SFS 1999:1248 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 1999:1248 Lag om ändring i skatteregisterlagen (1980:343)
991248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteregisterlagen (1980:343);

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 6, 7 och 19 §§ skatteregisterla-

gen (1980:343)

2

skall ha följande lydelse.

1 §

3

För de ändamål som anges i denna paragraf skall med hjälp av auto-

matisk databehandling föras ett centralt skatteregister för hela riket och ett
regionalt skatteregister för varje region.

Registren skall användas vid beskattning för
1. samordnad registerföring av identifieringsuppgifter beträffande fysiska

och juridiska personer,

2. revisions- och annan kontrollverksamhet,
3. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) samt bestämmande av pen-

sionsgrundande inkomst,

4. redovisning, bestämmande och betalning av skatt enligt skattebetal-

ningslagen (1997:483), mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1991:586)
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1990:912) om
nedsättning av socialavgifter.

Registren skall dessutom användas för
1. avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av

skatter och avgifter,

2. bestämmande av skattereduktion enligt lagen (1993:672) om skattere-

duktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, lagen (1995:1623)
om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar, lagen (1996:725) om skatte-
reduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus och lagen
(1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid
1997�2001 års taxeringar,

3. gäldenärsutredning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga

fordringar m.m.

Det centrala skatteregistret skall också användas för andra utredningar i

kronofogdemyndigheternas exekutiva verksamhet än som avses i tredje
stycket och för Riksskatteverkets tillsyn enligt lagen (1974:174) om identi-
tetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Lagen omtryckt 1983:143.

3

Senaste lydelse 1998:348.

SFS 1999:1248

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1248

6 §

4

För juridisk person och för enkelt bolag, partrederi och utländskt före-

tags filial i Sverige skall i det centrala skatteregistret anges

1. organisationsnummer med tidpunkt för registrering och avregistrering i

registret, namn, firma, adress och juridisk form samt i fråga om handelsbolag
och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor och säte som
avses i 2 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483),

2. registrering enligt skattebetalningslagen, särskilt registrerings- och re-

dovisningsnummer.

För dödsbo skall även hemortskommun, den avlidnes personnummer och

dagen för dödsfallet anges.

7 §

5

För fysisk och juridisk person får, utöver de uppgifter som anges i 5

och 6 §§, det centrala skatteregistret innehålla följande uppgifter.

1. Sådana uppgifter om ägarförhållandena i fåmansföretag, företag som

enligt 57 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall behandlas som få-
mansföretag, fåmanshandelsbolag och dotterföretag som avses i 2 kap. 16 §
lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, uppgift om fö-
retagsledare i dessa företag samt uppgift om delägare i enkelt bolag och
partrederi.

2. Uppgifter angående avslutad revision, verkställt besök eller annat sam-

manträffande enligt 3 kap. 7 § taxeringslagen (1990:324) eller 14 kap. 6 §
skattebetalningslagen (1997:483). För varje sådan åtgärd får anges tid, art,
beskattningsperiod, skatteslag, myndighets beslut om beloppsmässiga änd-
ringar av skatt eller underlag för skatt med anledning av åtgärden samt upp-
gift huruvida bokföringsskyldighet har fullgjorts.

3. Uppgift om registrering av skyldighet att betala skatt, uppgift om inne-

hav av skattsedel på preliminär skatt, uppgifter om beslut om återkallelse av
F-skattsedel med angivande av skälen för beslutet, uppgifter som behövs för
att bestämma skatt enligt skattebetalningslagen, lagen (1991:586) om sär-
skild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1990:912) om nedsättning
av socialavgifter och mervärdesskattelagen (1994:200) samt uppgifter om
redovisning, inbetalning och återbetalning av sådana skatter eller avgifter.

4. Uppgift om maskinellt framställt förslag till beslut om beskattning.
5. Uppgift om ansökan om anstånd med att lämna deklaration, uppgift om

beslut om anstånd med att lämna deklaration och med att betala skatt, dock
ej skälen för ansökningarna eller besluten, samt uppgift om att laga förfall
föreligger för underlåtenhet att fullgöra deklarationsskyldighet.

6. Administrativa och tekniska uppgifter som behövs för beskattningen.
7. Uppgifter som skall lämnas i förenklad självdeklaration, särskild själv-

deklaration enligt 2 kap. 10 § första stycket punkterna 2�4 och andra stycket
lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter samt uppgifter som skall
lämnas enligt 2 kap. 25 § lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter.

