SFS 2002:431 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2002:431 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet
020431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet skall ha
följande lydelse.

2 kap.

5 §

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild,

om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften
avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om

handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor
och säte som avses i 2 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483),

3. registrering enligt skattebetalningslagen samt särskilt registrerings-

eller redovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas för en fysisk person,
5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-

avgifter,

6. slag av näringsverksamhet, och
7. beslut om likvidation eller konkurs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marie Jönsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

SFS 2002:431

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.