SFS 2016:778 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

160778.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2001:182) om be-

handling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

2 ska

ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs

för

1. samordnad behandling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter för

fysiska personer och av andra folkbokföringsuppgifter,

2. handläggning av folkbokföringsärenden,
3. fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lag eller förordning,
4. framställning av personbevis och andra registerutdrag,
5. aktualisering, komplettering och kontroll av personuppgifter,
6. uttag av urval av personuppgifter, och
7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av folkbokföringsverksam-

heten.

Uppgifter får även behandlas för att tillhandahålla information i den ut-

sträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förord-
ning.

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.

SFS 2016:778

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.