8. Uppgift om beslut om beskattning, dock ej skälen för beslutet och upp-

gift om utmätning enligt 18 kap. 9 § skattebetalningslagen.

9. Uppgift om att fordran mot personen registrerats hos kronofogdemyn-

dighet, uppgift om indrivningsresultat, uppgift om att en person ålagts betal-
ningsskyldighet i egenskap av bolagsman eller företrädare för en juridisk

4

Senaste lydelse 1997:523.

5

Senaste lydelse 1999:410.

background image

3

SFS 1999:1248

person, uppgift om beslut om skuldsanering, ackord, likvidation eller kon-
kurs samt uppgift om betalningsinställelse.

10. Uppgift om antal anställda och de anställdas personnummer.
11. Uppgift om telefonnummer, särskild adress för skattsedelsförsändelse

samt namn, adress och telefonnummer för ombud.

12. Uppgift från kontrolluppgift som enligt 3 kap. lagen om självdeklara-

tion och kontrolluppgifter skall lämnas utan föreläggande samt från sådan
särskild uppgift som avses i 2 kap. 19 § lagen (1998:674) om inkomstgrun-
dad ålderspension.

13. Uppgift om beteckning, köpeskilling, basvärde, delvärde, taxerings-

värde, omräknat delvärde, beskattningsnatur, typ av fång och tidpunkt för
fånget för fastighet som ägs eller innehas av personen, andelens storlek om
fastigheten har flera ägare och övriga uppgifter som behövs för beräkning av
statlig fastighetsskatt samt uppgift som behövs för värdering av bostad på
fastighet.

14. Uppgift om tid och art för planerad eller pågående revision samt be-

skattningsperiod och skatteslag som denna avser samt uppgift om tid för pla-
nerat besök eller annat sammanträffande enligt 3 kap. 7 § taxeringslagen el-
ler 14 kap. 6 § skattebetalningslagen.

15. Uppgift om postgiro- och bankgironummer, om personen är närings-

idkare samt, om fullmakt lämnats för bank- eller postgiro att ta emot skatte-
återbetalning på ett konto, datum för fullmakten samt kontots nummer och
typ.

16. Uppgift om antal dagar för vilka den skattskyldige uppburit sjöin-

komst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen.

17. Uppgift om omsättning i näringsverksamhet.
18. Uppgifter angående resultat av bruttovinstberäkning, annan beräkning

av relationstal eller liknande, skönsmässig beräkning och belopp som under
beskattningsåret stått till förfogande för levnadskostnader.

19. Uppgift från centrala bilregistret om innehav av fordon samt om for-

donets registreringsnummer, märke, typ och årsmodell samt tillstånd enligt
yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning.

20. Uppgift för beräkning av skattereduktion för fackföreningsavgift, upp-

gifter enligt 6 § första och andra styckena lagen (1993:672) om skattereduk-
tion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, uppgifter enligt 7 § lagen
(1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar, uppgifter enligt
6 § första och andra styckena lagen (1996:725) om skattereduktion för utgif-
ter för byggnadsarbete på bostadshus för bestämmande av skattereduktion
enligt nämnda lagar samt uppgift om beslut om sådan skattereduktion, upp-
gifter för bestämmande av skattereduktion enligt lagen (1996:1231) om
skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997�2001 års taxeringar
samt uppgift om beslut om sådan skattereduktion.

21. Uppgift om bosättningsland och tidpunkt för byte av bosättningsland.
22. Uppgifter om antal årsanställda i en koncern i fall som avses i 2 kap.

16 § sista stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, totalt res-
pektive i Sverige, koncernomsättning och koncernbalansomslutning för kon-
cernmoderföretag.

23. Uppgift om beteckning på ersättningsbostad som avses i 47 kap. 5 §

inkomstskattelagen, uppskovsavdragets storlek, belopp som enligt 47 kap.
11 § nämnda lag skall minska anskaffningsutgiften samt, om ersättningsbo-

background image

4

SFS 1999:1248

staden utgörs av bostad som avses i 47 kap. 5 § andra stycket nämnda lag,
föreningens eller bolagets organisationsnummer och namn.

