SFS 2001:181 Lag om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

010181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i skatteförvalt-

ningens beskattningsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis auto-
matiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukture-
rad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sam-
manställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om juridiska personer och avlidna.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §

Om inte annat anges i 3 § eller 3 kap. gäller denna lag i stället för per-

sonuppgiftslagen (1998:204).

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillå-

ten enligt denna lag.

3 §

När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt andra före-

skrifter i det ämne som regleras i lagen gäller personuppgiftslagens
(1998:204) bestämmelser om

1. definitioner i 3 §,
2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,
3. grundläggande krav på behandling i 9 § med undantag för vad som sägs

i första stycket i och tredje stycket,

4. säkerheten vid behandling i 30–32 §§,
5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33–35 §§,
6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och 38–41 §§,
7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 §,
8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och
9. straff i 49 §.

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

SFS 2001:181

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

2*

SFS 2001:181–206

background image

2

SFS 2001:181

Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databaser gäller även

22 § personuppgiftslagen.

Ändamål

4 §

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs inom skatteförvaltningen för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning

och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

6. handläggning av mål och ärenden om ansvar för någon annans skatter

och avgifter,

7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande in-

ternationellt åtagande, och

8. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

5 §

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs i författningsreglerad verksamhet utanför skatteförvaltningen för

1. fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning

och återbetalning av skatter eller avgifter,

2. utsökning och indrivning,
3. att utgöra underlag för beslut och kontroll av bidrag och andra stöd,
4. pensionsberäkning,
5. tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan

liknande prövning, och

6. aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra

myndigheters register.

Personuppgiftsansvar

6 §

Riksskatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av per-

sonuppgifter som verket skall utföra. En skattemyndighet är personuppgifts-
ansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra.

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

7 §

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma
lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nöd-
vändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om

det särskilt anges i 2 kap.

background image

3

SFS 2001:181

Gallring

8 §

Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall gallras senast

ett år efter det att ärendet har avslutats om inte regeringen eller den myndig-
het regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att uppgifter skall
gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda bestäm-

melser.

2 kap. Beskattningsdatabasen

1 §

I beskattningsverksamheten skall det finnas en samling uppgifter som

med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten
för de i 1 kap. 4 och 5 §§ angivna ändamålen (beskattningsdatabas).

Innehåll

2 §

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verk-

samhet enligt 1 kap. 4 § 1–7. Uppgifter om andra personer får behandlas om
det behövs för handläggningen av ett ärende.

3 §

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas

i databasen:

1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeför-

hållanden,

2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare

och andra företrädare,

3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
8. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i

fackförening,

9. yrkanden och grunder i ett ärende, och
10. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende.
I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgö-

rande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt
åtagande.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första
stycket.

4 §

En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen

och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En handling som upprät-
tats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter
om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

background image

4

SFS 2001:181

Enskilds rätt att ta del av uppgifter

5 §

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild,

om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften
avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om

handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor
och säte som avses i 2 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483),

3. registrering enligt skattebetalningslagen och lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter samt särskilt registrerings- eller re-
dovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas för en fysisk person,
5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-

avgifter,

6. slag av näringsverksamhet, och
7. beslut om likvidation eller konkurs.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad
behandling

6 §

Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för auto-

matiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om
det.

Direktåtkomst

7 §

Riksskatteverket och skattemyndigheterna får ha direktåtkomst till

uppgifter som avses i 3 och 4 §§.

8 §

En kronofogdemyndighet får ha direktåtkomst till uppgifter som avses

i 3 § 1–5, 9 och 10. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 9 och
10 får endast avse den som är registrerad som gäldenär hos kronofogdemyn-
digheten eller make till gäldenären eller någon annan som likställs med
make.

Tullverket får ha direktåkomst till uppgifter som avses i 3 § 1–5, 9 och 10.

Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär enligt
tullagstiftningen eller skyldig att betala skatt för vara vid import.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåt-

komst enligt första och andra stycket får omfatta.

9 §

En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i da-

tabasen som får lämnas ut till honom, om regeringen har meddelat föreskrif-
ter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första
stycket.

background image

5

SFS 2001:181

Sökbegrepp

10 §

Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om

namn, person- eller samordningsnummer, beteckning för fastighet samt upp-
gifter som avses i 15 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) användas som sök-
begrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § an-
vändas.

Gallring

11 §

Uppgifter och handlingar i databasen skall, om inget annat anges i

12 §, gallras senast sju år efter utgången av det kalenderår då den beskatt-
ningperiod som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till gick ut.

12 §

Uppgifter och handlingar som avser

1. revision skall gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisio-

nen avslutades,

2. fastighetstaxering skall gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår

som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till, och

3. gåvoskatteärenden skall gallras tolv år efter utgången av det kalenderår

då gåvodeklaration lämnades.

Uppgifter och handlingar som avser gåvoanmälningsärenden skall gallras

tre år efter utgången av det kalenderår då förfrågan eller anmaning att
komma in med deklaration gjordes.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varu-

mottagare eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaks-
skatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt
på energi skall gallras sju år efter utgången av det kalenderår då upplagsha-
varen eller varumottagaren avregistrerades.

13 §

Vad som sägs i 11 och 12 §§ hindrar inte att regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgif-
ter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i 11 och
12 §§.

Avgifter

14 §

Riksskatteverket och skattemyndigheterna får ta ut avgifter för att

lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas
av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning

i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en all-
män handling enligt tryckfrihetsförordningen.

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

1 §

Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om information

till den registrerade i 23 och 25–27 §§ personuppgiftslagen (1998:204), med
den begränsning som anges i 2 §.

3*

SFS 2001:181–206

background image

6

SFS 2001:181

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

2 §

Information som skall lämnas enligt 26

§ personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som avses i 2 kap.
4 §, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde
begär det skall dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första stycket,

skall det av informationen framgå att handlingen behandlas i databasen.

Rättelse och skadestånd

3 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller an-
slutande författningar.

Överklagande

4 §

En myndighets beslut om rättelse och om information som skall läm-

nas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då skatteregisterlagen

(1980:343) skall upphöra att gälla. Den äldre lagens bestämmelser om gall-
ring och innehåll i ett register gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter
och handlingar som har tillförts registret före den 1 oktober 2001.

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av person-

uppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om
lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i
fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före
den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst be-
stämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24
oktober 1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289)

kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats
före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om infor-
mation enligt denna lag.

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omstän-

dighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i
kraft beträffande den aktuella behandlingen.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.