SFS 2002:179 Lag om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

020179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kreditering på skattekonto av tillfälligt
sysselsättningsstöd till kommuner och landsting;

utfärdad den 18 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting som beslutats

av Riksskatteverket skall tillgodoföras kommunerna och landstingen genom
kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap.
5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:95, bet. 2001/02:FiU26, rskr. 2001/02:198.

SFS 2002:179

Utkom från trycket
den 30 april 2002

2*

SFS 2002:178–190

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.