SFS 2022:1700 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

SFS2022-1700.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:182) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets

folkbokföringsverksamhet

Utfärdad den 1 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet2

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska

upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 och 5 §§ och 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller
delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i
en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning
eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Lagen gäller också vid behandling av personuppgifter i passmyndig-

heternas verksamhet som rör identitetskontroller enligt lagen (2022:1697) om
samordningsnummer.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av

uppgifter om avlidna.

5 §4 Skatteverket och varje passmyndighet är personuppgiftsansvarig för
den behandling av personuppgifter som respektive myndighet utför enligt
denna lag.

2 kap.
2 §
5 I databasen får uppgifter behandlas om personer som har tilldelats
personnummer eller samordningsnummer.

Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handlägg-

ningen av ett ärende.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.

1 Prop. 2021/22:276, bet. 2022/23:SkU4, rskr. 2022/23:40.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.
3 Senaste lydelse 2003:671.
4 Senaste lydelse 2003:671.
5 Senaste lydelse 2009:274.

SFS

2022:1700

Publicerad
den

7 december 2022

background image

SFS

2022:1700

2

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.