SFS 2018:229 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet / SFS 2018:229 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS2018-229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:182) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets

folkbokföringsverksamhet

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet2

dels att 3 kap. 1�4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 1, 3 och 4 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 2�4 och 6 §§, 2 kap. 12 § och rubriken närmast före 1 kap.

2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 1 §, och närmast före 3 kap.

1 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

3 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:

218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

4 §3 Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs
för

1.

samordnad behandling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter

för fysiska personer och av andra folkbokföringsuppgifter,

2. handläggning av folkbokföringsärenden,
3. fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lag eller förordning,
4. framställning av personbevis och andra registerutdrag,
5. aktualisering, komplettering och kontroll av personuppgifter,
6. uttag av urval av personuppgifter, och

1 Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234.

2 Senaste lydelse av

lagens rubrik 2003:671

3 kap. 4 § 2003:671.

3 Senaste lydelse 2016:778.

SFS

2018:229

Publicerad
den

24 april 2018

background image

2

SFS

2018:229

7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av folkbokförings-

verksamheten.

Uppgifter får även behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker

i överensstämmelse med lag eller förordning. Insamlade uppgifter får
behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte
behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket
uppgifterna samlades in.

6 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett
ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om

det särskilt anges i 2 kap.

2 kap.
12 §
4 Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i
1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en

allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller

2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.

3 kap.
Rätten att göra invändningar
1 §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra
invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
2. �ldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har

skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Leena Mildenberger
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:671.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.