SFS 2022:169 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2022:169 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS2022-169.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:SFZKMJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:CUZSWP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FFKUSJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:OWUAZM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 3 mars 2022 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 4 a, 5, 8 och 12 �� lagen <br/>(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-<br/>verksamhet2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. <br/>4 a �</b>3 I databasen f�r uppgifter och handlingar behandlas som ing�r i det <br/>datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och r�dets <br/>beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter <br/>om f�rflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>5 �</b>4 Fr�n databasen f�r nedan angivna uppgifter l�mnas ut till en enskild, <br/>om det inte av s�rskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften <br/>avser eller n�gon n�rst�ende lider men om uppgiften r�js. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">Uppgifter f�r l�mnas ut om <br/>1. namn och personnummer,<br/>2. organisationsnummer, namn, f�retagsnamn och juridisk form samt i</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">fr�ga om handelsbolag och andra juridiska personer s�dana uppgifter om <br/>huvudkontor och s�te som avses i 67 kap. 8 � skattef�rfarandelagen <br/>(2011:1244), </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. registrering enligt skattef�rfarandelagen samt s�rskilt registrerings- </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller redovisningsnummer, </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">4. p� vilket s�tt den prelimin�ra skatten ska betalas f�r en fysisk person,<br/>5. registrering av skyldighet att g�ra skatteavdrag eller betala arbets-</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">givaravgifter, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">6. slag av n�ringsverksamhet,<br/>7. beslut om likvidation, f�renklad avveckling eller konkurs,<br/>8. huruvida en fysisk eller juridisk person �r godk�nd som skattebefriad</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">f�rbrukare enligt lagen (1994:1776) om skatt p� energi eller lagen <br/>(2022:156) om alkoholskatt och i s�dana fall fr�n vilken tidpunkt, </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9. huruvida en fysisk eller juridisk person �r godk�nd som registrerad</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">avs�ndare enligt lagen om skatt p� energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt <br/>eller lagen om alkoholskatt och i s�dana fall fr�n vilken tidpunkt, och </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">10. huruvida en distansf�rs�ljare enligt 10 kap. lagen om tobaksskatt har</p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">st�llt s�kerhet f�r skatten p� de varor som s�nds fr�n det andra EU-landet. </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">1 Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161. <br/>2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670. <br/>3 Senaste lydelse 2012:775. <br/>4 Senaste lydelse 2021:430. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2022:169 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 11 mars 2022 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2022:169 </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>8 �</b>5 Kronofogdemyndigheten f�r ha direkt�tkomst till uppgifter som avses <br/>i 3 � 15, 8, 10 och 11. Direkt�tkomst till uppgifter som avses i 3 � 4, 5, 8, <br/>10 och 11 f�r endast avse den som </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">1. har ans�kt om skuldsanering eller F-skuldsanering,<br/>2. �r registrerad som g�lden�r hos Kronofogdemyndigheten,<br/>3. �r make eller likst�lld med make till den som har ans�kt om skuld-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">sanering eller F-skuldsanering, eller </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">4. �r make eller likst�lld med make till g�lden�r hos Kronofogde-</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Tullverket f�r ha direkt�tkomst till uppgifter som avses i 3 � 15, 10 och </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">11. �tkomsten f�r endast avse den som �r eller kan antas vara g�lden�r enligt<br/>tullagstiftningen, skyldig att betala skatt f�r vara vid import eller otill�ten<br/>inf�rsel eller f�rem�l f�r Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen<br/>(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,<br/>tobaksvaror och energiprodukter.</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Tullverket f�r ha direkt�tkomst till uppgifter och handlingar som avses i </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">4 a �. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">f�reskrifter om vilka uppgifter och handlingar direkt�tkomst enligt f�rsta till <br/>tredje styckena f�r omfatta. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 �</b>6 Uppgifter och handlingar som avser </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. revision ska gallras tio �r efter utg�ngen av det kalender�r d� revisionen</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">avslutades, och </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. fastighetstaxering ska gallras tolv �r efter utg�ngen av det taxerings�r</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">som uppgifterna eller handlingarna kan h�nf�ras till. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Uppgifter och handlingar om godk�nda upplagshavare, registrerade </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">varumottagare, tillf�lligt registrerade varumottagare, registrerade avs�ndare, <br/>godk�nda skatteupplag, certifierade mottagare, tillf�lligt certifierade <br/>mottagare, certifierade avs�ndare, tillf�lligt certifierade avs�ndare, <br/>registrerade distansf�rs�ljare och tillf�lligt registrerade distansf�rs�ljare <br/>enligt lagen (1994:1776) om skatt p� energi, lagen (2022:155) om <br/>tobaksskatt samt lagen (2022:156) om alkoholskatt ska gallras sju �r efter <br/>utg�ngen av det kalender�r d� akt�ren avregistrerades. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Uppgifter och handlingar om godk�nda lagerh�llare enligt lagen om skatt </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">p� energi, lagen (2016:1067) om skatt p� kemikalier i viss elektronik, lagen <br/>(2018:696) om skatt p� vissa nikotinhaltiga produkter, lagen (2020:32) om <br/>skatt p� plastb�rkassar och lagen om tobaksskatt samt uppgifter och <br/>handlingar om registrerade mottagare och registrerade EU-handlare enligt <br/>lagen om skatt p� kemikalier i viss elektronik och registrerade distans-<br/>f�rs�ljare av tuggtobak och �vrig tobak enligt lagen om tobaksskatt ska <br/>gallras sju �r efter utg�ngen av det kalender�r d� godk�nnandet blev <br/>�terkallat. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Uppgifter och handlingar som avses i 4 a � ska gallras tio �r efter </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">utg�ngen av det kalender�r d� de meddelanden som �r kopplade till den <br/>administrativa referenskoden enligt 4 b kap. 4 � tredje stycket lagen om <br/>skatt p� energi, 5 kap. 4 � tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 5 kap. <br/>4 � tredje stycket lagen om alkoholskatt, den f�renklade administrativa <br/>referenskoden enligt 4 e kap. 3 � tredje stycket lagen om skatt p� energi, <br/>8 kap. 4 � tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 8 kap. 4 � tredje stycket </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">5 Senaste lydelse 2016:684. <br/>6 Senaste lydelse 2021:430. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft31"><b> 2022:169 </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">lagen om alkoholskatt eller annan sammanh�llande identifikationsuppgift <br/>senast �ndrades. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft32">Denna lag tr�der i kraft den 13 februari 2023. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft33">Maria �hrling <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utf�rdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 4 a, 5, 8 och 12 �� lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet2 ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
4 a �
3 I databasen f�r uppgifter och handlingar behandlas som ing�r i det
datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och r�dets
beslut (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter
om f�rflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.

