SFS 2005:1116 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

051116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 9 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2 skall ha föl-

jande lydelse.

2 kap.

9 § En registrerad får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i
databasen som får lämnas ut till den registrerade, om regeringen har medde-
lat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt
första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:31, bet. 2005/06:SkU11, rskr. 2005/06:97.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

SFS 2005:1116

Utkom från trycket
den 20 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.