SFS 2022:1485 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2022-1485.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 17 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 12 § lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet2 ska ha
följande lydelse.

2 kap.
12 §
3 Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen

avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår

som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade

varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare,
godkända skatteupplag, certifierade mottagare, tillfälligt certifierade
mottagare, certifierade avsändare, tillfälligt certifierade avsändare,
registrerade distansförsäljare och tillfälligt registrerade distansförsäljare
enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om
tobaksskatt samt lagen (2022:156) om alkoholskatt ska gallras sju år efter
utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar ska gallras sju år efter utgången av det

kalenderår då godkännandet blev återkallat om de avser

1. godkända lagerhållare enligt lagen om skatt på energi, lagen

(2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, lagen (2018:696) om
skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, lagen (2020:32) om skatt på
plastbärkassar eller lagen om tobaksskatt,

2. registrerade mottagare och registrerade EU-handlare enligt lagen om

skatt på kemikalier i viss elektronik,

3. registrerade distansförsäljare av tuggtobak och övrig tobak enligt lagen

om tobaksskatt, eller

4. den som är godkänd för särskild hantering av proviantering till havs

enligt 8 kap. 4 § lagen om skatt på energi.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter

utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den
administrativa referenskoden enligt 4 b kap. 4 § tredje stycket lagen om
skatt på energi, 5 kap. 4 § tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 5 kap.

1 Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.
3 Senaste lydelse 2022:169.

SFS

2022:1485

Publicerad
den

25 november 2022

background image

2

SFS

2022:1485

4 § tredje stycket lagen om alkoholskatt, den förenklade administrativa
referenskoden enligt 4 e kap. 3 § tredje stycket lagen om skatt på energi,
8 kap. 4 § tredje stycket lagen om tobaksskatt eller 8 kap. 4 § tredje stycket
lagen om alkoholskatt eller annan sammanhållande identifikationsuppgift
senast ändrades.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.