SFS 2009:1508 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

091508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 10 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 12 § lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha föl-
jande lydelse.

2 kap.

12 §

2

Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen

avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår

som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varu-

mottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare eller
godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska
gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre bestämmelser gäller

fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121.

2 Senaste lydelse 2004:1347.

SFS 2009:1508

Utkom från trycket
den 21 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.