SFS 2015:902 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

150902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 8 och 9 §§ lagen (2001:182)

om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

2

ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

3

En myndighet får ha direktåtkomst till uppgift om person- eller sam-

ordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer,
distrikt och folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen.

En myndighet får även ha direktåtkomst till andra uppgifter i databasen om

myndigheten behöver uppgifterna för att fullgöra sitt uppdrag och får
behandla dem. Uppgifter som avses i 3 § andra stycket får dock inte lämnas ut
genom direktåtkomst. Direktåtkomst får inte medges om det är olämpligt ur
integritetssynpunkt.

9 §

En enskild får ha direktåtkomst till uppgifter i databasen endast om

regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka uppgifter som
får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Åtkomst till uppgifter om
annan person än den enskilde själv får dock medges endast till uppgifter som
avses i 8 § första stycket och till uppgifter om samband inom folkbokföringen
med den enskilde eller med barn under 18 år som den enskilde är vårdnads-
havare för.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.

3 Senaste lydelse 2006:380.

SFS 2015:902

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.