SFS 2003:758 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Portugal

030758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatteavtal mellan Sverige och Portugal;

utfärdad den 13 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av

skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Portugal under-
tecknade den 29 augusti 2002 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är av-
fattat på svenska, portugisiska och engelska. Den svenska och engelska tex-
ten framgår av bilaga till denna lag.

2 §

Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del dessa

medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 §

Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be-

stämmelserna i avtalet beskattas endast i Portugal, skall sådan inkomst inte
tas med vid taxeringen i Sverige.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas, om

inte annat följer av punkt V i protokollet till avtalet, beträffande

a) källskatter, på belopp som förvärvas den 1 januari 2000 eller senare,
b) övriga skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som

börjar den 1 januari 2000 eller senare.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

LARS-ERIK LÖVDÉN
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:127, bet. 2003/04:SkU4, rskr. 2003/04:19.

SFS 2003:758

Utkom från trycket
den 25 november 2003

background image

2

SFS 2003:758

Convention between the Kingdom of Swe-
den and the Portuguese Republic for the
avoidance of double taxation and the pre-
vention of fiscal evasion with respect to
taxes on income

The Kingdom of Sweden and the Portu-

guese Republic, desiring to conclude a Con-
vention for the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal evasion with re-
spect to taxes on income, have agreed as fol-
lows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

Persons covered

This Convention shall apply to persons who

are residents of one or both of the Contracting
States.

Article 2

Taxes covered

1. This Convention shall apply to taxes on

income imposed on behalf of a Contracting
State or of its political or administrative subdi-
visions or local authorities, irrespective of the
manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on in-

come all taxes imposed on total income or on
elements of income, including taxes on gains
from the alienation of movable or immovable
property as well as taxes on capital apprecia-
tion.

3. The existing taxes to which the Conven-

tion shall apply are:

Avtal mellan Konungariket Sverige och
Portugisiska Republiken för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst

Konungariket Sverige och Portugisiska Re-

publiken, som önskar ingå ett avtal för undvi-
kande av dubbelbeskattning och förhindrande
av skatteflykt beträffande skatter på inkomst,
har kommit överens om följande:

KAPITEL I

AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har

hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av-
talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. Detta avtal tillämpas på skatter på in-

komst som påförs för en avtalsslutande stats,
dess politiska eller administrativa underavdel-
ningars eller lokala myndigheters räkning obe-
roende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2. Med skatter på inkomst förstås alla skat-

ter som tas ut på inkomst i dess helhet eller på
delar av inkomst, däri inbegripet skatter på
vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast
egendom, samt skatter på värdestegring.

3. De för närvarande utgående skatter på

vilka detta avtal tillämpas är:

Bilaga

background image

3

SFS 2003:758

2*

SFS 2003:758–777

a) in the case of Portugal:
(i)

Personal income tax (Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares

IRS),

(ii) Corporate income tax (Imposto sobre o

Rendimento das Pessoas Colectivas

IRC),

(iii) Local surtax on corporate income tax

(Derrama),

(hereinafter referred to as ”Portuguese

tax”);

b) in the case of Sweden:
(i)

The National income tax (den statliga
inkomstskatten),

(ii) The withholding tax on dividends

(kupongskatten),

(iii) The income tax on non-residents (den

särskilda inkomstskatten för utomlands
bosatta),

(iv) The income tax on non-resident artistes

and athletes (den särskilda inkomst-
skatten för utomlands bosatta artister
m.fl.),

(v) The municipal income tax (den kom-

munala inkomstskatten),

(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

4. The Convention shall apply also to any

identical or substantially similar taxes which
are imposed after the date of signature of the
Convention in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph 3. The compe-
tent authorities of the Contracting States shall
notify each other of any substantial changes
which have been made in their respective taxa-
tion laws.

a) i Portugal:
1.

skatten på fysisk persons inkomst ( Im-
posto sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares

IRS),

2.

skatten på bolagsinkomst (Imposto so-
bre o Rendimento das Pessoas Colecti-
vas

IRC), och

3.

den lokala tilläggsskatten på bolags-
skatten (Derrama),

(i det följande benämnda ”portugisisk

skatt”);

b) i Sverige:
1.

den statliga inkomstskatten,

2.

kupongskatten,

3.

den särskilda inkomstskatten för utom-
lands bosatta,

4.

den särskilda inkomstskatten för utom-
lands bosatta artister m.fl., och

5.

den kommunala inkomstskatten,

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

4. Avtalet tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag, som efter
undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av
eller i stället för de skatter som anges i punkt
3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna skall meddela varandra de vä-
sentliga ändringar som gjorts i respektive skat-
telagstiftning.

background image

4

SFS 2003:758

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Convention, un-

less the context otherwise requires:

a) the term ”Portugal” means the territory of

the Portuguese Republic situated in the Euro-
pean Continent, the Archipelagoes of Azores
and Madeira, the respective territorial sea and
any other zone in which, according to Portu-
guese and International Law, the Portuguese
Republic has sovereign rights or jurisdiction
for the purpose of exploring and exploiting,
conserving and managing the natural re-
sources, whether living or non-living, of the
waters superjacent to the sea-bed and of the
sea-bed and its subsoil;

b) the term ”Sweden” means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical
sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

c) the terms ”a Contracting State” and ”the

other Contracting State” mean Portugal or
Sweden, as the context requires; the term ”the
Contracting States” means Portugal and Swe-
den;

d) the term ”person” includes an individual,

a company and any other body of persons;

e) the term ”company” means any body cor-

porate or any entity which is treated as a body
corporate for tax purposes;

f) the terms ”enterprise of a Contracting

State” and ”enterprise of the other Contracting
State” mean respectively an enterprise carried
on by a resident of a Contracting State and an

KAPITEL II

DEFINITIONER

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat,

har vid tillämpningen av detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Portugal” avser Portugisiska Republi-

kens territorium på den Europeiska kontinen-
ten, Azorernas och Madeiras arkipelager, res-
pektive territorialvatten och varje annan zon
över vilken Portugisiska Republiken i över-
ensstämmelse med portugisisk lag och folkrät-
tens regler äger utöva suveräna rättigheter el-
ler jurisdiktion i syfte att utforska och utnyttja,
bevara och förvalta naturtillgångarna, såväl le-
vande som döda, i vattnet ovanför havsbott-
nen, på havsbottnen eller i dess underlag;

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-
fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folk-
rättens regler, utövar suveräna rättigheter eller
jurisdiktion;

c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra

avtalsslutande staten” avser Portugal eller
Sverige, beroende på sammanhanget; ”de av-
talsslutande staterna” avser Portugal och
Sverige;

d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag

och annan sammanslutning;

e) ”bolag” avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person;

f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”fö-

retag i den andra avtalsslutande staten” avser
företag som bedrivs av person med hemvist i
en avtalsslutande stat respektive företag som

background image

5

SFS 2003:758

enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;

g) the term ”international traffic” means any

transport by ship or aircraft operated by an en-
terprise of a Contracting State, except when
the ship or aircraft is operated solely between
places in the other Contracting State;

h) the term ”national” means:
(1) all individuals possessing the national-

ity of a Contracting State;

(2) any legal person, association or other

entity deriving its status as such from the laws
in force in a Contracting State;

i)

the term ”competent authority” means:

(1) in the case of Portugal, the Minister of

Finance, the Director General of Taxa-
tion (Director Geral dos Impostos) or
their authorized representative;

(2) in the case of Sweden, the Minister of

Finance, his authorized representative
or the authority which is designated as
a competent authority for the purposes
of this Convention.

2. As regards the application of the Conven-

tion at any time by a Contracting State any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that State
for the purposes of the taxes to which the Con-
vention applies, any meaning under the appli-
cable tax laws of that State prevailing over a
meaning given to the term under other laws of
that State.

Article 4

Resident

1. For the purposes of this Convention, the

term ”resident of a Contracting State” means
any person who, under the laws of that State,
is liable to tax therein by reason of his domi-
cile, residence, place of management or any
other criterion of a similar nature, and also in-

bedrivs av person med hemvist i den andra av-
talsslutande staten;

g) ”internationell trafik” avser transport

med skepp eller luftfartyg som används av fö-
retag i en avtalsslutande stat utom då skeppet
eller luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten;

h) ”medborgare” avser:
1)

fysisk person som har medborgarskap i

en avtalsslutande stat,

2)

juridisk person, association eller annan

sammanslutning som bildats enligt den lag-
stiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

i)

”behörig myndighet” avser:

1)

i Portugal: finansministern, Generaldi-
rektören för beskattning (Director Ge-
ral dos Impostos) eller deras befull-
mäktigade ombud, och

2)

i Sverige: finansministern, dennes be-
fullmäktigade ombud eller den myn-
dighet åt vilken uppdras att vara behö-
rig myndighet vid tillämpningen av
detta avtal.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet

vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sam-
manhanget föranleder annat, varje uttryck som
inte definierats i avtalet ha den betydelse som
uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den sta-
tens lagstiftning i fråga om sådana skatter på
vilka avtalet tillämpas och skall den betydelse
uttrycket har enligt gällande skattelagstiftning
i nämnda stat äga företräde framför den bety-
delse uttrycket har enligt någon annan lagstift-
ning i denna stat.

Artikel 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ”person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat” person som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av do-
micil, bosättning, plats för företagsledning el-
ler annan liknande omständighet och innefat-

background image

6

SFS 2003:758

cludes that State, any governmental body or
agency, political or administrative subdivision
or local authority thereof. But this term does
not include any person who is liable to tax in
that State in respect only of income from
sources in that State. However, this term ap-
plies also in the case of a Swedish partnership,
but only to the extent that the income derived
by such partnership is subject to tax in Sweden
as the income of a resident, either in its hands
or in the hands of its partners.

