SFS 2003:671 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

030671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i skatteförvaltningens
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:182) om be-

handling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksam-
het

dels att 2 kap. 7 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1 kap. 1 § ordet ”skatteförvaltningens” skall bytas ut mot ”Skat-

teverkets”,

dels att rubriken till lagen och 1 kap. 5 §, 2 kap. 12 § samt 3 kap. 4 § skall

ha följande lydelse.

Lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet

1 kap.

5 § Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av person-
uppgifter som verket skall utföra.

2 kap.

12 § Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen
enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära inskränkning

i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en all-
män handling enligt tryckfrihetsförordningen.

3 kap.

4 § Skatteverkets beslut om rättelse och om information som skall lämnas
enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

SFS 2003:671

Utkom från trycket
den 18 november 2003

4 SFS 2003:642–712

background image

2

SFS 2003:671

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

2. Den nya föreskriften i 1 kap. 5 § gäller även för behandling av person-

uppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.

3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för över-

klagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.