SFS 2011:531 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

110531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § och 2 kap. 8 § lagen

(2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattnings-
verksamhet

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

3

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för

1. fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning

och återbetalning av skatter eller avgifter,

2. utsökning, indrivning och skuldsanering,
3. att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om för-

mån, bidrag och andra stöd,

4. pensionsberäkning,
5. tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan

liknande prövning, och

6. aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra

myndigheters register.

2 kap.

8 §

4

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses

i 3 § 1–5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8,
10 och 11 får endast avse den som

1. har ansökt om skuldsanering,
2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,
3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuld-

sanering, eller

4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogde-

myndigheten.

1 Prop. 2010/11:78, bet. 2010/11:SkU30, rskr. 2010/11:240.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2008:970.

4 Senaste lydelse 2007:1281.

SFS 2011:531

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

2

SFS 2011:531

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1–5, 10 och

11. Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär en-
ligt tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller föremål
för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punktskatte-
kontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiproduk-
ter.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåt-

komst enligt första och andra styckena får omfatta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.