SFS 2005:265 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2005:265 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
050265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 12 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2

skall ha föl-

jande lydelse.

2 kap.

5 §

3

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild,

om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften
avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om

handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor
och säte som avses i 22 kap. 1 b § skattebetalningslagen (1997:483),

3. registrering enligt skattebetalningslagen samt särskilt registrerings-

eller redovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas för en fysisk person,
5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-

avgifter,

6. slag av näringsverksamhet,
7. beslut om likvidation eller konkurs, och
8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad

förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776)
om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2004/05:99, bet. 2004/05:SkU28, rskr. 2004/05:235.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3

Senaste lydelse 2003:670.

SFS 2005:265

Utkom från trycket
den 24 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.