2. Where by reason of the provisions of para-

graph 1 an individual is a resident of both
Contracting States, then his status shall be de-
termined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only

of the State in which he has a permanent home
available to him; if he has a permanent home
available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident only of the State with
which his personal and economic relations are
closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of

vital interests cannot be determined, or if he
has not a permanent home available to him in
either State, he shall be deemed to be a resi-
dent only of the State in which he has an habit-
ual abode;

c) if he has an habitual abode in both States

or in neither of them, he shall be deemed to be
a resident only of the State of which he is a na-
tional;

d) if he is a national of both States or of nei-

ther of them, the competent authorities of the
Contracting States shall settle the question by
mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of para-

graph 1 a person other than an individual is a

tar också denna stat, dess offentligrättsliga or-
gan eller institutioner, politiska eller adminis-
trativa underavdelningar och lokala myndig-
heter. Detta uttryck inbegriper emellertid inte
person som är skattskyldig i denna stat endast
för inkomst från källa i denna stat. Uttrycket
inbegriper emellertid dessutom svenskt han-
delsbolag, dock endast i den utsträckning han-
delsbolagets inkomst är skattepliktig i Sverige
på samma sätt som inkomst som förvärvas av
en person med hemvist där, antingen hos han-
delsbolaget eller hos dess delägare.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

fysisk person har hemvist i båda avtalsslu-
tande staterna, bestäms hans hemvist på föl-
jande sätt:

a) han anses ha hemvist endast i den stat där

han har en bostad som stadigvarande står till
hans förfogande. Om han har en sådan bostad i
båda staterna, anses han ha hemvist endast i
den stat med vilken hans personliga och eko-
nomiska förbindelser är starkast (centrum för
levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han

har centrum för sina levnadsintressen eller om
han inte i någondera staten har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den stat där han sta-
digvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda sta-

terna eller om han inte vistas stadigvarande i
någon av dem, anses han ha hemvist endast i
den stat där han är medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna el-

ler om han inte är medborgare i någon av dem,
skall de behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna avgöra frågan genom ömse-
sidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1

annan person än fysisk person har hemvist i

background image

7

SFS 2003:758

resident of both Contracting States, the compe-
tent authorities of the Contracting States shall
endeavour to settle the question by mutual
agreement.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the

term ”permanent establishment” means a fixed
place of business through which the business
of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term ”permanent establishment” in-

cludes especially:

a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop; and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any

other place of extraction of natural resources.

3. a) A building site or construction or in-

stallation project constitutes a permanent es-
tablishment only if it lasts more than six
months within any twelve month period.

b) Subject to the provisions of paragraphs 4,

6 and 7 of this Article, an enterprise of a Con-
tracting State which is furnishing services in-
cluding consultancy services through employ-
ees or other personnel in the other Contracting
State shall be deemed to have a permanent es-
tablishment in that other State but only where
such activity lasts for more than six months
within any twelve month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions

of this Article, the term ”permanent establish-
ment” shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose

of storage, display or delivery of goods or
merchandise belonging to the enterprise;

båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga
myndigheterna söka avgöra frågan genom öm-
sesidig överenskommelse.

Artikel 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser ut-

trycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats
för affärsverksamhet, från vilken ett företags
verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar sär-

skilt:

a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller

annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3. a) Plats för byggnads-, anläggnings- eller

installationsverksamhet utgör fast driftställe
endast om verksamheten pågår längre än sex
månader under en tolvmånadersperiod.

b) Om inte bestämmelserna i punkterna 4, 6

och 7 i denna artikel föranleder annat, skall ett
företag, som tillhandahåller tjänster, inklusive
rådgivning, genom anställda eller annan perso-
nal i den andra avtalsslutande staten, anses ha
fast driftställe i denna andra stat men endast
om denna verksamhet pågår längre än sex må-
nader under en tolvmånadersperiod.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe”
inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslutande

för lagring, utställning eller utlämnande av fö-
retaget tillhöriga varor,

background image

8

SFS 2003:758

b) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or

merchandise belonging to the enterprise solely
for the purpose of processing by another enter-
prise;

d) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of purchasing
goods or merchandise or of collecting infor-
mation, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for the purpose of carrying on, for
the enterprise, any other activity of a prepara-
tory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of busi-

ness solely for any combination of activities
mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided
that the overall activity of the fixed place of
business resulting from this combination is of
a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, where a person – other than an
agent of an independent status to whom para-
graph 6 applies – is acting on behalf of an en-
terprise and has, and habitually exercises, in a
Contracting State an authority to conclude
contracts in the name of the enterprise, that en-
terprise shall be deemed to have a permanent
establishment in that State in respect of any
activities which that person undertakes for the
enterprise, unless the activities of such a per-
son are limited to those mentioned in para-
graph 4 which, if exercised through a fixed
place of business, would not make this fixed
place of business a permanent establishment
under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have

a permanent establishment in a Contracting
State merely because it carries on business in
that State through a broker, general commis-
sion agent or any other agent of an indepen-

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för lagring, utställning eller
utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varu-

lager uteslutande för bearbetning eller föräd-
ling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för inköp av varor
eller inhämtande av upplysningar för företa-
get,

e) innehavet av stadigvarande plats för af-

färsverksamhet uteslutande för att för företa-
get bedriva annan verksamhet av förberedande
eller biträdande art,

f) innehavet av en stadigvarande plats för

affärsverksamhet uteslutande för att kombi-
nera verksamheter som anges i punkterna a–e,
under förutsättning att hela den verksamhet
som bedrivs från den stadigvarande platsen för
affärsverksamhet på grund av denna kombina-
tion är av förberedande eller biträdande artikel

5. Om en person, som inte är sådan obero-

ende representant på vilken punkt 6 tillämpas,
är verksam för ett företag samt i en avtalsslu-
tande stat har och där regelmässigt använder
fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses
detta företag – utan hinder av bestämmelserna
i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i denna
stat i fråga om varje verksamhet som denna
person bedriver för företaget. Detta gäller
dock inte, om den verksamhet som denna per-
son bedriver är begränsad till sådan som anges
i punkt 4 och som om den bedrevs från en sta-
digvarande plats för affärsverksamhet inte
skulle göra denna stadigvarande plats för af-
färsverksamhet till fast driftställe enligt be-
stämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en

avtalsslutande stat endast på den grund att fö-
retaget bedriver affärsverksamhet i denna stat
genom förmedling av mäklare, kommissionär
eller annan oberoende representant, under för-

background image

9

SFS 2003:758

dent status, provided that such persons are act-
ing in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resi-

dent of a Contracting State controls or is con-
trolled by a company which is a resident of the
other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a
permanent establishment or otherwise), shall
not of itself constitute either company a per-
manent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State from immovable property (in-
cluding income from agriculture or forestry)
situated in the other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. The term ”immovable property” shall

have the meaning which it has under the law
of the Contracting State in which the property
in question is situated. The term shall in any
case include property accessory to immovable
property, livestock and equipment used in ag-
riculture and forestry, rights to which the pro-
visions of general law respecting landed prop-
erty apply, buildings, usufruct of immovable
property and rights to variable or fixed pay-
ments as consideration for the working of, or
the right to work, mineral deposits, sources
and other natural resources; ships and aircraft
shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply

to income derived from the direct use, letting,
or use in any other form of immovable prop-
erty.

utsättning att sådan person därvid bedriver sin
sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med

hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el-
ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som
bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat
sätt), medför inte i och för sig att någotdera
bolaget utgör fast driftställe för det andra.

KAPITEL III

BESKATTNING AV INKOMST

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom
(däri inbegripet inkomst av lantbruk eller
skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket ”fast egendom” har den bety-

delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat där egendomen är belä-
gen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör
till fast egendom, levande och döda inventarier
i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka
bestämmelserna i privaträtten om fast egen-
dom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till
fast egendom samt rätt till föränderliga eller
fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten
att nyttja mineralförekomst, källa eller annan
naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte
vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på

inkomst som förvärvas genom omedelbart
brukande, genom uthyrning eller annan an-
vändning av fast egendom.

background image

10

SFS 2003:758

The provisions of paragraph 1 shall also ap-

ply to income from movable property or in-
come derived from services connected with
the use or the right to use immovable property
which, under the taxation law of the Contract-
ing State in which the property in question is
situated, is assimilated to income from im-
movable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3

shall also apply to the income from immova-
ble property of an enterprise and to income
from immovable property used for the per-
formance of independent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contract-

ing State shall be taxable only in that State un-
less the enterprise carries on business in the
other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise
carries on business as aforesaid, the profits of
the enterprise may be taxed in the other State
but only so much of them as is attributable to
that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3,

where an enterprise of a Contracting State car-
ries on business in the other Contracting State
through a permanent establishment situated
therein, there shall in each Contracting State
be attributed to that permanent establishment
the profits which it might be expected to make
if it were a distinct and separate enterprise en-
gaged in the same or similar activities under
the same or similar conditions and dealing
wholly independently with the enterprise of
which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a

permanent establishment, there shall be al-
lowed as deductions expenses which are in-
curred for the purposes of the permanent es-

Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas också

på inkomst av lös egendom eller från inkomst
av tillhandahållandet av tjänster som har sam-
band med brukandet eller rätten att bruka fast
egendom som, enligt skattelagstiftningen i den
avtalsslutande stat i vilken den fasta egendo-
men är belägen, innefattas i inkomst av fast
egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 till-

lämpas även på inkomst av fast egendom som
tillhör företag och på inkomst av fast egendom
som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en av-

talsslutande stat förvärvar, beskattas endast i
denna stat, såvida inte företaget bedriver rö-
relse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver
rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in-
komst beskattas i den andra staten, men endast
så stor del därav som är hänförlig till det fasta
driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedri-