5 �4 Fr�n databasen f�r nedan angivna uppgifter l�mnas ut till en enskild,
om det inte av s�rskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften
avser eller n�gon n�rst�ende lider men om uppgiften r�js.

Uppgifter f�r l�mnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, f�retagsnamn och juridisk form samt i

fr�ga om handelsbolag och andra juridiska personer s�dana uppgifter om
huvudkontor och s�te som avses i 67 kap. 8 � skattef�rfarandelagen
(2011:1244),

3. registrering enligt skattef�rfarandelagen samt s�rskilt registrerings-

eller redovisningsnummer,

4. p� vilket s�tt den prelimin�ra skatten ska betalas f�r en fysisk person,
5. registrering av skyldighet att g�ra skatteavdrag eller betala arbets-

givaravgifter,

6. slag av n�ringsverksamhet,
7. beslut om likvidation, f�renklad avveckling eller konkurs,
8. huruvida en fysisk eller juridisk person �r godk�nd som skattebefriad

f�rbrukare enligt lagen (1994:1776) om skatt p� energi eller lagen
(2022:156) om alkoholskatt och i s�dana fall fr�n vilken tidpunkt,

9. huruvida en fysisk eller juridisk person �r godk�nd som registrerad

avs�ndare enligt lagen om skatt p� energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt
eller lagen om alkoholskatt och i s�dana fall fr�n vilken tidpunkt, och

10. huruvida en distansf�rs�ljare enligt 10 kap. lagen om tobaksskatt har

st�llt s�kerhet f�r skatten p� de varor som s�nds fr�n det andra EU-landet.

