SFS 2021:377 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

SFS2021-377.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:182) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets

folkbokföringsverksamhet

Utfärdad den 20 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet2
ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
3 För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter
behandlas i databasen:

1. person- eller samordningsnummer,
2. namn,
3. födelsetid,
4. födelsehemort,
5. födelseort,
6. adress,
7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt

och folkbokföring under särskild rubrik,

8. medborgarskap,
9. civilstånd,
10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den

registrerade har samband med inom folkbokföringen,

11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,
12. inflyttning från utlandet,
13. avregistrering enligt 19–22 §§ folkbokföringslagen (1991:481),
14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837),
15. gravsättning,
16. personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land,
17. uppehållsrätt för en person som är folkbokförd,
18. tidpunkt för när vilandeförklaring kan komma att ske enligt 18 d § 1

folkbokföringslagen,

19. vilandeförklaring av ett samordningsnummer med angivande av om

förklaringen skett på grund av 18 d § 1 eller 2 folkbokföringslagen, och

20. tidpunkt för när en person med samordningsnummer har avlidit.
I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda

bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den

1 Prop. 2020/21:160, bet. 2020/21:SkU11, rskr. 2020/21:292.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.
3 Senaste lydelse 2018:689.

SFS

2021:377

Publicerad
den

21 maj 2021

background image

SFS

2021:377

2

upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är
sådana som avses i 1 kap. 6 §.

I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokförings-

lagen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen
och de handlingar som har legat till grund för identifiering. I ärenden om
tilldelning av samordningsnummer får även anges uppgift om att det råder
osäkerhet om personens identitet.

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.