SFS 2001:1182 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

011182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i skatteförvaltningens
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

dels

att 2 kap. 8 § skall ha följande lydelse,

dels

att det skall införas en ny paragraf, 1 kap. 1 a §, samt närmast före

1 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

Definitioner

1 a §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse

och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229).

2 kap.

8 §

En kronofogdemyndighet får ha direktåtkomst till uppgifter som avses

i 3 § 1–5, 9 och 10. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 9 och
10 får endast avse den som är registrerad som gäldenär hos kronofogde-
myndigheten eller make till gäldenären eller någon annan som likställs med
make.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1–5, 9 och

10. Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär en-
ligt tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller före-
mål för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punkt-
skattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineral-
oljeprodukter.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direkt-

åtkomst enligt första och andra styckena får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

1

Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123.

SFS 2001:1182

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

2

SFS 2001:1182

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.