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten
från där beläget fast driftställe hänförs, om inte
bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta drift-
stället den inkomst som det kan antas att drift-
stället skulle ha förvärvat, om det varit ett fri-
stående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller
liknande villkor och självständigt avslutat af-
färer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in-

komst får avdrag göras för utgifter som upp-
kommit för det fasta driftstället, härunder in-
begripna utgifter för företagets ledning och

background image

11

SFS 2003:758

tablishment, including executive and general
administrative expenses so incurred, whether
in the State in which the permanent establish-
ment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a perma-

nent establishment by reason of the mere pur-
chase by that permanent establishment of
goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding para-

graphs, the profits to be attributed to the per-
manent establishment shall be determined by
the same method year by year unless there is
good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income

which are dealt with separately in other Arti-
cles of this Convention, then the provisions of
those Articles shall not be affected by the pro-
visions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting

State from the operation of ships or aircraft in
international traffic shall be taxable only in
that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also

apply to profits from the participation in a
pool, a joint business or an international oper-
ating agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where:
a) an enterprise of a Contracting State par-

ticipates directly or indirectly in the manage-
ment, control or capital of an enterprise of the
other Contracting State, or

allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna
uppkommit i den stat där det fasta driftstället
är beläget eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe

endast av den anledningen att varor inköps ge-
nom det fasta driftställets försorg för företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter

bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta
driftstället genom samma förfarande år från år,
såvida inte goda och tillräckliga skäl föranle-
der annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som

behandlas särskilt i andra artiklar av detta av-
tal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte
av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst som förvärvas av företag i en av-

talsslutande stat genom användningen av
skepp eller luftfartyg i internationell trafik be-
skattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även

på inkomst som förvärvas genom deltagande i
en pool, ett gemensamt företag eller en inter-
nationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt

eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen
av ett företag i den andra avtalsslutande staten
eller äger del i detta företags kapital, eller

background image

12

SFS 2003:758

b) the same persons participate directly or

indirectly in the management, control or capi-
tal of an enterprise of a Contracting State and
an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or

imposed between the two enterprises in their
commercial or financial relations which differ
from those which would be made between in-
dependent enterprises, then any profits which
would, but for those conditions, have accrued
to one of the enterprises, but, by reason of
those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and
taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the

profits of an enterprise of that State – and
taxes accordingly – profits on which an enter-
prise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the prof-
its so included are profits which would have
accrued to the enterprise of the first-mentioned
State if the conditions made between the two
enterprises had been those which would have
been made between independent enterprises,
then that other State shall make an appropriate
adjustment to the amount of the tax charged
therein on those profits where that other State
considers the adjustment justified. In deter-
mining such adjustment, due regard shall be
had to the other provisions of this Convention
and the competent authorities of the Contract-
ing States shall if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a

resident of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

b) samma personer direkt eller indirekt del-

tar i ledningen eller kontrollen av såväl ett fö-
retag i en avtalsslutande stat som ett företag i
den andra avtalsslutande staten eller äger del i
båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför-

bindelser eller finansiella förbindelser avtalas
eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra obe-
roende företag, får all inkomst, som utan så-
dana villkor skulle ha tillkommit det ena före-
taget men som på grund av villkoren i fråga
inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst och beskattas i överensstäm-
melse därmed.

2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten

för ett företag i denna stat inräknar – och i
överensstämmelse därmed beskattar – in-
komst, för vilken ett företag i den andra avtals-
slutande staten beskattats i denna andra stat,
samt den sålunda inräknade inkomsten är så-
dan som skulle ha tillkommit företaget i den
förstnämnda staten om de villkor som avtalats
mellan företagen hade varit sådana som skulle
ha avtalats mellan av varandra oberoende före-
tag, skall denna andra stat genomföra veder-
börlig justering av det skattebelopp som på-
förts för inkomsten där om denna andra stat
finner justeringen berättigad. Vid sådan juste-
ring iakttas övriga bestämmelser i detta avtal
och de behöriga myndigheterna i de avtalsslu-
tande staterna överlägger vid behov med var-
andra.

Artikel 10

Utdelning

1. Utdelning från bolag med hemvist i en

avtalsslutande stat till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas i
denna andra stat.

background image

13

SFS 2003:758

2. However, such dividends may also be

taxed in the Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident,
and according to the laws of that State, but if
the beneficial owner of the dividends is a resi-
dent of the other Contracting State, the tax so
charged shall not exceed 10 per cent of the
gross amount of the dividends.

The provisions of the previous sentence

shall not apply with respect to dividends paid
by a company which is a resident of a Con-
tracting State to a company which is a resident
of the other Contracting State with respect to
which the provisions of the Directive on the
common system of taxation applicable in the
case of parent companies and subsidiaries of
different Member States (90/435/EEC) as it
may be changed from time to time, are appli-
cable.

The competent authorities of the Contract-

ing States may by mutual agreement settle the
mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation

of the company in respect of the profits out of
which the dividends are paid.

3. The term ”dividends” as used in this Arti-

cle means income from shares, ”jouissance”
shares or ”jouissance” rights, mining shares,
founders’ shares or other rights, not being
debt-claims, participating in profits, as well as
income from other corporate rights which is
subjected to the same taxation treatment as in-
come from shares by the laws of the State of
which the company making the distribution is
a resident.

The term ”dividends” as used in this Article

also comprises profits paid under an arrange-
ment for participation in profits (associação
em participação).

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
dividends, being a resident of a Contracting
State, carries on business in the other Con-
tracting State of which the company paying

2. Utdelningen får emellertid beskattas även

i den avtalsslutande stat där bolaget som beta-
lar utdelningen har hemvist, enligt lagstift-
ningen i denna stat, men om den som har rätt
till utdelningen har hemvist i den andra avtals-
slutande staten får skatten inte överstiga 10
procent av utdelningens bruttobelopp.

Bestämmelserna i föregående mening skall

inte tillämpas på utdelning som betalas av ett
bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till
ett bolag med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten på vilka bestämmelserna i Direk-
tivet om ett gemensamt beskattningssystem
för moderbolag och dotterbolag hemmahö-
rande i olika medlemsstater (90/435/EEG) i
den lydelse det framdeles kan få genom att
ändras, är tillämpliga.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande staterna kan träffa överenskommelse om
sättet att genomföra dessa begränsningar.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte

bolagets beskattning för den vinst av vilken ut-
delningen betalas.

3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna

artikel inkomst av aktier, andelsbevis eller
andra liknande bevis, gruvaktier, stiftarandelar
eller andra rättigheter, som inte är fordringar,
med rätt till andel i vinst, samt inkomst av
andra andelar i bolag, som enligt lagstift-
ningen i den stat där det utdelande bolaget har
hemvist vid beskattningen behandlas på
samma sätt som inkomst av aktier.

Uttrycket ”utdelning” i denna artikel inne-

fattar också vinst som betalas genom ett ar-
rangemang med andel i vinst (associação em
participação).

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till utdel-
ningen har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande sta-
ten, där bolaget som betalar utdelningen har

background image

14

SFS 2003:758

the dividends is a resident, through a perma-
nent establishment situated therein, or per-
forms in that other State independent personal
services from a fixed base situated therein, and
the holding in respect of which the dividends
are paid is effectively connected with such
permanent establishment or fixed base. In such
case the provisions of Article 7 or Article 14,
as the case may be, shall apply.

5.Where a company which is a resident of a

Contracting State derives profits or income
from the other Contracting State, that other
State may not impose any tax on the dividends
paid by the company, except insofar as such
dividends are paid to a resident of that other
State or insofar as the holding in respect of
which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or a
fixed base situated in that other State nor sub-
ject the company’s undistributed profits to a
tax on the company’s undistributed profits,
even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or in-
come arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and

paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed

in the Contracting State in which it arises and
according to the laws of that State, but if the
beneficial owner of the interest is a resident of
the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 10 per cent of the gross
amount of the interest. The competent authori-
ties of the Contracting States may by mutual
agreement settle the mode of application of
this limitation.

hemvist, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande an-
ordning, samt den andel på grund av vilken ut-
delningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande an-
ordningen. I sådant fall tillämpas bestämmel-
serna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i en avtalsslu-

tande stat förvärvar inkomst från den andra av-
talsslutande staten, får denna andra stat inte
beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i
den mån utdelningen betalas till person med
hemvist i denna andra stat eller i den mån den
andel på grund av vilken utdelningen betalas
äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat,
och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta
ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade
vinst, även om utdelningen eller den icke utde-
lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst
som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande

stat och som betalas till person med hemvist i
den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den

avtalsslutande stat från vilken den härrör, en-
ligt lagstiftningen i denna stat, men om den
som har rätt till räntan har hemvist i den andra
avtalsslutande staten får skatten inte överstiga
10 procent av räntans bruttobelopp. De behö-
riga myndigheterna i de avtalsslutande sta-
terna kan träffa överenskommelse om sättet att
genomföra dessa begränsningar.

background image

15

SFS 2003:758

3. Notwithstanding the provisions of para-

graph 2 interest, mentioned in paragraph 1,
shall be taxable only in the Contracting State
where the beneficial owner of the interest is a
resident if one of the following requirements is
fulfilled;

(a) the payer or the recipient of the interest

is the Contracting State itself, a statutory body,
a political or administrative subdivision or a
local authority thereof or the Central Bank of a
Contracting State;

(b) the interest is paid in respect of a loan

granted by Caixa Geral de Depósitos (CGD),
Banco Nacional Ultramarino (BNU), Instituto
de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e
Investimento (IAPMEI), Investimento e
Comércio Externo Português (ICEP), Com-
panhia de Seguros de Crédito (COSEC), Or-
ganismo Coordenador do POE, Fundo de In-
ternacionalização das Empresas Portuguesas
(FIEP) or any other institution of a public
character with the objective to promote ex-
ports or development;

(c) the interest is paid in respect of a loan

granted by The Swedish International Devel-
opment Cooperation Agency (SIDA), The
Swedish Export Credit Corporation (SEK),
Swedfund International AB, The Swedish Ex-
port Credits Guarantee Board (Exportkredit-
nämnden) or any other institution of a public
character with the objective to promote ex-
ports or development;

(d) the interest is paid in respect of a loan

granted by any other financial institution
which may be agreed upon between the com-
petent authorities of the Contracting States.

