SFS 2001:333 Lag om upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens bindande förklaringar

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2001:333) om upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens bindande förklaringar / SFS 2001:333 Lag om upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens bindande förklaringar
010333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av vissa av Centrala
uppbördsnämndens bindande förklaringar;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Vid utgången av juni 2001 upphör följande bindande förklaringar från

Centrala uppbördsnämnden (CUN) att gälla:

1. CUN 1946:3 Tolkning av uttrycket ⬝sådan pension eller livränta från

försäkringsanstalt, som uppgår till högst 1.200 kronor för år⬝ i 10 § och 46 §
2 mom. uppbördsförordningen.

2. CUN 1946:7 Tolkning av uttrycket ⬝betydande del av inkomsten⬝ res-

pektive ⬝betydande inkomst⬝ i 3 § uppbördsförordningen.

3. CUN 1946:11 Löneavdrag enligt skattetabell, då lönen är beräknad för

del av i skattetabellerna upptagna löneperioder.

4. CUN 1946:19 Fråga om löneavdrag för s.k. provisionsförsäljare.
5. CUN 1946:24 �r hemslöjdsförening att betrakta som arbetsgivare i

uppbördsförordningens mening gentemot s.k. hemslöjdare.

6. CUN 1946:25 Fråga om löneavdrag för s.k. hemarbetare.
7. CUN 1946:26 Tolkning av uttrycken ⬝huvudsaklig⬝ arbetsanställning

och ⬝huvudsaklig⬝ inkomst av tjänst i 3 § uppbördsförordningen.

8. CUN 1947:11 Löneavdrag å lön, som utbetalas efter det anställning

upphört.

9. CUN 1947:12 Fråga om löneavdrag å semesterersättning som utbetalas

genom byggnadsindustriförbundets semesterkassa.

10. CUN 1947:14 När kan en arbetsgivare anses hava skälig anledning att

underlåta att verkställa löneavdrag för en arbetstagare som har flera anställ-
ningar?

11. CUN 1947:15 Uttagande av preliminär skatt och skyldigheten att

verkställa löneavdrag vid vissa avtal inom byggnadsbranschen.

12. CUN 1947:22 Skall preliminär A-skatt beräknas jämväl å inkomst av

bisyssla, om beloppet utbetalas av den huvudsakliga arbetsgivaren?

13. CUN 1947:28 Löneavdrag för arbetstagare utan fastare anställning.
14. CUN 1947:29 Löneavdrag för föreståndare för svenska pressbyråns

kiosker.

15. CUN 1947:32 Skyldighet för lokal skattemyndighet att utfärda debet-

sedel å preliminär skatt för i riket icke mantalsskriven person.

16. CUN 1947:35 Löneavdrag för arbetstagare utan fastare anställning.

1

Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243.

SFS 2001:333

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

2

SFS 2001:333

17. CUN 1947:36 Beräkning av löneavdrag å övertidsersättning för skatt-

skyldig med preliminär A-skatt.

18. CUN 1947:37 Beräkning av preliminär A-skatt för skattskyldig, som

åtnjuter lön och provision.

19. CUN 1947:40 Fråga om löneavdrag för s.k. provisionsförsäljare.
20. CUN 1947:42 Löneavdrag å semestermedel för arbetstagare inom må-

leri- samt bleck- och plåtslagerifacken.

21. CUN 1947:50 Löneavdrag för arbetstagare utan fastare anställning

samt fråga om arbetsgivares ansvar för arbetstagarens skatt vid sådan an-
ställning.

22. CUN 1947:54 Beräkning i visst fall av preliminär A-skatt å samman-

lagda inkomsten av arbetsanställningar hos olika företag med nära samband
med varandra.

23. CUN 1947:68 B. Fråga om och i vad mån löneavdrag skall verkställas

å avlöning till personer, anställda i Sverige av utländskt företag.

24. CUN 1948:2 Sättet för beräkning av löneavdrag enligt skattetabell för

arbetstagare med månadslön men med anställning endast under del av må-
nad. Särskild föreskrift för sjömän.

25. CUN 1948:6 Vid beräkning av preliminär A-skatt för droskchaufförer

skall i inkomsten inräknas jämväl uppburna drickspenningar.

26. CUN 1948:7 Fråga om skyldighet för arbetsgivare att under januari

månad ett år beräkna preliminär A-skatt enligt det nya årets skattetabeller;
tillika fråga om omräkning av skatten enligt nämnda tabeller, då dessa
komma arbetsgivaren tillhanda, därest skatten under januari månad beräk-
nats enligt föregående års skattetabeller. Fråga jämväl om löneavdrag för i
mars månad förfallande preliminär B-skatt.

27. CUN 1948:11 Beräkning i visst fall av preliminär A-skatt å samman-

lagda inkomsten av olika befattningar inom borgerlig och kyrklig kommun.

