SFS 2006:380 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet / SFS 2006:380 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
060380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 8 §§ lagen (2001:182)

om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksam-
het

2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

3 För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behand-

las i databasen:

1. person- eller samordningsnummer,
2. namn,
3. födelsetid,
4. födelsehemort,
5. födelseort,
6. adress,
7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort och folk-

bokföring under särskild rubrik,

8. medborgarskap,
9. civilstånd,
10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den re-

gistrerade har samband med inom folkbokföringen,

11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,
12. inflyttning från utlandet,
13. avregistrering enligt 19-21 §§ folkbokföringslagen (1991:481),
14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837), och
15. gravsättning.
I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda

bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upp-
hävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är så-
dana som avses i 1 kap. 6 §.

1 Prop. 2004/05:171, bet. 2005/06:FiU8, rskr. 2005/06:268.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.

3 Senaste lydelse 2005:845.

SFS 2006:380

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:380

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

I ärenden om tilldelning av samordningsnummer får även anges grunden

för tilldelningen, de handlingar som har legat till grund för identifiering samt
uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet.

8 § En myndighet får ha direktåtkomst till uppgift om person- eller sam-
ordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer
och folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen. En myndig-
het får även ha direktåtkomst till andra uppgifter som avses i 3 § första och
tredje styckena om myndigheten enligt lag eller förordning får behandla
dem.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.