4. The term ”interest” as used in this Article

means income from debt-claims of every kind,
whether or not secured by mortgage and
whether or not carrying a right to participate in
the debtor’s profits, and in particular, income
from government securities and income from
bonds or debentures, including premiums and
prizes attaching to such securities, bonds or
debentures as well as all other income assimi-

3. Ränta som anges i punkt 1 beskattas, utan

hinder av bestämmelserna i punkt 2, endast i
den avtalsslutande stat där den som har rätt till
räntan har hemvist om någon av följande för-
utsättningar är uppfylld;

a) den som betalar eller tar emot räntan är

en avtalsslutande stat, dess offentligrättsliga
organ, politiska eller administrativa underav-
delning eller lokala myndighet eller central-
banken i en avtalsslutande stat,

b) räntan betalas på grund av ett lån beviljat

av Caixa Geral de Depósitos (CGD), Banco
Nacional Ultramarino (BNU), Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e In-
vestimento (IAPMEI), Investimento e Comér-
cio Externo Português (ICEP), Companhia de
Seguros de Crédito (COSEC), Organismo Co-
ordenador do POE, Fundo de Internacionali-
zação das Empresas Portuguesas (FIEP) eller
av en annan institution av offentligrättslig ka-
raktär med syfte att främja export eller utveck-
ling,

c) räntan betalas på grund av ett lån beviljat

av Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete (SIDA), AB Svensk Exportkredit
(SEK), Swedfund International AB, Export-
kreditnämnden, eller av en annan institution av
offentligrättslig karaktär med syfte att främja
export eller utveckling,

d) räntan betalas på grund av ett lån beviljat

av en annan finansiell institution som de behö-
riga myndigheterna i de avtalsslutande sta-
terna träffar överenskommelse om.

4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna arti-

kel inkomst av varje slags fordran, antingen
den säkerställts genom inteckning i fast egen-
dom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket
avser särskilt inkomst av värdepapper som ut-
färdats av staten och inkomst av obligationer
eller debentures, däri inbegripet agiobelopp
och vinster som hänför sig till sådana värde-

background image

16

SFS 2003:758

lated to income from money lent by the taxa-
tion law of the State in which the income
arises. Penalty charges for late payment shall
not be regarded as interest for the purpose of
this Article.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3

shall not apply if the beneficial owner of the in-
terest, being a resident of a Contracting State,
carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises, through a
permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent per-
sonal services from a fixed base situated
therein, and the debt-claim in respect of which
the interest is paid is effectively connected
with such permanent establishment or fixed
base. In such case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Con-

tracting State when the payer is a resident of
that State. Where, however, the person paying
the interest, whether he is a resident of a Con-
tracting State or not, has in a Contracting State
a permanent establishment or a fixed base in
connection with which the indebtedness on
which the interest is paid was incurred, and
such interest is borne by such permanent es-
tablishment or fixed base, then such interest
shall be deemed to arise in the State in which
the permanent establishment or fixed base is
situated.

7. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the interest, having regard to the
debt-claim for which it is paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon by
the payer and the beneficial owner in the ab-
sence of such relationship, the provisions of this
Article shall apply only to the last-mentioned
amount. In such case, the excess part of the pay-
ments shall remain taxable according to the
laws of each Contracting State, due regard be-

papper, obligationer eller debentures, liksom
varje annan inkomst som innefattas i inkomst
av utlånade pengar enligt skattelagstiftningen i
den stat varifrån inkomsten härrör. Straffavgift
på grund av sen betalning anses inte som ränta
vid tillämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3

tillämpas inte, om den som har rätt till räntan
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-
ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
från vilken räntan härrör, från där beläget fast
driftställe eller utövar självständig yrkesverk-
samhet i denna andra stat från där belägen sta-
digvarande anordning, samt den fordran för
vilken räntan betalas äger verkligt samband
med det fasta driftstället eller den stadigva-
rande anordningen. I sådant fall tillämpas be-
stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om emellertid den per-
son som betalar räntan, antingen han har hem-
vist i en avtalsslutande stat eller inte, i en av-
talsslutande stat har fast driftställe eller stadig-
varande anordning i samband med vilken den
skuld uppkommit för vilken räntan betalas,
och räntan belastar det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen, anses räntan
härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
räntan eller mellan dem båda och annan per-
son räntebeloppet, med hänsyn till den fordran
för vilken räntan betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbin-
delser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-

background image

17

SFS 2003:758

ing had to the other provisions of this Conven-
tion.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State

and paid to a resident of the other Contracting
State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be

taxed in the Contracting State in which they
arise, and according to the laws of that State,
but if the beneficial owner of the royalties is a
resident of the other Contracting State the tax
so charged shall not exceed 10 per cent of the
gross amount of the royalties. The competent
authorities of the Contracting States may by
mutual agreement settle the mode of applica-
tion of this limitation.

3. The term ”royalties” as used in this Arti-

cle means payments of any kind received as a
consideration for the use of, or the right to use,
any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films
or tapes for radio or television broadcasting,
any patent, trade mark, design or model, plan,
secret formula or process, or for the use of, or
the right to use, industrial, commercial, or sci-
entific equipment, or for information concern-
ing industrial, commercial or scientific experi-
ence.

The term ”royalties” also includes payments

in consideration for technical assistance in
connection with the use of, or the right to use,
any copyright, goods or information as re-
ferred to under this paragraph.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2

shall not apply if the beneficial owner of the
royalties, being a resident of a Contracting

tande staten med iakttagande av övriga be-
stämmelser i detta avtal.

Artikel 12

Royalty

1. Royalty, som härrör från en avtalsslu-

tande stat och som betalas till person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.

2. Sådan royalty får emellertid beskattas

även i den avtalsslutande stat från vilken den
härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men
om den som har rätt till royaltyn har hemvist i
den andra avtalsslutande staten får skatten inte
överstiga 10 procent av royaltyns bruttobe-
lopp. De behöriga myndigheterna i de avtals-
slutande staterna kan träffa överenskommelse
om sättet att genomföra dessa begränsningar.

3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna

artikel varje slags betalning som tas emot så-
som ersättning för nyttjandet av eller för rätten
att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet bio-
graffilm och film eller band för radio- eller te-
levisionsutsändning, patent, varumärke, möns-
ter eller modell, ritning, hemligt recept eller
hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet
av eller för rätten att nyttja industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig utrustning eller för
upplysning om erfarenhetsrön av industriell,
kommersiell eller vetenskaplig natur.

Uttrycket ”royalty” innefattar också betal-

ningar som utgör ersättning för tekniskt bi-
stånd i samband med nyttjandet av eller i sam-
band med rätten att nyttja sådan upphovsrätt,
sådana alster eller upplysningar som anges i
denna punkt.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 till-

lämpas inte, om den som har rätt till royaltyn
har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri-

background image

18

SFS 2003:758

State, carries on business in the other Con-
tracting State in which the royalties arise,
through a permanent establishment situated
therein, or performs in that other State inde-
pendent personal services from a fixed base
situated therein, and the right or property in re-
spect of which the royalties are paid is effec-
tively connected with such permanent estab-
lishment or fixed base. In such case the provi-
sions of Article 7 or Article 14, as the case
may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a

Contracting State when the payer is a resident
of that State. Where, however, the person pay-
ing the royalties, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting
State a permanent establishment or a fixed
base in connection with which the obligation
to pay these royalties was incurred, and such
royalties are borne by such permanent estab-
lishment or fixed base, then such royalties
shall be deemed to arise in the State in which
the permanent establishment or fixed base is
situated.

6. Where, by reason of a special relationship

between the payer and the beneficial owner or
between both of them and some other person,
the amount of the royalties, having regard to
the use, right or information for which they are
paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the benefi-
cial owner in the absence of such relationship,
the provisions of this Article shall apply only
to the last-mentioned amount. In such case, the
excess part of the payments shall remain taxa-
ble according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provi-
sions of this Convention.

ver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
från vilken royaltyn härrör, från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken royaltyn beta-
las äger verkligt samband med det fasta drift-
stället eller den stadigvarande anordningen. I
sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel
7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu-

tande stat om utbetalaren är en person med
hemvist i denna stat. Om, emellertid, den per-
son som betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller sta-
digvarande anordning i samband varmed skyl-
digheten att betala royaltyn uppkommit, och
royaltyn belastar det fasta driftstället eller den
stadigvarande anordningen, anses royaltyn
härröra från den stat där det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser

mellan utbetalaren och den som har rätt till
royaltyn eller mellan dem båda och annan per-
son royaltybeloppet, med hänsyn till det nytt-
jande, den rättighet eller den upplysning för
vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp
som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn om sådana för-
bindelser inte förelegat, tillämpas bestämmel-
serna i denna artikel endast på sistnämnda be-
lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-
lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu-
tande staten med iakttagande av övriga
bestämmelser i detta avtal.

background image

19

SFS 2003:758

3*

SFS 2003:758–777

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of immovable
property referred to in Article 6 and situated in
the other Contracting State may be taxed in
that other State.