1 Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.
3 Senaste lydelse 2012:775.
4 Senaste lydelse 2021:430.

SFS

2022:169

Publicerad
den

11 mars 2022

background image

SFS

2022:169

2

8 �5 Kronofogdemyndigheten f�r ha direkt�tkomst till uppgifter som avses
i 3 � 15, 8, 10 och 11. Direkt�tkomst till uppgifter som avses i 3 � 4, 5, 8,
10 och 11 f�r endast avse den som

1. har ans�kt om skuldsanering eller F-skuldsanering,
2. �r registrerad som g�lden�r hos Kronofogdemyndigheten,
3. �r make eller likst�lld med make till den som har ans�kt om skuld-

sanering eller F-skuldsanering, eller

4. �r make eller likst�lld med make till g�lden�r hos Kronofogde-

myndigheten.

Tullverket f�r ha direkt�tkomst till uppgifter som avses i 3 � 15, 10 och

11. �tkomsten f�r endast avse den som �r eller kan antas vara g�lden�r enligt
tullagstiftningen, skyldig att betala skatt f�r vara vid import eller otill�ten
inf�rsel eller f�rem�l f�r Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och energiprodukter.

Tullverket f�r ha direkt�tkomst till uppgifter och handlingar som avses i

4 a �.

Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare

f�reskrifter om vilka uppgifter och handlingar direkt�tkomst enligt f�rsta till
tredje styckena f�r omfatta.

12 �6 Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio �r efter utg�ngen av det kalender�r d� revisionen

avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv �r efter utg�ngen av det taxerings�r

som uppgifterna eller handlingarna kan h�nf�ras till.

Uppgifter och handlingar om godk�nda upplagshavare, registrerade

varumottagare, tillf�lligt registrerade varumottagare, registrerade avs�ndare,
godk�nda skatteupplag, certifierade mottagare, tillf�lligt certifierade
mottagare, certifierade avs�ndare, tillf�lligt certifierade avs�ndare,
registrerade distansf�rs�ljare och tillf�lligt registrerade distansf�rs�ljare
enligt lagen (1994:1776) om skatt p� energi, lagen (2022:155) om
tobaksskatt samt lagen (2022:156) om alkoholskatt ska gallras sju �r efter
utg�ngen av det kalender�r d� akt�ren avregistrerades.

Uppgifter och handlingar om godk�nda lagerh�llare enligt lagen om skatt

p� energi, lagen (2016:1067) om skatt p� kemikalier i viss elektronik, lagen
(2018:696) om skatt p� vissa nikotinhaltiga produkter, lagen (2020:32) om
skatt p� plastb�rkassar och lagen om tobaksskatt samt uppgifter och
handlingar om registrerade mottagare och registrerade EU-handlare enligt
lagen om skatt p� kemikalier i viss elektronik och registrerade distans-
f�rs�ljare av tuggtobak och �vrig tobak enligt lagen om tobaksskatt ska
gallras sju �r efter utg�ngen av det kalender�r d� godk�nnandet blev
�terkallat.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a � ska gallras tio �r efter

utg�ngen av det kalender�r d� de meddelanden som �r kopplade till den
administrativa referenskoden enligt 4 b kap. 4 � tredje stycket lagen om
skatt p� energi, 5 kap. 4 � tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 5 kap.
4 � tredje stycket lagen om alkoholskatt, den f�renklade administrativa
referenskoden enligt 4 e kap. 3 � tredje stycket lagen om skatt p� energi,
8 kap. 4 � tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 8 kap. 4 � tredje stycket

5 Senaste lydelse 2016:684.
6 Senaste lydelse 2021:430.

background image

SFS

2022:169

3

lagen om alkoholskatt eller annan sammanh�llande identifikationsuppgift
senast �ndrades.

Denna lag tr�der i kraft den 13 februari 2023.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Maria �hrling
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.