avses i 2 kap.

16 § sista stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, totalt res-
pektive i Sverige, koncernomsättning och koncernbalansomslutning för kon-
cernmoderföretag.

23. Uppgift om beteckning på ersättningsbostad som avses i 11 § lagen

(1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad, uppskovsavdragets
storlek, belopp som enligt 10 § nämnda lag skall reducera omkostnadsbelop-
pet samt, om ersättningsbostaden utgörs av bostad som avses i 11 § andra
meningen nämnda lag, föreningens eller bolagets organisationsnummer och
namn.

24. Uppgift som skall lämnas enligt 10 kap. 17 § första stycket 5 och an-

dra stycket samt 33 § skattebetalningslagen.

25. Uppgifter från aktiebolagsregistret om styrelseledamöter, verkstäl-

lande direktör, firmatecknare och revisor, om att styrelsen inte är fulltalig el-
ler att årsredovisning inte har lämnats i tid, om företagsrekonstruktion och
fusion samt uppgifter från handels- och föreningsregistret om firmatecknare,
revisor och företagsrekonstruktion.

26. Uppgifter från Alkoholinspektionen om tillstånd enligt alkohollagen

(1994:1738) och om omsättning enligt restaurangrapport.

27. Uppgifter från länsarbetsnämnder om beslut om arbetsmarknadspoli-

tiska åtgärder samt utbetalt belopp och datum för utbetalningen.

28. Uppgifter från Generaltullstyrelsen om debiterad mervärdesskatt vid

import, exportvärden, antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder
som uppgifterna avser samt uppgifter från tullmyndigheter som behövs för
tillämpningen av 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen.

29. Uppgifter från Riksförsäkringsverket om försäkring mot kostnader för

sjuklön såvitt avser arbetsgivarens organisations- eller personnummer, be-
räknad lönesumma, datum då försäkringen börjat gälla och datum för för-
ändring av lönesumma, om sjukpenninggrundande inkomst av annat för-
värvsarbete såvitt avser den försäkrades personnummer och datum för in-
komstanmälan samt om utsänd person såvitt avser uppgifter från intyg om
tillämplig lagstiftning och intyg om utsändning

.

30. Uppgift om att en näringsidkare ingår i en sådan mervärdesskatte-

grupp som avses i 6 a kap. 1 § mervärdesskattelagen

.

background image

4

SFS 1998:348

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

19 §

4

Om inte annat sägs i andra–fjärde styckena skall sådana uppgifter i

det centrala skatteregistret som hänför sig till viss beskattningsperiod gallras
sju år efter utgången av det kalenderår under vilket perioden gick ut.

Uppgifter som avses i 5 §, med undantag av de i första stycket 5, 6 §, 7 §

3, med undantag av uppgifter om beslut om återkallelse av F-skattsedel och
7

§ 23, med undantag av uppgift om uppskovsavdrag enligt lagen

(1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad, får bevaras även efter
utgången av den tid som anges i första stycket. Detsamma gäller uppgifter
om

1. personnummer för make och person som likställs med make vid be-

skattningen,

2. beslut om beskattning, dock inte skälen för beslutet,
3. huruvida taxering grundas på förenklad självdeklaration eller enbart på

kontrolluppgift om inkomst av kapital,

4. antal dagar för vilka den skattskyldige uppburit sjöinkomst enligt punkt

1 av anvisningarna till 49 § kommunalskattelagen (1928:370),

5. ingående och utgående mervärdesskatt samt särskilt investeringsavdrag

och redovisningsperiodens längd vid redovisning av mervärdesskatt.

Uppgift om tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1988:263) och lagen

(1979:561) om biluthyrning samt uppgifter som avses i 7 § 26–29, med un-
dantag av uppgifter som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra
stycket mervärdesskattelagen (1994:200

)

, skall gallras två år efter utgången

av det år då uppgifterna registrerades.

Uppgift om revision får bevaras under högst tio år efter utgången av det år

under vilket revisionen avslutades.

Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd bevaringstid för uppgif-

ter som avses i första eller fjärde stycket.

Denna lag träder i kraft såvitt gäller ändringarna i 1, 3, 4 och 10–12 §§

den 1 januari 1999 och i övrigt den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1997:524.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.