SFS 2004:1347 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet / SFS 2004:1347 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
041347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 och 12 §§ lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverk-
samhet

2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

3 Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om

namn, person- eller samordningsnummer, beteckning för fastighet samt upp-
gifter som avses i 15 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) användas som sök-
begrepp.

I verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärv-

dabalken får vid sökning i skattedatabasen endast uppgifter som avses i 15
kap. 2 § sekretesslagen användas som sökbegrepp. Vid sökning efter hand-
lingar som avses i 4 § får dessutom uppgift om namn och person- eller sam-
ordningsnummer användas som sökbegrepp.

Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

12 § Uppgifter och handlingar som avser

1. revision skall gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisio-

nen avslutades, och

2. fastighetstaxering skall gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår

som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varu-

mottagare eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaks-
skatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt
på energi skall gallras sju år efter utgången av det kalenderår då upplagsha-
varen eller varumottagaren avregistrerades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som avser ärenden om arvs-
skatt, gåvoskatt och gåvoanmälan.

1 Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2001:327.

SFS 2004:1347

Utkom från trycket
den 27 december 2004

background image

2

SFS 2004:1347

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.