SFS 2018:229 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet / SFS 2018:229 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS2018-229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:HCVUOE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:YXDLHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:HCVUOE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:OKMIEV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2001:182) om behandling av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>personuppgifter i Skatteverkets </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>folkbokf�ringsverksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 19 april 2018 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2001:182) om <br/>behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokf�ringsverksamhet2 </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels</i> att 3 kap. 14 �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubrikerna n�rmast f�re 3 kap. 1, 3 och 4 �� ska utg�, <br/><i>dels</i> att 1 kap. 24 och 6 ��, 2 kap. 12 � och rubriken n�rmast f�re 1 kap. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2 � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 1 �, och n�rmast f�re 3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1 � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>F�rh�llandet till annan reglering <br/>2 �</b> Denna lag inneh�ller best�mmelser som kompletterar Europaparla-<br/>mentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd <br/>f�r fysiska personer med avseende p� behandling av personuppgifter och om <br/>det fria fl�det av s�dana uppgifter och om upph�vande av direktiv 95/46/EG <br/>(allm�n dataskyddsf�rordning), h�r ben�mnd EU:s dataskyddsf�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 �</b> Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller lagen <br/>(2018:</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft17">218) med kompletterande best�mmelser till EU:s dataskydds-</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">f�rordning och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om <br/>inte annat f�ljer av denna lag eller f�reskrifter som har meddelats i <br/>anslutning till lagen. </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>4 �</b>3 Uppgifter f�r behandlas f�r att tillhandah�lla information som beh�vs <br/>f�r </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1.</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft17"> samordnad behandling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r fysiska personer och av andra folkbokf�ringsuppgifter, </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">2. handl�ggning av folkbokf�rings�renden,<br/>3. fullg�rande av underr�ttelseskyldighet enligt lag eller f�rordning,<br/>4. framst�llning av personbevis och andra registerutdrag,<br/>5. aktualisering, komplettering och kontroll av personuppgifter,<br/>6. uttag av urval av personuppgifter, och</p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2 Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">lagens rubrik 2003:671 </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3 kap. 4 � 2003:671. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3 Senaste lydelse 2016:778. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2018:229 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft117">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 24 april 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:229 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">7. tillsyn, kontroll, uppf�ljning och planering av folkbokf�rings-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifter f�r �ven behandlas f�r att fullg�ra uppgiftsl�mnande som sker </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">i �verensst�mmelse med lag eller f�rordning. Insamlade uppgifter f�r <br/>behandlas �ven f�r andra �ndam�l, under f�ruts�ttning att uppgifterna inte <br/>behandlas p� ett s�tt som �r of�renligt med det �ndam�l f�r vilket <br/>uppgifterna samlades in. </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>6 �</b> Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsf�rordning <br/>(k�nsliga personuppgifter) och uppgifter om lag�vertr�delser som innefattar <br/>brott, domar i brottm�l, straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa <br/>frihetsber�vanden f�r behandlas endast om uppgifterna har l�mnats i ett <br/>�rende eller �r n�dv�ndiga f�r handl�ggningen av det. </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifter som avses i f�rsta stycket f�r i annat fall behandlas endast om </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">det s�rskilt anges i 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>2 kap. <br/>12 �</b>4 Skatteverket f�r ta ut avgifter f�r att l�mna ut uppgifter ur databasen <br/>enligt de n�rmare f�reskrifter som meddelas av regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">R�tten att ta ut avgifter f�r inte inneb�ra en inskr�nkning i <br/>1. r�tten att ta del av och mot fastst�lld avgift f� kopia eller utskrift av en</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">allm�n handling enligt tryckfrihetsf�rordningen, eller </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. en registrerads r�tt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsf�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>3 kap. <br/>R�tten att g�ra inv�ndningar <br/>1 �</b> Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsf�rordning om r�tten att g�ra <br/>inv�ndningar g�ller inte vid s�dan behandling som �r till�ten enligt denna <br/>lag eller f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">1. Denna lag tr�der i kraft den 25 maj 2018.<br/>2. �ldre f�reskrifter om straff g�ller fortfarande f�r �vertr�delser som har</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">skett f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft28">Leena Mildenberger <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">4 Senaste lydelse 2003:671. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2001:182) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets

folkbokf�ringsverksamhet

Utf�rdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokf�ringsverksamhet2

dels att 3 kap. 14 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 3 kap. 1, 3 och 4 �� ska utg�,
dels att 1 kap. 24 och 6 ��, 2 kap. 12 � och rubriken n�rmast f�re 1 kap.

2 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 3 kap. 1 �, och n�rmast f�re 3 kap.

1 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 kap.
F�rh�llandet till annan reglering
2 �
Denna lag inneh�ller best�mmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
f�r fysiska personer med avseende p� behandling av personuppgifter och om
det fria fl�det av s�dana uppgifter och om upph�vande av direktiv 95/46/EG
(allm�n dataskyddsf�rordning), h�r ben�mnd EU:s dataskyddsf�rordning.

3 � Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller lagen
(2018:

218) med kompletterande best�mmelser till EU:s dataskydds-

f�rordning och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat f�ljer av denna lag eller f�reskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

4 �3 Uppgifter f�r behandlas f�r att tillhandah�lla information som beh�vs
f�r

1.

samordnad behandling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter

f�r fysiska personer och av andra folkbokf�ringsuppgifter,

2. handl�ggning av folkbokf�rings�renden,
3. fullg�rande av underr�ttelseskyldighet enligt lag eller f�rordning,
4. framst�llning av personbevis och andra registerutdrag,
5. aktualisering, komplettering och kontroll av personuppgifter,
6. uttag av urval av personuppgifter, och

1 Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234.

2 Senaste lydelse av

lagens rubrik 2003:671

3 kap. 4 � 2003:671.

3 Senaste lydelse 2016:778.

SFS

2018:229

Publicerad
den

24 april 2018

background image

2

SFS

2018:229

7. tillsyn, kontroll, uppf�ljning och planering av folkbokf�rings-

verksamheten.

Uppgifter f�r �ven behandlas f�r att fullg�ra uppgiftsl�mnande som sker

i �verensst�mmelse med lag eller f�rordning. Insamlade uppgifter f�r
behandlas �ven f�r andra �ndam�l, under f�ruts�ttning att uppgifterna inte
behandlas p� ett s�tt som �r of�renligt med det �ndam�l f�r vilket
uppgifterna samlades in.

6 � Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsf�rordning
(k�nsliga personuppgifter) och uppgifter om lag�vertr�delser som innefattar
brott, domar i brottm�l, straffprocessuella tv�ngsmedel eller administrativa
frihetsber�vanden f�r behandlas endast om uppgifterna har l�mnats i ett
�rende eller �r n�dv�ndiga f�r handl�ggningen av det.

Uppgifter som avses i f�rsta stycket f�r i annat fall behandlas endast om

det s�rskilt anges i 2 kap.

2 kap.
12 �
4 Skatteverket f�r ta ut avgifter f�r att l�mna ut uppgifter ur databasen
enligt de n�rmare f�reskrifter som meddelas av regeringen.

R�tten att ta ut avgifter f�r inte inneb�ra en inskr�nkning i
1. r�tten att ta del av och mot fastst�lld avgift f� kopia eller utskrift av en

allm�n handling enligt tryckfrihetsf�rordningen, eller

2. en registrerads r�tt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsf�rordning.

3 kap.
R�tten att g�ra inv�ndningar
1 �
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsf�rordning om r�tten att g�ra
inv�ndningar g�ller inte vid s�dan behandling som �r till�ten enligt denna
lag eller f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 25 maj 2018.
2. �ldre f�reskrifter om straff g�ller fortfarande f�r �vertr�delser som har

skett f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Leena Mildenberger
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:671.

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.