28. CUN 1949:2 A. Har vid ett eller flera avlöningstillfällen därå belö-

pande kvarstående skatt icke kunnat avdragas till fullo, skall arbetsgivaren
vid senare avlöningstillfällen under avdragsperioden verkställa löneavdrag
för den resterande kvarstående skatten. Samma skyldighet gäller beträffande
preliminär B-skatt men icke beträffande preliminär A-skatt.

29. CUN 1949:2 B. Om löneavdrag för kvarstående skatt och preliminär

skatt under en avdragsperiod icke förslå till gäldande av både den kvarstå-
ende och den preliminära skatten, skall i första hand den kvarstående skatten
täckas. Uppkommer härigenom brist i löneavdragen för preliminär A- eller
B-skatt, skall arbetsgivaren icke under nästa avdragsperiod göra särskilt lö-
neavdrag för att täcka bristen i den preliminära skatten.

30. CUN 1949:2 C. Då arbetstagare nyanställts under en avdragsperiod,

har fråga uppstått om fördelning av kvarstående skatt å de återstående avlö-
ningstillfällena under avdragsperioden.

31. CUN 1949:3 Fråga om

dels

befrielse för arbetsgivare från skyldighet

att verkställa löneavdrag för kvarstående skatt vid oregelbundet inträffande
avlöningstillfällen och

dels

jämnast möjliga fördelning av sådan skatt å avlö-

ningstillfällena under avdragsperiod.

32. CUN 1949:6 Fråga om löneavdrag, då lön uttages genom utmätnings-

man för verkställighet av domstols dom.

33. CUN 1949:12 Har kvarstående skatt icke erlagts under vederbörlig

uppbördstermin, skall löneavdrag för skatten icke därefter verkställas.

background image

3

SFS 2001:333

34. CUN 1949:13 Löneavdrag verkställes icke för B-skatt och kvarstå-

ende skatt å lön, som utbetalas efter det anställning upphört.

35. CUN 1949:17 Angående flera arbetsgivares ansvarighet för samma

arbetstagares skatt. Därjämte fråga om löneavdrag för kvarstående skatt, då
arbetstagare nyanställts under avdragsperiod.

36. CUN 1950:3 Vid utdelning i konkurs till konkursborgenär på grund av

lönefordran hos konkursgäldenären skall löneavdrag verkställas även om
konkursborgenären övertagit fordringen av arbetstagare. Fråga om löneav-
dragets beräkning, då i rättegång före konkursen lönefordringen nedsatts
med det beräknade skattebeloppet.

37. CUN 1950:7 A. Innan lokal skattemyndighet beträffande viss skatt-

skyldig meddelar beslut om befrielse från eller nedsättning av löneavdrag,
har myndigheten att verkställa utredning om den skattskyldiges inkomstför-
hållanden. Sedan myndighetens beslut meddelats, föreligger icke skyldighet
för den skattskyldiges huvudsakliga arbetsgivare att taga hänsyn till annan
inkomst än den som den skattskyldige uppbär från nämnda arbetsgivare i vi-
dare mån än vad som må hava särskilt angivits i myndighetens beslut.

38. CUN 1950:7 B. Beslut, varom här ovan förmäles, för visst inkomstår

må tillämpas under januari och, under vissa omständigheter, jämväl under
februari månader påföljande inkomstår. Fråga tillika om omräkning av löne-
avdraget sedan det blivit känt för arbetsgivaren, att befrielse från eller ned-
sättning av löneavdrag icke skall tillämpas under det följande inkomståret
eller att nedsättningen skall beräknas enligt förändrade grunder.

39. CUN 1950:7 C. Löneavdrag för kvarstående skatt kan underlåtas om

utbetalad pension är av sådan storlek att löneavdrag för preliminär skatt icke
skall verkställas därå.

40. CUN 1950:9 Angående återbetalning i visst fall av felaktigt inbetald

preliminär skatt.

41. CUN 1950:10 Kapellmästare har träffat avtal med Folkets Parkers

Centralstyrelse om att med en av kapellmästaren ledd orkester, vars sär-
skilda medlemmar anställas av denne, under viss tid utföra musikalisk un-
derhållning på olika platser mot en viss garantisumma jämte resekostnader.
Centralstyrelsen utbetalar icke arvode till kapellmästaren eller enskilda or-
kestermedlemmar. Kapellmästaren har i uppbördshänseende ansetts såsom
arbetsgivare i förhållande till orkestermedlemmarna.

42. CUN 1950:16 Fråga om löneavdrag för s.k. provisionsförsäljare.
43. CUN 1951:2 Fråga huruvida skälig anledning föreligger för arbetsgi-

vare att underlåta att verkställa löneavdrag för arbetstagare, som uppger sig
ha annan huvudsaklig arbetsgivare.