2. Gains from the alienation of movable

property forming part of the business property
of a permanent establishment which an enter-
prise of a Contracting State has in the other
Contracting State or of movable property per-
taining to a fixed base available to a resident
of a Contracting State in the other Contracting
State for the purpose of performing independ-
ent personal services, including such gains
from the alienation of such a permanent estab-
lishment (alone or with the whole enterprise)
or of such fixed base, may be taxed in that
other State.

3. Gains derived by a resident of a Contract-

ing State from the alienation of ships or air-
craft operated in international traffic or mova-
ble property pertaining to the operation of
such ships or aircraft, shall be taxable only in
that State.

4. Gains derived by an individual who is a

resident of a Contracting State from the aliena-
tion of shares or other corporate rights in an
entity which is a resident of the other Con-
tracting State, and gains from the alienation of
any other securities which are subjected in that
other State to the same taxation treatment as
gains from the alienation of such shares or
other rights, may be taxed in that other Con-
tracting State, but only if:

a) the individual has been a resident of that

other Contracting State at any time during the
five years immediately preceding the aliena-
tion of the shares, rights or securities; and

Artikel 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av sådan fast egendom som avses i artikel
6 och som är belägen i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen-

dom, som utgör del av rörelsetillgångarna i
fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslu-
tande stat har i den andra avtalsslutande staten,
eller av lös egendom, hänförlig till stadigva-
rande anordning för att utöva självständig yr-
kesverksamhet, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslu-
tande staten, får beskattas i denna andra stat.
Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse
av sådant fast driftställe (för sig eller tillsam-
mans med hela företaget) eller av sådan sta-
digvarande anordning.

3. Vinst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar på grund av överlå-
telse av skepp eller luftfartyg som används i
internationell trafik, eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp
eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

4. Vinst, som fysisk person med hemvist i

en avtalsslutande stat förvärvar på grund av
överlåtelse av andelar eller andra rättigheter i
företag som har hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och vinst från överlåtelse av varje
slag av värdepapper, som i denna andra stat
behandlas på samma sätt som vinst vid överlå-
telse av sådana andelar och andra rättigheter,
får beskattas i denna andra avtalsslutande stat,
men endast om

a) den fysiska personen har haft hemvist i

denna andra avtalsslutande stat vid något till-
fälle under en femårsperiod omedelbart före
överlåtelsen av andelarna, rättigheterna eller
värdepapperna; och

background image

20

SFS 2003:758

b) the individual was the owner of the above

mentioned shares, rights or securities while he
was a resident of that other State.

5. Gains from the alienation of any property

other than that referred to in paragraphs 1–4
shall be taxable only in the Contracting State
of which the alienator is a resident.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by a resident of a Con-

tracting State in respect of professional ser-
vices or other activities of an independent
character shall be taxable only in that State.
However, in the following circumstances such
income may be taxed in the other Contracting
State:

a) if he has a fixed base regularly available

to him in the other Contracting State for the
purpose of performing his activities; in such
case, only so much of the income as is attribut-
able to that fixed base may be taxed in that
other Contracting State; or

b) if his stay in the other Contracting State

is for a period or periods amounting to or ex-
ceeding in the aggregate 183 days in any pe-
riod of 12 months; in such case, only so much
of the income as is attributable to services per-
formed in that other Contracting State may be
taxed in that other State.

2. The term ”professional services” includes

especially independent scientific, literary, ar-
tistic, educational or teaching activities as well
as the independent activities of physicians,
lawyers, engineers, architects, dentists and ac-
countants.

b) den fysiska personen var ägare till ovan

nämnda andelar, rättigheter eller värdepapper
när han hade hemvist i denna andra stat.

5. Vinst på grund av överlåtelse av annan

egendom än sådan som avses i punkterna 1–4
beskattas endast i den avtalsslutande stat där
överlåtaren har hemvist.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst, som en person med hemvist i en

avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva
fritt yrke eller annan självständig verksamhet,
beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst
får emellertid beskattas i den andra avtalsslu-
tande staten om

a) han i denna andra avtalsslutande stat har

en stadigvarande anordning, som regelmässigt
står till hans förfogande för att utöva verksam-
heten. I sådant fall får dock endast den del av
inkomsten som är hänförlig till denna stadig-
varande anordning beskattas i denna andra av-
talsslutande stat; eller

b) han vistas i denna andra avtalsslutande

stat under tidsperiod eller tidsperioder som
sammanlagt uppgår till eller överstiger 183 da-
gar under en tolvmånadersperiod. I sådant fall
får dock endast den del av inkomsten som är
hänförlig till den verksamhet som utövats i
denna andra avtalsslutande stat beskattas i
denna andra stat.

2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt

självständig vetenskaplig, litterär och konst-
närlig verksamhet, uppfostrings- och undervis-
ningsverksamhet samt sådan självständig
verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, ar-
kitekt, tandläkare och revisor utövar.

background image

21

SFS 2003:758

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16,

18 and 19, salaries, wages and other similar re-
muneration derived by a resident of a Con-
tracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that State unless the
employment is exercised in the other Contract-
ing State. If the employment is so exercised,
such remuneration as is derived therefrom
may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para-

graph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employ-
ment exercised in the other Contracting State
shall be taxable only in the first-mentioned
State if:

a) the recipient is present in the other State

for a period or periods not exceeding in the ag-
gregate 183 days in any twelve month period
commencing or ending in the fiscal year con-
cerned; and

b) the remuneration is paid by, or on behalf

of, an employer who is not a resident of the
other State; and

c) the remuneration is not borne by a perma-

nent establishment or a fixed base which the
employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions

of this Article, remuneration derived in respect
of an employment exercised aboard a ship or
aircraft operated in international traffic by an
enterprise of a Contracting State, may be taxed
in that State.

Article 16

Directors’ fees

Directors’ fees and other similar payments

derived by a resident of a Contracting State in
his capacity as a member of the board of direc-

Artikel 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16,

18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och
annan liknande ersättning som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på
grund av anställning, endast i denna stat, så-
vida inte arbetet utförs i den andra avtalsslu-
tande staten. Om arbetet utförs i denna andra
stat, får ersättning som uppbärs för arbetet be-
skattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1

beskattas ersättning, som person med hemvist
i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som
utförs i den andra avtalsslutande staten, endast
i den förstnämnda staten, om

a) mottagaren vistas i den andra staten un-

der tidsperiod eller tidsperioder som samman-
lagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmå-
nadersperiod som börjar eller slutar under be-
skattningsåret i fråga, och

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som

inte har hemvist i den andra staten eller
på dennes vägnar, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe

eller stadigvarande anordning som ar-
betsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser

i denna artikel får ersättning för arbete, som
utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som
används i internationell trafik av ett företag i
en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersätt-

ning, som person med hemvist i en avtalsslu-
tande stat uppbär i egenskap av medlem i sty-

background image

22

SFS 2003:758

tors or supervisory board (in Portugal, con-
selho fiscal) or of another similar organ of a
company which is a resident of the other Con-
tracting State may be taxed in that other State.
However, Article 15 shall apply in relation to
payments made by such a company to a mem-
ber of any board or organ referred to above in
respect of the exercise of a permanent or regu-
lar activity.

Article 17

Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Arti-

cles 14 and 15, income derived by a resident of
a Contracting State as an entertainer, such as a
theatre, motion picture, radio or television ar-
tiste, or a musician, or as an athlete, from his
personal activities as such exercised in the
other Contracting State, may be taxed in that
other State.

2. Where income in respect of personal ac-

tivities exercised by an entertainer or an ath-
lete in his capacity as such accrues not to the
entertainer or athlete himself but to another
person, that income may, notwithstanding the
provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in
the Contracting State in which the activities of
the entertainer or athlete are exercised.

Article 18

Pensions

Subject to the provisions of paragraph 2 of

Article 19, pensions and other similar remu-
neration paid to a resident of a Contracting
State in consideration of past employment
shall be taxable only in that State.

relse eller i kontrollorgan (i Portugal, conselho
fiscal) eller i annat liknande organ i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat. Artikel 15 skall
emellertid tillämpas på ersättningar, för utö-
vande av stadigvarande eller regelbunden
verksamhet, som betalas av ett sådant bolag
till medlem i en sådan styrelse eller ett sådant
organ som anges ovan.

Artikel 17

Artister och sportutövare

1. Utan hinder av bestämmelserna i artik-

larna 14 och 15 får inkomst, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar ge-
nom sin personliga verksamhet i den andra av-
talsslutande staten i egenskap av underhåll-
ningsartist, såsom teater- eller filmskådespe-
lare, radio- eller televisionsartist eller musiker,
eller i egenskap av sportutövare, beskattas i
denna andra stat.

2. I fall då inkomst genom personlig verk-

samhet, som underhållningsartist eller sport-
utövare bedriver i denna egenskap, inte tillfal-
ler underhållningsartisten eller sportutövaren
själv utan annan person, får denna inkomst,
utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7,
14 och 15, beskattas i den avtalsslutande stat
där underhållningsartisten eller sportutövaren
bedriver verksamheten.

