SFS 2003:670 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

030670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

dels att 2 kap. 7 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1 kap. 1 § ordet ”skatteförvaltningens” skall bytas ut mot ”Skat-

teverkets”,

dels att rubriken till lagen och 1 kap. 4–6 §§, 2 kap. 5 och 14 §§ samt

3 kap. 4 § skall ha följande lydelse.

Lag om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet

1 kap.

4 §

2 Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs hos Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning

och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

6. handläggning av mål och ärenden om ansvar för någon annans skatter

och avgifter,

7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande in-

ternationellt åtagande,

8. verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt

ärvdabalken, och

9. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

5 § Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-
hövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse 2001:327.

SFS 2003:670

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:670

1. fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning

och återbetalning av skatter eller avgifter,

2. utsökning och indrivning,
3. att utgöra underlag för beslut och kontroll av bidrag och andra stöd,
4. pensionsberäkning,
5. tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan

liknande prövning, och

6. aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra

myndigheters register.

6 § Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av person-
uppgifter som verket skall utföra.

2 kap.

5 §

3 Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild,

om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften
avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om

handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor
och säte som avses i 22 kap. 1 b § skattebetalningslagen (1997:483),

3. registrering enligt skattebetalningslagen samt särskilt registrerings- el-

ler redovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten skall betalas för en fysisk person,
5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-

avgifter,

6. slag av näringsverksamhet, och
7. beslut om likvidation eller konkurs.

14 § Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning

i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en all-
män handling enligt tryckfrihetsförordningen.

3 kap.

4 § Skatteverkets beslut om rättelse och om information som skall lämnas
enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Den nya föreskriften i 1 kap. 6 § gäller även för behandling av person-

uppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.

3 Senaste lydelse 2002:431.

background image

3

SFS 2003:670

3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för över-

klagande av skattemyndighets beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.