SFS 2011:1406 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

111406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2 ska ha föl-

jande lydelse.

2 kap.

5 §

3

Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild,

om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften
avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om

handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor
och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244),

3. registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registrerings-

eller redovisningsnummer,

4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,
5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-

avgifter,

6. slag av näringsverksamhet,
7. beslut om likvidation eller konkurs, och
8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad

förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776)
om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

3 Senaste lydelse 2005:265.

SFS 2011:1406

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1406

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.