Artikel 18

Pension

Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2

föranleder annat, beskattas pension och annan
liknande ersättning, som med anledning av ti-
digare anställning betalas till person med hem-
vist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.

background image

23

SFS 2003:758

Article 19

Government service

1. a) Salaries, wages and other similar re-

muneration, other than a pension, paid by a
Contracting State or a political or administra-
tive subdivision or a local authority thereof to
an individual in respect of services rendered to
that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other

similar remuneration shall be taxable only in
the other Contracting State if the services are
rendered in that State and the individual is a
resident of that State who:

(1) is a national of that State; or
(2) did not become a resident of that State

solely for the purpose of rendering the
services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds

created by, a Contracting State or a political or
administrative subdivision or a local authority
thereof to an individual in respect of services
rendered to that State or subdivision or author-
ity shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable

only in the other Contracting State if the indi-
vidual is a resident of, and a national of, that
State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and

18 shall apply to salaries, wages and other
similar remuneration, and to pensions, in re-
spect of services rendered in connection with a
business carried on by a Contracting State or a
political or administrative subdivision or a lo-
cal authority thereof.

Artikel 19

Offentlig tjänst

1. a) Lön och annan liknande ersättning

(med undantag för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat, en av dess politiska eller
administrativa underavdelningar eller lokala
myndigheter till fysisk person på grund av ar-
bete som utförts i denna stats, underavdelnings
eller myndighets tjänst, beskattas endast i
denna stat.

b) Sådan lön och annan liknande ersättning

beskattas emellertid endast i den andra avtals-
slutande staten om arbetet utförs i denna stat
och personen i fråga har hemvist i denna stat
och

1)

är medborgare i denna stat, eller

2)

inte fick hemvist i denna stat uteslu-
tande för att utföra arbetet.

2. a) Pension som betalas av, eller från fon-

der inrättade av, en avtalsslutande stat, en av
dess politiska eller administrativa underavdel-
ningar eller lokala myndigheter till fysisk per-
son på grund av arbete som utförts i denna
stats, underavdelnings eller myndighets tjänst,
beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid en-

dast i den andra avtalsslutande staten om per-
sonen i fråga har hemvist och är medborgare i
denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, 17

och 18 tillämpas på lön och annan liknande er-
sättning och på pension som betalas på grund
av arbete som utförts i samband med rörelse
som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av
dess politiska eller administrativa underavdel-
ningar eller lokala myndigheter.

background image

24

SFS 2003:758

Article 20

Students

Payments which a student or business ap-

prentice who is or was immediately before visit-
ing a Contracting State a resident of the other
Contracting State and who is present in the
first-mentioned State solely for the purpose of
his education or training receives for the pur-
pose of his maintenance, education or training
shall not be taxed in that State, provided that
such payments arise from sources outside that
State.

Article 21

Other income

1. Items of income of a resident of a Con-

tracting State, wherever arising, not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention
shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not

apply to income, other than income from im-
movable property as defined in paragraph 2 of
Article 6, if the recipient of such income, be-
ing a resident of a Contracting State, carries on
business in the other Contracting State through
a permanent establishment situated therein, or
performs in that other State independent per-
sonal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect of
which the income is paid is effectively con-
nected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Arti-
cle 7 or Article 14, as the case may be, shall
apply.

3. Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2, items of income of a resident
of a Contracting State not dealt with in the
foregoing Articles of this Convention and aris-

Artikel 20

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har

eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslu-
tande stat hade hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller
praktik, beskattas inte i denna stat för belopp
som han erhåller för sitt uppehälle, sin under-
visning eller praktik, under förutsättning att
beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 21

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av-

talsslutande stat förvärvar och som inte be-
handlas i föregående artiklar av detta avtal be-
skattas endast i denna stat, oavsett varifrån in-
komsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte

på inkomst, med undantag för inkomst av fast
egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om
mottagaren av inkomsten har hemvist i en av-
talsslutande stat och bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkes-
verksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den rättighet
eller egendom i fråga om vilken inkomsten be-
talas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anord-
ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna
i artikel 7 respektive artikel 14.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punk-

terna 1 och 2 får inkomst som person med hem-
vist i en avtalsslutande stat förvärvar och som
inte behandlas i föregående artiklar av detta av-

background image

25

SFS 2003:758

ing in the other Contracting State may also be
taxed in that other State.

4. Notwithstanding any other provisions of

this Convention, disbursements under the So-
cial Security legislation arising in a Contract-
ing State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in the first-
mentioned State.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION
OF DOUBLE TAXATION

Article 22

Elimination of double taxation

1. In the case of Portugal, double taxation

shall be avoided as follows:

a) Where a resident of Portugal derives in-

come which, in accordance with the provisions
of this Convention may be taxed in Sweden,
Portugal shall allow as a deduction from the
tax on the income of that resident an amount
equal to the income tax paid in Sweden. Such
deduction shall not, however, exceed that part
of the income tax as computed before the de-
duction is given, which is attributable to the
income which may be taxed in Sweden;

b) Where in accordance with any provision

of the Convention income derived by a resi-
dent of Portugal is exempt from tax in this
State Portugal may nevertheless, in calculating
the amount of tax on the remaining income of
such resident, take into account the exempted
income.

2. In the case of Sweden, double taxation

shall be avoided as follows:

a) Where a resident of Sweden derives in-

come which under the laws of Portugal and in
accordance with the provisions of this Con-
vention may be taxed in Portugal, Sweden
shall allow – subject to the provisions of the

tal och som härrör från den andra avtalsslu-
tande staten, beskattas i denna andra stat.

4. Utan hinder av övriga bestämmelser i

detta avtal får utbetalningar enligt socialför-
säkringslagstiftningen, som härrör från en av-
talsslutande stat och som betalas till en person
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
beskattas i den förstnämnda staten.

KAPITEL IV

METODER FÖR ATT UNDVIKA
DUBBELBESKATTNING

Artikel 22

Undanröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Portugal skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Portugal för-

värvar inkomst som enligt bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Sverige, skall Portu-
gal, från skatten på denna persons inkomst av-
räkna ett belopp motsvarande den skatt som
betalats i Sverige. Avräkningsbeloppet skall
emellertid inte överstiga den del av inkomst-
skatten, beräknad utan sådan avräkning, som
belöper på den inkomst som får beskattas i
Sverige.

b) Om person med hemvist i Portugal för-

värvar inkomst som enligt bestämmelserna i
detta avtal är undantagen från beskattning i
denna stat, får Portugal vid fastställandet av
skatteuttaget för återstående inkomst för sådan
person beakta den inkomst som undantagits
från beskattning.

2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt-

ning undvikas på följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst som enligt portugisisk lagstiftning
och i enlighet med bestämmelserna i detta av-
tal får beskattas i Portugal, skall Sverige – med
beaktande av bestämmelserna i svensk lag-

background image

26

SFS 2003:758

laws of Sweden concerning credit for foreign
tax (as it may be amended from time to time
without changing the general principle hereof)
– as a deduction from the tax on such income,
an amount equal to the Portuguese tax paid in
respect of such income.

b) Where a resident of Sweden derives in-

come which, in accordance with the provisions
of this Convention, shall be taxable only in
Portugal, Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take into ac-
count the income which shall be taxable only
in Portugal.

c) Notwithstanding the provisions of sub-

paragraph (a) of this paragraph, dividends paid
by a company which is a resident of Portugal
to a company which is a resident of Sweden
shall be exempt from Swedish tax according to
the provisions of Swedish law governing the
exemption of tax on dividends paid to Swedish
companies by companies abroad.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not

be subjected in the other Contracting State to
any taxation or any requirement connected
therewith, which is other or more burdensome
than the taxation and connected requirements
to which nationals of that other State in the
same circumstances are or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the pro-
visions of Article 1, also apply to persons who
are not residents of one or both of the Con-
tracting States.

2. The taxation on a permanent establish-

ment which an enterprise of a Contracting

stiftning beträffande avräkning av utländsk
skatt (även i den lydelse de framdeles kan få
genom att ändras utan att den allmänna princip
som anges här ändras) – från den svenska skat-
ten på inkomsten avräkna ett belopp motsva-
rande den portugisiska skatt som erlagts på in-
komsten.

b) Om person med hemvist i Sverige förvär-

var inkomst som enligt bestämmelserna i detta
avtal beskattas endast i Portugal, får Sverige
vid fastställandet av skattesatsen för svensk
progressiv skatt beakta den inkomst som skall
beskattas endast i Portugal.

c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan

är utdelning från bolag med hemvist i Portugal
till bolag med hemvist i Sverige undantagen
från svensk skatt enligt bestämmelserna i
svensk lag om skattebefrielse för utdelning
som betalas till svenska bolag från bolag i ut-
landet.

KAPITEL V

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall

inte i den andra avtalsslutande staten bli före-
mål för beskattning eller därmed samman-
hängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sam-
manhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden är eller
kan bli underkastad. Utan hinder av bestäm-
melserna i artikel 1 tillämpas denna bestäm-
melse även på person som inte har hemvist i
en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslu-
tande staterna.

2. Beskattningen av fast driftställe, som fö-

retag i en avtalsslutande stat har i den andra

background image

27

SFS 2003:758

State has in the other Contracting State shall
not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that
other State carrying on the same activities.
This provision shall not be construed as oblig-
ing a Contracting State to grant to residents of
the other Contracting State any personal al-
lowances, reliefs and reductions for taxation
purposes on account of civil status or family
responsibilities which it grants to its own resi-
dents.

