SFS 2023:161 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

SFS2023-161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:182) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets

folkbokföringsverksamhet

Utfärdad den 30 mars 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:182) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet2

dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., och en ny paragraf, 1 kap.

4 a §, av följande lydelse.

1 kap.
1 §
3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen är helt eller
delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i
en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning
eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4–5 §§ samt 2 och 2 a kap. gäller även vid behandling

av uppgifter om avlidna.

4 a § Uppgifter får också behandlas för att tillhandahålla information som
behövs för dataanalyser och urval i syfte att förebygga, förhindra och
upptäcka felaktiga uppgifter i folkbokföringsverksamheten.

2 a kap. Analys- och urvalsdatabasen
1 §
I folkbokföringsverksamheten ska det finnas en samling person-
uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt
i verksamheten för de i 1 kap. 4 a § angivna ändamålen (analys- och
urvalsdatabas).

Innehåll

2 § I analys- och urvalsdatabasen får uppgifter om de personer som anges
i 2 kap. 2 § behandlas.

3 § För de ändamål som anges i 1 kap. 4 a § får de uppgifter som avses i
2 kap. 3 och 4 §§ behandlas.

1 Prop. 2022/23:41, bet. 2022/23:SkU8, rskr. 2022/23:156.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.
3 Senaste lydelse 2003:671.

SFS

2023:161

Publicerad
den

4 april 2023

background image

SFS

2023:161

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om vilka upp-
gifter som får behandlas i analys- och urvalsdatabasen.

Sökbegrepp

4 § Vid sökning i analys- och urvalsdatabasen gäller det som i 2 kap. 10 §
sägs om sökbegrepp vid sökning i folkbokföringsdatabasen.

Krav på dokumentation

5 § Metoder för att ta fram urval och sökbegrepp som används vid
sökningar i analys- och urvalsdatabasen ska dokumenteras på ett sådant sätt
att de kan kontrolleras i efterhand.

Längsta tid för behandling

6 § Uppgifter som behandlas i analys- och urvalsdatabasen får inte
behandlas under en längre tid än som behövs med hänsyn till ändamålet med
behandlingen. Uppgifterna får dock aldrig behandlas under en längre tid än
tre år från den tidpunkt när de tillfördes databasen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.