Lag (2003:759) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2003:759
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:27
Länk: Länk till register

SFS nr:

2003:759
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2003-11-13
Ändrad: t.o.m. SFS

2004:27
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Artikel 10 om undvikande av dubbelbeskattning av inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik i avtalet mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande luftfart som undertecknades den 14 mars 2000 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilaga till denna lag.


Övergångsbestämmelser

2003:759

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på inkomst som förvärvas från och med den 1 januari 1997 samt på förmögenhet som innehas detta datum eller senare.

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

CONCERNING SCHEDULED AIR

SERVICES

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China ("the Hong Kong Special Administrative Region"),
Have agreed as follows:

ARTICLE 10

Avoidance of Double Taxation
   1. Income and profits derived from the operation of aircraft in international traffic by an airline of one Contracting Party, including participation in a pool service, a joint air transport operation or an international operating agency, which are subject to tax in the area of that Contracting Party shall be exempt from income tax, profits tax and all other taxes on income and profits imposed in the area of the other Contracting Party.
   2. Capital and assets of an airline of one Contracting Party relating to the operation of aircraft in international traffic shall be exempt from taxes on capital and assets imposed in the area of the other Contracting Party.
   3. Gains from the alienation of aircraft operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such aircraft which are received by an airline of one Contracting Party, the income and profits of which according to paragraph 1 are taxable only in the area of that Contracting Party, shall be exempt from any tax on gains imposed in the area of the other Contracting Party.
   4. For the purposes of this Article:

(a) the term "income and profits" includes revenues and gross receipts from the operation of aircraft for the carriage of persons, livestock, goods, mail or merchandise in international traffic including:
      i) the charter or rental of aircraft if such charter or rental is incidental to the operation of aircraft in international traffic;

ii) the sale of tickets or similar documents, and the provision of services connected with such carriage, for the airline itself or for other airlines, but in the latter case only if such sales or provisions of services are incidental to the operation of aircraft in international traffic; and

iii) interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic;

(b) the term "international traffic" means any carriage by an aircraft except when such carriage is solely between places in the area of the other Contracting Party;

(c) the term "airline of one Contracting Party" means,

(i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, an airline incorporated and having its principal place of business in the Hong Kong Special Administrative Region; and

(ii) in the case of Sweden, any airline which, under the laws of Sweden, is liable to tax therein by reason of domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and includes the joint Swedish, Danish and Norwegian air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), but only insofar as profits derived by SAS Sverige AB, the Swedish partner of the Scandinavian Airlines System (SAS), are in proportion to its share in that consortium;

(d) the term "competent authority" means,

(i) in the case of the Hong Kong Special Administrative Region, the Commissioner of Inland Revenue or his authorized representative, or any person or body authorized to perform any functions at present exercisable by the Commissioner or similar functions; and

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorized representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Article.
   5. The competent authorities of the Contracting Parties shall, through consultation, endeavour to resolve by mutual agreement any disputes regarding the interpretation or application of this Article. Article 17 (Settlement of Disputes) shall not apply to any such dispute.
   6. Notwithstanding Article 21 (Entry into Force) each Contracting Party shall in writing notify the other of the completion of the relevant procedures required by its law to bring this Article into force. The Article shall enter into force on the date of the receipt of the latter of these notifications and shall thereupon have effect in respect of income, profits and gains arising on or after the first day of January 1997 and on capital and assets held on or after that date.
   7. Notwithstanding Article 19 (Termination) where notice of termination of this Agreement is given under that Article, this Article shall cease to have effect, in relation to income, profits and gains received as well as capital and assets held on or after the first day of January in the calendar year next following the expiry of a period of six months after the date when such notice is given.
   8. This Article shall cease to have effect in the event that an agreement for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, providing for similar exemptions to those in this Article, enters into force between the Contracting Parties.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate at Hong Kong this 14th day of March 2000 in the English language.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Ingolf Kiesow

For the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

Stephen IP Shu Kwan

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REGERINGEN I FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION

HONG KONG

BETRÄFFANDE LUFTFART

Konungariket Sveriges regering och regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong (den särskilda administrativa regionen Hong Kong),
har kommit överens om följande:

Artikel 10

Undvikande av dubbelbeskattning
   1. Inkomst som lufttrafikföretag i en avtalsslutande part förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell trafik, inklusive genom deltagande i en pool, i ett gemensamt lufttransportföretag eller i en internationell driftsorganisation, undantas från inkomstskatt och all annan skatt på inkomst som påförs i den andra avtalsslutande parten.
   2. Förmögenhet som innehas av lufttrafikföretag i en avtalsslutande part och som är hänförliga till användningen av luftfartyg i internationell trafik undantas från skatt på förmögenhet i den andra avtalsslutande parten.
   3. Vinst på grund av överlåtelse av luftfartyg i internationell trafik och lös egendom hänförlig till användning av sådant luftfartyg som tas emot av lufttrafikföretag i en avtalsslutande part, och vars inkomst enligt punkt 1 beskattas endast i denna avtalsslutande part, är undantagen från all skatt på vinst som påförs i den andra avtalsslutande parten.
   4. Vid tillämpningen av denna artikel:
      a) innefattar uttrycket "inkomst" intäkter och bruttoinkomster från användning av luftfartyg för transport i internationell trafik av personer, levande inventarier, varor, post eller handelsvaror inklusive:
      1) chartring eller hyra av luftfartyg om sådan chartring eller hyra är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av luftfartyg i internationell trafik,
      2) försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar samt tillhandahållande av tjänster i samband med sådan transport, för lufttrafikföretaget eller för andra lufttrafikföretag, men i det senare fallet endast om sådan försäljning eller tillhandahållande av tjänster är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av luftfartyg i internationell trafik, och
      3) ränta på medel som är direkt hänförliga till användningen av luftfartyg i internationell trafik,
      b) avser uttrycket "internationell trafik" all transport med luftfartyg utom då sådan transport sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande parten,
      c) avser uttrycket "lufttrafikföretag i en avtalsslutande part",
      1) i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, ett lufttrafikföretag bildat och med säte i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, och
      2) i Sverige, lufttrafikföretag som enligt lagstiftningen i Sverige är skattskyldigt där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet, och omfattar det gemensamma svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men när det gäller inkomster uppburna av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS), endast till den del inkomsten motsvarar dess andel i konsortiet,
      d) avser uttrycket "behörig myndighet",
      1) i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, "the Commissioner of Inland Revenue" eller dennes befullmäktigade ombud eller varje annan person eller organ med befogenhet att utföra de funktioner som "the Commissioner" för närvarande utför eller liknande funktioner, och
      2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av denna artikel.
   5. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna skall, efter samråd, genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra alla tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen av denna artikel. Artikel 17 (Tvistlösning) är inte tillämplig på sådana tvister.
   6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 21 (Ikraftträdande) skall de avtalsslutande parterna skriftligen underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder har vidtagits som enligt respektive lagstiftning krävs för att denna artikel skall träda i kraft. Artikeln träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och skall därvid tillämpas på inkomst och vinst som förvärvas den 1 januari 1997 eller senare och på förmögenhet som innehas detta datum eller senare.
   7. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 19 (Uppsägning) skall, då meddelande om beslut att säga upp detta avtal lämnas enligt nämnda artikel, denna artikel upphöra att gälla beträffande såväl inkomst och vinst som förmögenhet som tas emot respektive innehas från och med den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sex månader från dagen då uppsägningen äger rum.
   8. Denna artikel skall upphöra att gälla när ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatt på inkomst träder i kraft mellan de avtalsslutande parterna, under förutsättning att avtalet innehåller liknade undantag som de i denna artikel.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Hong Kong den 14 mars 2000 i två exemplar på engelska språket.

För Konungariket Sveriges regering

Ingolf Kiesow

För regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong

Stephen IP Shu Kwan

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.