SFS 2022:1701 Lag om ändring i lagen (2022:1281) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet / SFS 2022:1701 Lag om ändring i lagen (2022:1281) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
SFS2022-1701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2022:1281) om ändring i lagen

(2001:182) om behandling av personuppgifter i

Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Utfärdad den 1 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

dels att 1 kap. 7 § och 2 kap. 3 § i stället för lydelsen enligt lagen

(2022:1281) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdandebestämmelsen till lagen (2022:1281) om ändring i

den lagen ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2022:1281) om ändring i den lagen ska införas två nya punkter, 2 och 3, av
följande lydelse.

1 kap.
7 §
När en kontroll enligt 26 b och 26 c §§ folkbokföringslagen
(1991:481) eller enligt 2 kap. 3 och 4 §§ lagen (2022:1697) om samordnings-
nummer har genomförts, ska fingeravtryck och ansiktsbilder samt de bio-
metriska uppgifter som har tagits fram omedelbart förstöras.

2 kap.
3 §
För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas
i databasen:

1. person- eller samordningsnummer,
2. namn,
3. födelsetid,
4. födelsehemort,
5. födelseort,
6. adress,
7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt

och folkbokföring under särskild rubrik,

8. medborgarskap,
9. civilstånd,
10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den

registrerade har samband med inom folkbokföringen,

11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,
12. inflyttning från utlandet,
13. avregistrering enligt 19�22 §§ folkbokföringslagen (1991:481),

1 Prop. 2021/22:276, bet. 2022/23:SkU4, rskr. 2022/23:40.

SFS

2022:1701

Publicerad
den

7 december 2022

background image

SFS

2022:1701

2

14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837),
15. gravsättning,
16. personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land,
17. uppehållsrätt för en person som är folkbokförd,
18. tidpunkt för när vilandeförklaring kan komma att ske enligt 3 kap. 2 §

1 lagen (2022:1697) om samordningsnummer,

19. vilandeförklaring enligt 3 kap. 2 § lagen om samordningsnummer

med angivande av om förklaringen skett med stöd av punkt 1 eller 2 i den
paragrafen,

20. tidpunkt för när en person med samordningsnummer eller en person

med personnummer som inte är eller har varit folkbokförd har avlidit, och

21. fingeravtryck, ansiktsbilder och biometriska uppgifter som tas fram ur

dessa.

I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda

bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den
upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är
sådana som avses i 1 kap. 6 §.

I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokförings-

lagen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen
och de handlingar som har legat till grund för identifiering. I ärenden om
tilldelning eller förnyelse av samordningsnummer får även anges om den
enskildes identitet är styrkt, sannolik eller osäker.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2023.
2. För samordningsnummer som tilldelats efter egen ansökan före

ikraftträdandet får, om samordningsnumret inte är förklarat vilande, uppgift
registreras om att identiteten är styrkt.

3. För samordningsnummer som tilldelats i andra fall före ikraftträdandet

och där det inte råder osäkerhet om personens identitet får, om samordnings-
numret inte är förklarat vilande, uppgift registreras om att identiteten är
sannolik.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.