SFS 2023:231 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2023:231 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS2023-231.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:181) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utfärdad den 4 maj 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 4 §§ och 2 kap. 3 § lagen
(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet2 ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatte-
verkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen
(2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lagen (1991:1047) om sjuklön och
lagen (2020:548) om omställningsstöd samt vid handläggning av sådant stöd
som avses i lagen (2023:230) om förfarande för elstöd till företag, om
behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i
eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är
tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4�6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om juridiska personer och avlidna.

4 §4 Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs
hos Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning,

betalning och återbetalning av skatter och avgifter,

2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
3. fastighetstaxering,
4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande

prövning,

6. handläggning
a) enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa

borgenärsuppgifter,

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter,
c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om

finansiella konton och 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

d) enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-

rapporter på skatteområdet och 33 a kap. skatteförfarandelagen,

1 Prop. 2022/23:107, bet. 2022/23:SkU16, rskr. 2022/23:176.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.
3 Senaste lydelse 2020:550.
4 Senaste lydelse 2022:1684.

SFS

2023:231

Publicerad
den

5 maj 2023

background image

SFS

2023:231

2

e) enligt 33 b kap. skatteförfarandelagen,
f) enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen

(2020:548) om omställningsstöd samt handläggning av sådant stöd som
avses i lagen (2023:230) om förfarande för elstöd till företag, och

g) enligt lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av

vissa uppgifter på skatteområdet, lagen (2022:1682) om automatiskt utbyte
av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och 22 c kap.
skatteförfarandelagen,

7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande

internationellt åtagande,

8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av

utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan
ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i
Sverige,

9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

2 kap.
3 §
5 För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter
behandlas i databasen:

1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familje-

förhållanden,

2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare

och andra företrädare,

3. registrering för skatter och avgifter,
4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
5. bestämmande av skatter och avgifter,
6. underlag för fastighetstaxering,
7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om

Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,

9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i

fackförening,

10. yrkanden och grunder i ett ärende,
11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
12. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från arbetsgivare

om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön
och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att
vistas i Sverige,

13. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2013:948) om

stöd vid korttidsarbete eller lagen (2020:548) om omställningsstöd eller för
handläggning av sådant stöd som avses i lagen (2023:230) om förfarande för
elstöd till företag, och

14. uppgifter om sjuklönekostnad.
I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för

fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande
internationellt åtagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka
uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 8 maj 2023.

5 Senaste lydelse 2020:550.

background image

SFS

2023:231

3

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.