SFS 2022:1684 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2022-1684.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 1 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 4 § lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet3 ska ha
följande lydelse.

1 kap.
4 §
4 Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs
hos Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning,

betalning och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa

borgenärsuppgifter,

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om

finansiella konton och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

d) enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-

rapporter på skatteområdet och 33 a kap. skatteförfarandelagen,

e) enligt 33 b kap. skatteförfarandelagen,
f) enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen

(2020:548) om omställningsstöd, och

g) enligt lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa

uppgifter på skatteområdet, lagen (2022:1682) om automatiskt utbyte av
upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och 22 c kap.
skatteförfarandelagen,

7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande

internationellt åtagande,

1 Prop. 2022/23:6, bet. 2022/23:SkU3, rskr. 2022/23:39.
2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om
beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2021/514.
3 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.
4 Senaste lydelse 2020:551.

SFS

2022:1684

Publicerad
den

7 december 2022

background image

SFS

2022:1684

2

8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av

utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersätt-
ning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,

9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.