SFS 2004:1347 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

041347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 och 12 §§ lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverk-
samhet

2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

3 Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om

namn, person- eller samordningsnummer, beteckning för fastighet samt upp-
gifter som avses i 15 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) användas som sök-
begrepp.

I verksamheten med bouppteckningar och dödsboanmälningar enligt ärv-

dabalken får vid sökning i skattedatabasen endast uppgifter som avses i 15
kap. 2 § sekretesslagen användas som sökbegrepp. Vid sökning efter hand-
lingar som avses i 4 § får dessutom uppgift om namn och person- eller sam-
ordningsnummer användas som sökbegrepp.

Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

12 § Uppgifter och handlingar som avser

1. revision skall gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisio-

nen avslutades, och

2. fastighetstaxering skall gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår

som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varu-

mottagare eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaks-
skatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt
på energi skall gallras sju år efter utgången av det kalenderår då upplagsha-
varen eller varumottagaren avregistrerades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som avser ärenden om arvs-
skatt, gåvoskatt och gåvoanmälan.

1 Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2001:327.

SFS 2004:1347

Utkom från trycket
den 27 december 2004

background image

2

SFS 2004:1347

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.