SFS 2005:845 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet / SFS 2005:845 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
050845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2001:182) om be-

handling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

2 skall

ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas

i databasen:

1. person- eller samordningsnummer,
2. namn,
3. födelsetid,
4. födelsehemort,
5. födelseort,
6. adress,
7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning, folkbokföringsort och

folkbokföring under särskild rubrik,

8. medborgarskap,
9. civilstånd,
10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den re-

gistrerade har samband med inom folkbokföringen,

11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,
12. inflyttning från utlandet,
13. avregistrering enligt 19�21 §§ folkbokföringslagen (1991:481),
14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837), och
15. gravsättning.
I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda

bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upp-
hävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är så-
dana som avses i 1 kap. 6 §.

I ärenden om tilldelning av samordningsnummer får även anges grunden

för tilldelningen, de handlingar som har legat till grund för identifiering samt
uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet.

1 Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.

SFS 2005:845

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

2

SFS 2005:845

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.