SFS 2001:182 Lag om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet / SFS 2001:182 Lag om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet
010182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om behandling av personuppgifter i
skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i skatteförvalt-

ningens folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller delvis au-
tomatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en struktu-
rerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sam-
manställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om avlidna.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §

Om inte annat anges i 3 § eller 3 kap. gäller denna lag i stället för per-

sonuppgiftslagen (1998:204).

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillå-

ten enligt denna lag.

3 §

När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt andra före-

skrifter i det ämne som regleras i lagen gäller personuppgiftslagens
(1998:204) bestämmelser om

1. definitioner i 3 §,
2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,
3. grundläggande krav på behandling i 9 § med undantag för vad som sägs

i första stycket i och tredje stycket,

4. säkerheten vid behandling i 30�32 §§,
5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33�35 §§,
6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och 38�41 §§,
7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 §,
8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och
9. straff i 49 §.

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

SFS 2001:182

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

2

SFS 2001:182

Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databaser gäller även

22 § personuppgiftslagen.

�ndamål

4 §

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som be-

hövs för

1. samordnad behandling, kontroll och analys av identifieringsuppgifter

för fysiska personer och av andra folkbokföringsuppgifter,

2. handläggning av folkbokföringsärenden,
3. fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lag eller förordning,
4. framställning av personbevis och andra registerutdrag,
5. aktualisering, komplettering och kontroll av personuppgifter,
6. uttag av urval av personuppgifter, och
7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av folkbokföringsverksam-

heten.

Personuppgiftsansvar

5 §

Riksskatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av per-

sonuppgifter som verket skall utföra. En skattemyndighet är personuppgifts-
ansvarig för den behandling som myndigheten skall utföra.

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

6 §

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma
lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nöd-
vändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om

det särskilt anges i 2 kap.

2 kap. Folkbokföringsdatabasen

1 §

I folkbokföringsverksamheten skall det finnas en samling personupp-

gifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i
verksamheten för de i 1 kap. 4 § angivna ändamålen (folkbokföringsdata-
bas).

Innehåll

2 §

I databasen får uppgifter behandlas om personer som är eller har varit

folkbokförda här i landet eller som tilldelats samordningsnummer. Uppgifter
om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett
ärende.

3 §

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas

i databasen:

1. person- eller samordningsnummer,
2. namn,

background image

3

SFS 2001:182

3. födelsetid,
4. födelsehemort,
5. födelseort,
6. adress,
7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning, folkbokföringsort och

folkbokföring under särskild rubrik,

8. medborgarskap,
9. civilstånd,
10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den re-

gistrerade har samband med inom folkbokföringen,

11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,
12. inflyttning från utlandet,
13. avregistrering enligt 19�21 §§ folkbokföringslagen (1991:481),
14. anmälan enligt 7 kap. 1 och 10 §§ vallagen (1997:157), och
15. gravsättning.
I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda

bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upp-
hävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är så-
dana som avses i 1 kap. 6 §.

I ärenden om tilldelning av samordningsnummer får även anges grunden

för tilldelningen, de handlingar som har legat till grund för identifiering samt
uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet.

4 §

I databasen får uppgifter behandlas om yrkanden, grunder och beslut i

ett ärende samt andra uppgifter som behövs för handläggningen av ett
ärende.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första
stycket.

5 §

En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen

och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 6 §. En handling som upprät-
tats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter
om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad
behandling

6 §

Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för auto-

matiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om
det.

Direktåtkomst

7 §

Riksskatteverket och skattemyndigheterna får ha direktåtkomst till

uppgifter som avses i 3�5 §§.

8 §

En myndighet får ha direktåtkomst till uppgift om person- eller sam-

ordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteck-
ning och folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen. En

background image

4

SFS 2001:182

myndighet får även ha direktåtkomst till andra uppgifter som avses i 3 § för-
sta och tredje styckena om myndigheten enligt lag eller förordning får be-
handla dem.

9 §

En enskild får ha direktåtkomst till uppgifter i databasen endast om re-

geringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första
stycket. �&tkomst till uppgifter om annan person än den enskilde själv får
dock medges endast till uppgifter som avses i 8 § första meningen.

Sökbegrepp

10 §

Vid sökning i databasen får uppgifter som avses i 3 § första stycket 5,

11 och 12 inte användas som sökbegrepp.

Uppgifter som avses i 3 § första stycket 8 får användas som sökbegrepp

endast i fråga om medborgarskap i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller
Island samt om medborgarskap inom eller utom Europeiska unionen (uni-
onsmedborgarskap eller icke unionsmedborgarskap).

11 §

Vid sökning efter handlingar som avses i 5 § får endast uppgift om

namn, person- eller samordningsnummer och uppgifter som avses i 15 kap.
2 § sekretesslagen (1980:100) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp
får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 6 § användas.

Avgifter

12 §

Riksskatteverket och skattemyndigheterna får ta ut avgifter för att

lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas
av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning

i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en all-
män handling enligt tryckfrihetsförordningen.

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

1 §

Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om information

till den registrerade i 23 och 25�27 §§ personuppgiftslagen (1998:204), med
den begränsning som anges i 2 §.

2 §

Information som skall lämnas enligt 26

§ personuppgiftslagen

(1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som avses i 2 kap.
5 §, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde
begär det skall dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första stycket,

skall det av informationen framgå att handlingen behandlas i databasen.

background image

5

SFS 2001:182

Rättelse och skadestånd

3 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller an-
slutande författningar.

�verklagande

4 §

En myndighets beslut om rättelse och om information som skall läm-

nas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då lagen (1990:1536) om

folkbokföringsregister och lagen (1995:743) om aviseringsregister skall
upphöra att gälla.

2. Punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1997:997) om ändring

i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister gäller fortfarande i fråga om
personnummer som har tilldelats en person utan samband med folkbokfö-
ring.

3. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av person-

uppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om
lagöverträdelser m.m. skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i
fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före
den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst be-
stämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24
oktober 1998.

4. Bestämmelsen i 9 § lagen (1995:743) om aviseringsregister gäller dock

fortfarande till utgången av år 2001.

5. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289)

kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats
före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om infor-
mation enligt denna lag.

6. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omstän-

dighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i
kraft beträffande den aktuella behandlingen.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.