24. Uppgift som skall lämnas enligt 10 kap. 17 § första stycket 5 och an-

dra stycket samt 33 § skattebetalningslagen.

25. Uppgifter från aktiebolagsregistret om styrelseledamöter, verkstäl-

lande direktör, firmatecknare och revisor, om att styrelsen inte är fulltalig el-
ler att årsredovisning inte har lämnats i tid, om företagsrekonstruktion och
fusion samt uppgifter från handels- och föreningsregistret om firmatecknare,
revisor och företagsrekonstruktion.

26. Uppgifter från Alkoholinspektionen om tillstånd enligt alkohollagen

(1994:1738) och om omsättning enligt restaurangrapport.

27. Uppgifter från länsarbetsnämnder om beslut om arbetsmarknadspoli-

tiska åtgärder samt utbetalat belopp och datum för utbetalningen.

28. Uppgifter från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, ex-

portvärden, antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som upp-
gifterna avser samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen av
3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen.

29. Uppgifter från Riksförsäkringsverket om försäkring mot kostnader för

sjuklön såvitt avser arbetsgivarens organisations- eller personnummer, be-
räknad lönesumma, datum då försäkringen börjat gälla och datum för för-
ändring av lönesumma, om sjukpenninggrundande inkomst av annat för-
värvsarbete såvitt avser den försäkrades personnummer och datum för in-
komstanmälan samt om utsänd person såvitt avser uppgifter från intyg om
tillämplig lagstiftning och intyg om utsändning.

30. Uppgift om att en näringsidkare ingår i en sådan mervärdesskatte-

grupp som avses i 6 a kap. 1 § mervärdesskattelagen.

31. Uppgift om uppskovsbelopp vid andelsbyte enligt 49 kap. inkomst-

skattelagen, namn och organisationsnummer på det överlåtna företaget, antal
andelar som lämnats som ersättning vid andelsbytet samt namn och organi-
sationsnummer på det köpande företaget samt de övriga uppgifter som be-
hövs för beskattning av uppskovsbelopp.

32. Uppgift om uppskovsbelopp vid koncerninterna andelsavyttringar en-

ligt 25 kap. 6�27 §§ inkomstskattelagen, namn och organisationsnummer på
det överlåtna företaget, antalet överlåtna andelar samt de övriga uppgifter
som behövs för beskattning av vinsten.

33. Uppgift om avgiftsskyldighet till annat registrerat trossamfund än

Svenska kyrkan och uppgift om tillhörighet till icke-territoriell församling
inom Svenska kyrkan.

19 §

6

Om inte annat sägs i andra�fjärde styckena skall sådana uppgifter i

det centrala skatteregistret som hänför sig till viss beskattningsperiod gallras
sju år efter utgången av det kalenderår under vilket perioden gick ut.

Uppgifter som avses i 5 §, med undantag av de i första stycket 5, i 6 §, i

7 § 3, med undantag av uppgifter om beslut om återkallelse av F-skattsedel, i
7 § 23, med undantag av uppgift om uppskovsavdrag enligt 47 kap. inkomst-
skattelagen (1999:1229), samt i 7 § 31 och 32, får bevaras även efter ut-
gången av den tid som anges i första stycket. Detsamma gäller uppgifter om

6

Senaste lydelse 1998:1608.

background image

5

SFS 1999:1248

1. personnummer för make och person som likställs med make vid be-

skattningen,

2. beslut om beskattning, dock inte skälen för beslutet,
3. huruvida taxering grundas på förenklad självdeklaration eller enbart på

kontrolluppgift om inkomst av kapital,

4. antal dagar för vilka den skattskyldige uppburit sjöinkomst som avses i

64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen,

5. ingående och utgående mervärdesskatt samt särskilt investeringsavdrag

och redovisningsperiodens längd vid redovisning av mervärdesskatt.

Uppgift om tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen

(1998:492) om biluthyrning samt uppgifter som avses i 7 § 26�29, med un-
dantag av uppgifter som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra
stycket mervärdesskattelagen (1994:200), skall gallras två år efter utgången
av det år då uppgifterna registrerades.

Uppgift om revision får bevaras under högst tio år efter utgången av det år

under vilket revisionen avslutades.

Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd bevaringstid för uppgif-

ter som avses i första eller fjärde stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången i

fråga om 2002 års taxering.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.