SFS 2020:857 Lag om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

SFS2020-857.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på

skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner

och landsting

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att rubriken till lagen (2002:179) om
kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner
och landsting samt lagen ska ha följande lydelse.

Lag om kreditering på skattekonto av tillfälligt

sysselsättningsstöd till kommuner och regioner
1 §
2 Tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner som beslu-
tats av Skatteverket ska tillgodoräknas kommunerna och regionerna genom
kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarande-
lagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr. 2020/21:26.
2 Senaste lydelse 2003:739.

SFS

2020:857

Publicerad
den

28 oktober 2020

;
JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.