SFS 2001:327 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

010327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 4 § samt 2 kap. 2, 3 och

10 §§ lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs inom skatteförvaltningen för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning

och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

6. handläggning av mål och ärenden om ansvar för någon annans skatter

och avgifter,

7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande in-

ternationellt åtagande,

8. verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärv-

dabalken, och

9. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

2 kap.

2 §

I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verk-

samhet enligt 1 kap. 4 § 1–8. Uppgifter om andra personer får behandlas om
det behövs för handläggningen av ett ärende.

3 §

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas

i databasen:

1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeför-

hållanden,

1

Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238.

SFS 2001:327

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

2

SFS 2001:327

2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare

och andra företrädare,

3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
8. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i

fackförening,

9. yrkanden och grunder i ett ärende,
10. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende, och
11. uppgifter som behövs i verksamheten med bouppteckningar och döds-

boanmälningar enligt ärvdabalken.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgö-

rande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt
åtagande.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första
stycket.

10 §

Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om

namn, person- eller samordningsnummer, beteckning för fastighet samt upp-
gifter som avses i 15 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) användas som sök-
begrepp.

I verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärv-

dabalken samt arvsskatteärenden får vid sökning i skattedatabasen endast
uppgifter som avses i 15 kap. 2 § sekretesslagen användas som sökbegrepp.
Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får dessutom uppgift om namn
och person- eller samordningsnummer användas som sökbegrepp.

Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.