SFS 2001:332 Lag om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:332) om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar / SFS 2001:332 Lag om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar
010332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av vissa av Centrala
Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande
förklaringar;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Vid utgången av juni 2001 upphör följande bindande förklaringar från

Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämnden (CFU) att gälla:

1. CFU 1965:4 Fråga om skatteavdrag på semestermedel, som utbetalas

av en av Taxi Intresseförening i Stockholm förvaltad semesterkassa.

2. CFU 1965:11 Skatteavdrag å landstingsanställda läkares inkomst av

öppen vård m.m.

3. CFU 1966:7 Fråga om skatteavdrag på semesterersättning, som betalas

genom EA:s semesterkassa.

4. CFU 1966:8 Angående skatteavdrag för gift utlänning med arbetsan-

ställning i Sverige men familjen kvarboende i hemlandet.

5. CFU 1967:10 Angående skatteavdrag, då utländskt företag mot ersätt-

ning ställer arbetskraft till svenskt företags förfogande.

6. CFU 1968:7 Skatteavdrag på ersättning, som utbetalas till korttidsan-

ställda stuveriarbetare.

7. CFU 1968:15 Angående arbetstagares skyldighet att för arbetsgivare

styrka att han själv inbetalat kvarstående skatt.

8. CFU 1969:23 Fråga om artistskatt på ersättning till sångare m.fl. vid

jordfästning.

9. CFU 1969:27 Angående skyldighet att i visst fall erlägga artistskatt.
10. CFU 1970:4 Fråga om arbetsgivare � arbetstagareförhållande i visst

fall.

11. CFU 1970:6 Förlängning av anstånd enligt 48 § 1 mom. uppbördsför-

ordningen.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243.

SFS 2001:332

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.