SFS 2003:739 Lag om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

030739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på
skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till
kommuner och landsting;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i lagen (2002:179) om kreditering

på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

SFS 2003:739

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.