3. Except where the provisions of paragraph

1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or
paragraph 6 of Article 12, apply, interest, roy-
alties and other disbursements paid by an en-
terprise of a Contracting State to a resident of
the other Contracting State shall, for the pur-
pose of determining the taxable profits of such
enterprise, be deductible under the same con-
ditions as if they had been paid to a resident of
the first-mentioned State. Similarly, any debts
of an enterprise of a Contracting State to a resi-
dent of the other Contracting State shall, for
the purpose of determining the taxable capital
of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been contracted
to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the

capital of which is wholly or partly owned or
controlled, directly or indirectly, by one or
more residents of the other Contracting State,
shall not be subjected in the first-mentioned
State to any taxation or any requirement con-
nected therewith which is other or more bur-
densome than the taxation and connected re-
quirements to which other similar enterprises
of the first-mentioned State are or may be sub-
jected.

5. The provisions of this Article shall, not-

withstanding the provisions of Article 2, apply
to taxes of every kind and description.

avtalsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen
av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag. Denna bestäm-
melse anses inte medföra skyldighet för en av-
talsslutande stat att medge person med hem-
vist i den andra avtalsslutande staten sådant
personligt avdrag vid beskattningen, sådan
skattebefrielse eller skattenedsättning på
grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot
familj som medges person med hemvist i den
egna staten.

3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel

9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12
punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan
betalning från företag i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslu-
tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av
den beskattningsbara inkomsten för sådant fö-
retag på samma villkor som betalning till per-
son med hemvist i den förstnämnda staten. På
samma sätt är skuld som företag i en avtalsslu-
tande stat har till person med hemvist i den an-
dra avtalsslutande staten avdragsgill vid be-
stämmandet av sådant företags beskattnings-
bara förmögenhet på samma villkor som skuld
till person med hemvist i den förstnämnda sta-
ten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapi-

tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras, di-
rekt eller indirekt, av en eller flera personer
med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
skall inte i den förstnämnda staten bli föremål
för beskattning eller därmed sammanhängande
krav som är av annat slag eller mer tyngande
än den beskattning och därmed sammanhäng-
ande krav som annat liknande företag i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2

tillämpas bestämmelserna i denna artikel på
skatter av varje slag och beskaffenhet.

background image

28

SFS 2003:758

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions

of one or both of the Contracting States result
or will result for him in taxation not in accord-
ance with the provisions of this Convention,
he may, irrespective of the remedies provided
by the domestic law of those States, present
his case to the competent authority of the Con-
tracting State of which he is a resident or, if his
case comes under paragraph 1 of Article 23, to
that of the Contracting State of which he is a
national. The case must be presented within
three years from the first notification of the ac-
tion resulting in taxation not in accordance
with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour,

if the objection appears to it to be justified and
if it is not itself able to arrive at a satisfactory
solution, to resolve the case by mutual agree-
ment with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoid-
ance of taxation which is not in accordance
with the Convention. Any agreement reached
shall be implemented notwithstanding any
time limits in the domestic law of the Con-
tracting State.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall endeavour to resolve by
mutual agreement any difficulties or doubts
arising as to the interpretation or application of
the Convention. They may also consult to-
gether for the elimination of double taxation in
cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Con-

tracting States may communicate with each
other directly for the purpose of reaching an
agreement in the sense of the preceding para-
graphs.

Artikel 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person anser att en avtalsslutande

stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit
åtgärder som för honom medför eller kommer
att medföra beskattning som strider mot be-
stämmelserna i detta avtal, kan han, utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de
rättsmedel som finns i dessa staters interna
rättsordning, lägga fram saken för den behö-
riga myndigheten i den avtalsslutande stat där
personen har hemvist, eller om fråga är om
tillämpning av artikel 23 punkt 1, i den avtals-
slutande stat där han är medborgare. Saken
skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt
då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd
som givit upphov till beskattning som strider
mot bestämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in-

vändningen grundad men inte själv kan få till
stånd en tillfredsställande lösning, skall myn-
digheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndig-
heten i den andra avtalsslutande staten i syfte
att undvika beskattning som strider mot avta-
let. Överenskommelse som träffats skall ge-
nomföras utan hinder av tidsgränser i de av-
talsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall genom ömsesidig över-
enskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolk-
ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan
även överlägga i syfte att undanröja dubbelbe-
skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna kan träda i direkt förbindelse
med varandra i syfte att träffa överenskom-
melse i de fall som angivits i föregående punk-
ter.

background image

29

SFS 2003:758

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Con-

tracting States shall exchange such informa-
tion as is necessary for the carrying out of the
provisions of this Convention or of the domes-
tic laws of the Contracting States concerning
taxes covered by this Convention insofar as
the taxation thereunder is not contrary to the
Convention. The exchange of information is
not restricted by Article 1. Any information re-
ceived by a Contracting State shall be treated
as secret in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that State
and shall be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative
bodies) concerned with the assessment or col-
lection of, the enforcement or prosecution in
respect of, or the determination of appeals in
relation to, the taxes covered by the Conven-
tion. Such persons or authorities shall use the
information only for such purposes. They may
disclose the information in public court pro-
ceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of para-

graph 1 be construed so as to impose on a
Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at

variance with the laws and administrative
practice of that or of the other Contracting
State;

b) to supply information which is not ob-

tainable under the laws or in the normal course
of the administration of that or of the other
Contracting State;

c) to supply information which would dis-

close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process, or
information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).

Artikel 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall utbyta sådana upplys-
ningar som är nödvändiga för att tillämpa be-
stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu-
tande staternas interna lagstiftning beträf-
fande skatter som omfattas av avtalet, i den
mån beskattningen enligt denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys-
ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys-
ningar som en avtalsslutande stat mottagit
skall behandlas såsom hemliga på samma sätt
som upplysningar, som erhållits enligt den in-
terna lagstiftningen i denna stat och får yppas
endast för personer eller myndigheter (däri in-
begripet domstolar och förvaltningsorgan)
som fastställer, uppbär eller indriver de skatter
som omfattas av avtalet eller handlägger åtal
eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa
personer eller myndigheter skall använda upp-
lysningarna endast för sådana ändamål. De får
yppa upplysningarna vid offentlig rättegång
eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande stat
att

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker

från lagstiftning och administrativ praxis i
denna avtalsslutande stat eller i den andra av-
talsslutande staten,

b) lämna upplysningar som inte är tillgäng-

liga enligt lagstiftning eller sedvanlig adminis-
trativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i
den andra avtalsslutande staten,

c) lämna upplysningar som skulle röja af-

färshemlighet, industri-, handels- eller yrkes-
hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas över-
lämnande skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

background image

30

SFS 2003:758

Article 26

Assistance in recovery

1. The Contracting States agree to provide

mutual assistance and support for recovering,
in accordance with the respective provisions
and rules of their legislation or regulations, the
taxes covered by this Convention, when these
amounts are definitely due under the laws and
regulations of the Contracting States seeking
the assistance for such recovery.

2. At the request of the applicant State, the

requested State shall, with a view to the recov-
ery of an amount of tax, take measures of con-
servancy even if the claim is contested or is
not yet the subject of an instrument permitting
enforcement, insofar as such is permitted by
the laws and administrative practice of the re-
quested State.

3. The competent authorities of the Con-

tracting States shall consult each other to de-
cide the mode of application of this Article in
case they consider the rendering of assistance
in recovery of taxes feasible.

Article 27

Limitations of benefits

Notwithstanding any other provisions of

this Convention, where

a) a company that is a resident of a Con-

tracting State derives its income primarily
from other States

(i)

from activities of banking, shipping, fi-
nancing or insurance or

(ii) from being the headquarters, co-ordi-

nation centre or similar entity provid-
ing administrative services or other
support to a group of companies which
carry on business primarily in other
States; and

Artikel 26

Handräckning vid indrivning

1. De avtalsslutande staterna förbinder sig

att i enlighet med bestämmelser och regler i
respektive stats lagar och förordningar bistå
med ömsesidig handräckning och stöd vid in-
drivning av de skatter på vilka detta avtal till-
lämpas när dessa belopp förfallit till betalning
enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat
som begär handräckningen.

2. Efter framställning av den ansökande sta-

ten skall den anmodade staten vidta åtgärder
för att säkerställa indrivning av skatt, även om
skattefordran har överklagats eller om ingen
verkställighetstitel ännu föreligger såvida det
är tillåtet enligt lag och administrativ praxis i
den anmodade staten.

3. De behöriga myndigheterna i de avtals-

slutande staterna skall överlägga om sättet att
genomföra tillämpningen av denna artikel i det
fall de anser att bistånd med handräckning vid
indrivning av skatter är genomförbar.

Artikel 27

Begränsning av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta

avtal skall, om

a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande

stat förvärvar sina inkomster huvudsakligen
från andra stater

1) från bank-, sjöfarts-, finans-, försäk-

ringsverksamhet, eller

2)

genom att vara huvudkontor, co-ordi-
nation centre eller en liknande enhet
som tillhandahåller administrativa eller
andra tjänster till en grupp av bolag
som bedriver rörelse huvudsakligen i
andra stater; och

background image

31

SFS 2003:758

b) except for the application of the method

of elimination of double taxation normally ap-
plied by that State, such income would bear a
significantly lower tax under the laws of that
State than income from similar activities car-
ried out within that State or from being the
headquarters, co-ordination centre or similar
entity providing administrative services or
other support to a group of companies which
carry on business in that State, as the case may
be,

any provisions of this Convention conferr-

ing an exemption or a reduction of tax shall
not apply to the income of such company and
to the dividends paid by such company.

