SFS 2022:169 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2022:169 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS2022-169.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 a, 5, 8 och 12 §§ lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet2 ska ha följande lydelse.

2 kap.
4 a §
3 I databasen får uppgifter och handlingar behandlas som ingår i det
datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets
beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter
om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

5 §4 Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild,
om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften
avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, företagsnamn och juridisk form samt i

fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om
huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen
(2011:1244),

3. registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registrerings-

eller redovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,
5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbets-

givaravgifter,

6. slag av näringsverksamhet,
7. beslut om likvidation, förenklad avveckling eller konkurs,
8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad

förbrukare enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi eller lagen
(2022:156) om alkoholskatt och i sådana fall från vilken tidpunkt,

9. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som registrerad

avsändare enligt lagen om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt
eller lagen om alkoholskatt och i sådana fall från vilken tidpunkt, och

10. huruvida en distansförsäljare enligt 10 kap. lagen om tobaksskatt har

ställt säkerhet för skatten på de varor som sänds från det andra EU-landet.

1 Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.
3 Senaste lydelse 2012:775.
4 Senaste lydelse 2021:430.

SFS

2022:169

Publicerad
den

11 mars 2022

background image

SFS

2022:169

2

8 §5 Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses
i 3 § 1�5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8,
10 och 11 får endast avse den som

1. har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering,
2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,
3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuld-

sanering eller F-skuldsanering, eller

4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogde-

myndigheten.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1�5, 10 och

11. �&tkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär enligt
tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller otillåten
införsel eller föremål för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i

4 a §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare

föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar direktåtkomst enligt första till
tredje styckena får omfatta.

12 §6 Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen

avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår

som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade

varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare,
godkända skatteupplag, certifierade mottagare, tillfälligt certifierade
mottagare, certifierade avsändare, tillfälligt certifierade avsändare,
registrerade distansförsäljare och tillfälligt registrerade distansförsäljare
enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om
tobaksskatt samt lagen (2022:156) om alkoholskatt ska gallras sju år efter
utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om skatt

på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen
(2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, lagen (2020:32) om
skatt på plastbärkassar och lagen om tobaksskatt samt uppgifter och
handlingar om registrerade mottagare och registrerade EU-handlare enligt
lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik och registrerade distans-
försäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt lagen om tobaksskatt ska
gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet blev
återkallat.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter

utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den
administrativa referenskoden enligt 4 b kap. 4 § tredje stycket lagen om
skatt på energi, 5 kap. 4 § tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 5 kap.
4 § tredje stycket lagen om alkoholskatt, den förenklade administrativa
referenskoden enligt 4 e kap. 3 § tredje stycket lagen om skatt på energi,
8 kap. 4 § tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 8 kap. 4 § tredje stycket

5 Senaste lydelse 2016:684.
6 Senaste lydelse 2021:430.

background image

SFS

2022:169

3

lagen om alkoholskatt eller annan sammanhållande identifikationsuppgift
senast ändrades.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.