SFS 2006:583 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

060583.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2

dels att 1 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 7 §, av följande ly-

delse.

1 kap.

4 §

3 Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs hos Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning

och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

6. handläggning av mål och ärenden om ansvar för någon annans skatter

och avgifter,

7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande in-

ternationellt åtagande,

8. verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt

ärvdabalken, och

9. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.
Uppgifter som får behandlas enligt första stycket får även behandlas för

tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets brottsbekäm-
pande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar.

1 Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2003:670.

SFS 2006:583

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:583

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

2 kap.

7 §

4 Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifterna i beskattningsdata-

basen. I Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet som avses i lagen
(1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar får direktåt-
komsten endast omfatta uppgifter som avses i 3 § 1–5, 7, 9 och 10.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåt-

komst enligt första stycket får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

4 Tidigare 2 kap. 7 § upphävd genom 2003:670.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.