44. CUN 1951:4 Fråga om löneavdrag för s.k. ⬝free lancers⬝.
45. CUN 1951:6 En byggnadsentreprenör, som åtagit sig byggnadsentre-

prenad för en byggherre, har gått i konkurs. Byggherren har beslutat fullfölja
byggnadsarbetena i egen regi och i samband därmed övertagit och till bygg-
nadsarbetarna utbetalat viss del av deras hos entreprenören innestående
lönefordringar. Med avseende å dessa lönefordringar har byggherren icke
ansetts såsom arbetsgivare i uppbördsförordningens mening i förhållande till
arbetarna utan byggnadsentreprenörens förpliktelse enligt uppbördsförord-
ningen åvila konkursboet beträffande de avsedda beloppen. Vid utdelning i
konkursen till fordringsinnehavaren på grund av samma lönefordringar skall
därför löneavdrag verkställas.

background image

4

SFS 2001:333

46. CUN 1951:8 Fråga om löneavdrag för s.k. provisionsförsäljare.
47. CUN 1952:9 Fråga om skyldighet för uppdragsgivare att verkställa lö-

neavdrag å ersättning till person, som åtagit sig att mot avtalad ersättning ut-
föra visst schakt- och grävningsarbete medelst tillhandahållande av maski-
ner och arbetskraft.

48. CUN 1953:11 Angående rätt att vid beräkning av preliminär A-skatt

avdraga kostnad för mätning av ackordsarbete.

49. CUN 1953:15 Fråga om skatteavdrag för vissa provisionsförsäljare.
50. CUN 1954:3 Fråga om skatteavdrag för vissa s.k. hemarbetare.
51. CUN 1954:7 Fråga om skatteavdrag för s.k. provisionsförsäljare.
52. CUN 1954:10 Fråga om skatteavdrag för vissa s.k. hemarbetare.
53. CUN 1954:12 Fråga om skatteavdrag för s.k. provisionsförsäljare.
54. CUN 1954:15 Angående skatteavdrag å lön till missionär under tid,

denne vistas i Sverige för vila och rekreation.

55. CUN 1955:1 Arbetsgivare har underlåtit att redovisa belopp, som vid

skatteavdrag för kvarstående skatt innehållits utöver arbetstagaren påförd så-
dan skatt. Fråga

dels

huruvida arbetsgivaren är gentemot statsverket ansva-

rig för nämnda belopp

dels

och

huruvida beloppet skall av länsstyrelsen åter-

betalas till arbetstagaren.

56. CUN 1955:2 Fråga om skatteavdrag för ett företags distriktschefer

och underombud.

57. CUN 1955:4 Fråga huruvida viss i försäkringsbranschen verksam

skattskyldig bör erlägga preliminär A-skatt eller preliminär B-skatt.

58. CUN 1955:5 Fråga om skatteavdrag för reservanställd militärperso-

nal, som fullgör personalen under fredstid åliggande tjänstgöring.

59. CUN 1955:6 Fråga om skatteavdrag å semesterersättning, som utbeta-

las genom väg- och vattenbyggarnas arbetsgivareförbunds semesterkassa.

60. CUN 1955:17 Fråga om skatteavdrag för innehavare av vissa s.k.

agenturfirmor och deras underombud.

61. CUN 1956:2 Fråga huruvida skyldighet föreligger för en fastighetsä-

gareförening att verkställa skatteavdrag för en person, som enligt kontrakt
åtagit sig att bortföra sopor m.m. från medlemmarnas fastigheter, och för
dennes medhjälpare.

62. CUN 1956:3 En s.k. provisionsförsäljare, för vilken debetsedel å pre-

liminär A-skatt utfärdats, gottgör sig provision ur belopp, som han uppbär
vid avyttring av gods som kunderna lämnat som dellikvid. Fråga hur skatte-
avdrag skall verkställas, då provision uppbäres på angivet sätt.

63. CUN 1956:4 Fråga huruvida vissa agenter för Singer Co. Symaskins

Aktiebolag skola erlägga preliminär A-skatt eller preliminär B-skatt.

64. CUN 1956:7 Fråga om skatteavdrag i visst fall för arbetstagare, vilka

utfört arbete i arbetslag (såglag).

65. CUN 1960:1 En firma anvisar i egenskap av skeppsklarerare vaktmän

att tjänstgöra vid fartyg, då dessa anlöpa viss hamn i Sverige. Fråga om vem
som skall anses som arbetsgivare i uppbördsförordningens mening i förhål-
lande till dessa vaktmän.

66. CUN 1960:3 Fråga om skatteavdrag å semesterersättning, som utbeta-

las genom Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbunds semesterkassa.

67. CUN 1960:5 Angående huruvida vissa försäljare av musikinstrument

och andra musikvaror böra påföras preliminär A- eller B-skatt.

background image

5

SFS 2001:333

68. CUN 1960:10 Fråga rörande hur skatteavdrag för preliminär A-skatt

skall beräknas för arbetstagare, som åtnjuter förmån av s.k. ⬝fri skatt⬝.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.