Article 28

Diplomatic agents and consular officers

Nothing in this Convention shall affect the

fiscal privileges of diplomatic agents or consu-
lar officers under the general rules of interna-
tional law or under the provisions of special
agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

Entry into force

The Convention shall enter into force on the

thirtieth day after the later of the dates on
which the respective Governments have noti-
fied each other in writing that the formalities
constitutionally required in their respective
States have been complied with and its provi-
sions shall have effect:

b) sådan inkomst beskattas – i andra fall än

då tillämpning sker av den metod för undvi-
kande av dubbelbeskattning som normalt till-
lämpas av denna stat – med en skattesats som
är påtagligt lägre enligt den statens lagstiftning
än den som tillämpas antingen på inkomst från
liknande verksamhet som bedrivits inom
denna stat eller på inkomst från huvudkontor,
co-ordination centre eller en liknande enhet
som tillhandahåller administrativa eller andra
tjänster till en grupp av bolag som bedriver rö-
relse i denna stat,

bestämmelserna i detta avtal som medför

undantag från eller begränsning av beskatt-
ningen inte tillämpas på inkomst som sådant
bolag förvärvar och inte heller på utdelning
som betalas av sådant bolag.

Artikel 28

Diplomatiska företrädare och konsulära
tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de

privilegier vid beskattningen som enligt folk-
rättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer diplo-
matiska företrädare eller konsulära tjänstemän.

KAPITEL VI

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

Artikel 29

Ikraftträdande

Detta avtal träder i kraft den trettionde da-

gen efter den dag då den sista av de skriftliga
underrättelser – som respektive regering skall
lämna när de åtgärder vidtagits som krävs en-
ligt respektive stats lagstiftning – har lämnats
och dess bestämmelser skall tillämpas:

background image

32

SFS 2003:758

a) in the case of Portugal:
(i)

in respect of taxes withheld at source
the fact giving rise to them appearing
on or after the first day of January
2000;

(ii) in respect of other taxes as to income

arising in the fiscal year beginning on
or after the first day of January 2000;

b) in the case of Sweden:
(i)

in respect of taxes withheld at source,
for amounts paid on or after the first
day of January 2000;

(ii) in respect of other taxes on income, on

taxes chargeable for any fiscal year be-
ginning on or after the first day of Jan-
uary 2000.

Article 30

Termination

This Convention shall remain in force until

terminated by a Contracting State. Either Con-
tracting State may terminate the Convention,
through diplomatic channels, by giving written
notice of termination at least six months be-
fore the end of any calendar year after the ex-
piration of a period of three years from the
date of its entry into force. In such event the
Convention shall cease to have effect:

a) in the case of Portugal:
(i)

in respect of taxes withheld at source,
the fact giving rise to them appearing
on or after the first day of January next
following the date on which the period
specified in the said notice of termina-
tion expires;

(ii) in respect of other taxes as to income

arising in the fiscal year beginning on
or after the first day of January next
following the date on which the period
specified in the said notice of termina-
tion expires;

a) i Portugal
1.

beträffande källskatter, om den hän-
delse som givit upphov till skatterna
inträffat den 1 januari 2000 eller se-
nare;

2.

beträffande andra skatter, på beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari 2000
eller senare;

b) i Sverige
1.

beträffande källskatter, på belopp som
förvärvas den 1 januari 2000 eller se-
nare;

2.

beträffande övriga skatter på inkomst,
på skatter som påförs för beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari 2000
eller senare.

Artikel 30

Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs

upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals-
slutande staten kan på diplomatisk väg skriftli-
gen säga upp avtalet genom underrättelse
härom minst sex månader före utgången av nå-
got kalenderår som följer efter utgången av en
period om tre år efter det att avtalet trädde i
kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör
avtalet att gälla:

a) i Portugal
1.

beträffande källskatter, om den hän-
delse som givit upphov till skatterna
inträffar den 1 januari det kalenderår
som följer närmast efter den dag då den
tidsperiod, som angivits i nämnda un-
derrättelse om upphörande, har löpt ut
eller senare;

2.

beträffande andra skatter, på beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter den
dag då den tidsperiod, som angivits i
nämnda underrättelse om upphörande,
har löpt ut eller senare;

background image

33

SFS 2003:758

b) in the case of Sweden:
(i)

in respect of taxes withheld at source,
for amounts paid on or after the first
day of January in the year next follow-
ing the end of the six month period;

(ii) in respect of other taxes on income, on

taxes chargeable for any fiscal year be-
ginning on or after the first day of Jan-
uary in the year next following the end
of the six month period.

IN WITNESS whereof the undersigned be-

ing duly authorized thereto have signed the
present Convention and have affixed thereto
their seals.

Done at Helsingborg this 29th. day of Au-

gust 2002, in duplicate in the Portuguese,
Swedish and English languages, all texts being
equally authentic. In case of divergence be-
tween the texts the English text shall prevail.

For the Kingdom of Sweden

Anna Lindh

For the Portuguese Republic

António Martins da Cruz

Protocol

At the moment of signing the Convention

between the Kingdom of Sweden and the Por-
tuguese Republic for the Avoidance of Double
Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion
with respect to Taxes on Income, the under-
signed have agreed that the following provi-
sions shall form an integral part of the Con-
vention.

b) i Sverige
1.

beträffande källskatter, på belopp som
förvärvas den 1 januari det kalenderår
som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare;

2.

beträffande övriga skatter på inkomst,
på skatter som påförs för beskatt-
ningsår som börjar den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter ut-
gången av sexmånadersperioden eller
senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal och försett detsamma med sina
sigill.

Som skedde i Helsingborg den 29 augusti

2002 i två exemplar på svenska, portugisiska
och engelska språken. Alla tre språken äger
lika vitsord. För den händelse att tvist upp-
kommer vid tolkningen skall dock den engel-
ska texten äga företräde.

För Konungariket Sverige

Anna Lindh

För Portugisiska Republiken

António Martins da Cruz

Protokoll

Vid undertecknandet av avtalet mellan Ko-

nungariket Sverige och Portugisiska Republi-
ken för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skat-
ter på inkomst, har undertecknade kommit
överens om att följande bestämmelser skall ut-
göra en integrerande del av avtalet.

background image

34

SFS 2003:758

I. Ad Article 2, paragraph 3

1. It is agreed that the Convention also shall

apply to

a) in the case of Portugal: Local immovable

property tax (Contribuição Autárquica), and

b) in the case of Sweden: the real estate tax

(den statliga fastighetsskatten).

2. The provisions in the Convention con-

cerning income from immovable property
shall also apply, mutatis mutandis, in relation
to the taxes referred to in paragraph 1.

II. Ad Article 8

With respect to profits derived by the air

transport consortium Scandinavian Airlines
System (SAS) the provisions of paragraph 1 of
Article 8 shall apply only to such part of the
profits as corresponds to the participation held
in that consortium by SAS Sverige AB, the
Swedish partner of SAS.

III. Ad Article 13, paragraph 3

With respect to gains derived by the air

transport consortium SAS, the provisions of
this paragraph shall apply only to such part of
the gains as corresponds to the participation
held in that consortium by SAS Sverige AB,
the Swedish partner of SAS.

IV. Ad Article 15, paragraph 3

Where a resident of Sweden derives remu-

neration in respect of an employment exer-
cised aboard an aircraft operated in interna-
tional traffic by the air transport consortium
SAS, such remuneration shall be taxable only
in Sweden.

V. Ad Article 29

Notwithstanding the provisions of Article

29, the provisions of Article 8 and paragraph 3

I. Till artikel 2 punkt 3

1. Avtalet skall också tillämpas på

a) i Portugal: lokal fastighetsskatt (Contri-

buição Autárquica), och

b) i Sverige: den statliga fastighetsskatten.

2. Bestämmelserna i avtalet som avser in-

komst av fast egendom skall också tillämpas,
mutatis mutandis, i fråga om de skatter som
anges i punkt 1.

II. Till artikel 8

Beträffande inkomst som förvärvas av luft-

fartskonsortiet Scandinavian Airlines System
(SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 8
punkt 1 endast i fråga om den del av inkom-
sten som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av SAS Sverige AB, den svenske del-
ägaren i SAS.

III. Till artikel 13 punkt 3

Beträffande vinst som förvärvas av luft-

fartskonsortiet SAS tillämpas bestämmelserna
i denna punkt endast i fråga om den del av vin-
sten som motsvarar den andel i konsortiet som
innehas av SAS Sverige AB, den svenske del-
ägaren i SAS.

IV. Till artikel 15 punkt 3

Om person med hemvist i Sverige uppbär

inkomst av arbete, vilket utförs ombord på ett
luftfartyg som används i internationell trafik
av luftfartskonsortiet SAS, beskattas inkom-
sten endast i Sverige.

V. Till artikel 29

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 29

skall bestämmelserna i artikel 8 och artikel 13

background image

35

SFS 2003:758

4* SFS 2003:758–777

of Article 13 and respective provisions of this
Protocol shall have effect in both Contracting
States with respect to the fiscal years beginning
on or after 1 January 1985.

IN WITNESS whereof the undersigned be-

ing duly authorized thereto have signed the
present Protocol and have affixed thereto their
seals.

Done at Helsingborg this 29th day of Au-

gust 2002, in duplicate in the Portuguese,
Swedish and English languages, all texts being
equally authentic. In case of divergence be-
tween the texts the English text shall prevail.

For the Kingdom of Sweden

Anna Lindh

For the Portuguese Republic

António Martins da Cruz

punkt 3 och respektive bestämmelser i detta
protokoll tillämpas i de båda avtalsslutande
staterna i fråga om beskattningsår som börjar
den 1 januari 1985 eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta protokoll och försett detsamma med
sina sigill.

Som skedde i Helsingborg den 29 augusti

2002 i två exemplar på svenska, portugisiska
och engelska språken. Alla tre språken äger
lika vitsord. För den händelse att tvist upp-
kommer vid tolkningen skall dock den engel-
ska texten äga företräde.

För Konungariket Sverige

Anna Lindh

För Portugisiska Republiken

António Martins da Cruz

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.