SFS 2013:382 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet / SFS 2013:382 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
130382.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 10 §§ lagen (2001:182)

om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

2

ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

3

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas

i databasen:

1. person- eller samordningsnummer,
2. namn,
3. födelsetid,
4. födelsehemort,
5. födelseort,
6. adress,
7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt

och folkbokföring under särskild rubrik,

8. medborgarskap,
9. civilstånd,
10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den re-

gistrerade har samband med inom folkbokföringen,

11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,
12. inflyttning från utlandet,
13. avregistrering enligt 19�21 §§ folkbokföringslagen (1991:481),
14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837),
15. gravsättning,
16. personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land, och
17. uppehållsrätt för en person som är folkbokförd.
I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda

bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upp-
hävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är så-
dana som avses i 1 kap. 6 §.

1 Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.

3 Senaste lydelse 2009:274.

SFS 2013:382

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

2

SFS 2013:382

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokföringsla-

gen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen och
de handlingar som har legat till grund för identifiering. I ärenden om tilldel-
ning av samordningsnummer får även anges uppgift om att det råder osäker-
het om personens identitet.

10 §

Vid sökning i databasen får uppgifter som avses i 3 § första stycket 5,

11, 12 och 17 inte användas som sökbegrepp.

Uppgifter som avses i 3 § första stycket 8 får användas som sökbegrepp en-

dast i fråga om medborgarskap i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller
Island samt om medborgarskap inom eller utom Europeiska unionen (unions-
medborgarskap eller icke unionsmedborgarskap).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 2 kap. 3 § första

stycket 7 och i övrigt den 1 januari 2014.

2. �ldre bestämmelser i 2 kap. 3 § första stycket 7 gäller fortfarande för

förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.