SFS 2022:1281 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

SFS2022-1281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:182) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets

folkbokföringsverksamhet

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet2

dels att 2 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 7 §, av följande lydelse.

1 kap.
7 §
När en kontroll enligt 26 b och 26 c §§ folkbokföringslagen
(1991:481) har genomförts, ska fingeravtryck och ansiktsbilder samt de
biometriska uppgifter som har tagits fram omedelbart förstöras.

2 kap.
3 §
3 För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter
behandlas i databasen:

1. person- eller samordningsnummer,
2. namn,
3. födelsetid,
4. födelsehemort,
5. födelseort,
6. adress,
7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt

och folkbokföring under särskild rubrik,

8. medborgarskap,
9. civilstånd,
10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den

registrerade har samband med inom folkbokföringen,

11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,
12. inflyttning från utlandet,
13. avregistrering enligt 19–22 §§ folkbokföringslagen (1991:481),
14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837),
15. gravsättning,
16. personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land,
17. uppehållsrätt för en person som är folkbokförd,

1 Prop. 2021/22:217, bet. 2021/22:SkU28, rskr. 2021/22:372.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.
3 Senaste lydelse 2021:377.

SFS

2022:1281

Publicerad
den

6 juli 2022

background image

SFS

2022:1281

2

18. tidpunkt för när vilandeförklaring kan komma att ske enligt 18 d § 1

folkbokföringslagen,

19. vilandeförklaring av ett samordningsnummer med angivande av om

förklaringen skett på grund av 18 d § 1 eller 2 folkbokföringslagen,

20. tidpunkt för när en person med samordningsnummer har avlidit, och
21. fingeravtryck, ansiktsbilder och biometriska uppgifter som tas fram ur

dessa.

I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda

bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den
upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är
sådana som avses i 1 kap. 6 §.

I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b §

folkbokföringslagen eller samordningsnummer får även anges grunden för
tilldelningen och de handlingar som har legat till grund för identifiering. I
ärenden om tilldelning av samordningsnummer får även anges uppgift om
att det råder osäkerhet om personens identitet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.