Lag (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2004:1051
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1412
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile
SFS nr:

2004:1051
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2004-11-25
Ändrad: t.o.m. SFS

2011:1412
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Chile undertecknade den 4 juni 2004 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, spanska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 §   Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §   Har upphävts genom lag (2011:1412).


Övergångsbestämmelser

2004:1051

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas i fråga om
      a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,
      b) andra skatter på inkomst, på inkomstskatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare, och
      c) förmögenhetsskatt, om och i den omfattning en allmän skatt på förmögenhet införs i Chile efter undertecknandet av avtalet, för skatt som tas ut på förmögenhet som innehas den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då en sådan allmän skatt på förmögenhet införs eller senare.

Bilaga

Avtal mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Konungariket Sverige och Republiken Chile, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet,
har kommit överens om följande:

KAPITEL I

AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet
   1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på förmögenhet som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.
   2. Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla skatter som tas ut på inkomst eller på förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.
   3. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är särskilt:
      a) i Chile, skatter som påförs enligt inkomstskattelagen, "Ley sobre Impuesto a la Renta" (i det följande benämnda "chilensk skatt"), och
      b) i Sverige,
   1. den statliga inkomstskatten,
   2. kupongskatten,
   3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,
   4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,
   5. den kommunala inkomstskatten, och
   6. den statliga förmögenhetsskatten

(i det följande benämnda "svensk skatt").
   4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag och på skatter på förmögenhet, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall i slutet av varje år meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

KAPITEL II

DEFINITIONER

Artikel 3

Allmänna definitioner
   1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:
      a) "Chile" avser Republiken Chile och innefattar utöver Chiles territorium, varje annat havsområde över vilket Republiken Chile, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,
      b) "Sverige" avser Konungariket Sverige och innefattar Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,
      c) "en avtalsslutande stat" och "den andra avtalsslutande staten" avser Chile eller Sverige, beroende på sammanhanget,
      d) "person" inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning,
      e) "bolag" avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,
      f) "företag i en avtalsslutande stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" avser företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,
      g) "internationell trafik" avser transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då transporten sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten,
      h) "behörig myndighet" avser:
      1) i Chile: finansministern eller dennes befullmäktigade ombud, och
      2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,
      i) "medborgare" avser:
      1) fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat, eller
      2) juridisk person eller association som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat.
   2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas och skall den betydelse uttrycket har enligt gällande skattelagstiftning i nämnda stat äga företräde framför den betydelse uttrycket har enligt någon annan lagstiftning i denna stat.

Artikel 4

Hemvist
   1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess politiska underavdelningar och lokala myndigheter samt dess offentligrättsliga organ eller institutioner. Detta uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

Inkomst, vinst eller realisationsvinst som förvärvas av person som är skattemässigt transparent enligt lagstiftningen i en av de avtalsslutande staterna anses förvärvad av person med hemvist i en avtalsslutande stat till den del inkomsten eller vinsten enligt skattelagstiftningen i denna stat behandlas som inkomst, vinst eller realisationsvinst för en person med hemvist där.
   2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms dennes hemvist på följande sätt:
      a) fysisk person anses ha hemvist endast i den stat där personen har en bostad som stadigvarande står till dennes förfogande. Om fysisk person har en sådan bostad i båda staterna, anses hemvist finnas endast i den stat med vilken dennes personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),
      b) om det inte kan avgöras i vilken stat fysisk person har centrum för sina levnadsintressen eller om personen inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till dennes förfogande, anses hemvist finnas endast i den stat där personen stadigvarande vistas,
      c) om fysisk person stadigvarande vistas i båda staterna eller inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses hemvist finnas endast i den stat där personen är medborgare,
      d) om fysisk person är medborgare i båda staterna eller inte är medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.
   3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses denne ha hemvist endast i den stat där denne är medborgare. Om personen är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller inte i någon av dem skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna söka fastställa dennes hemvist genom ömsesidig överenskommelse. I avsaknad av sådan överenskommelse skall personen inte vara berättigad till någon skattelättnad eller något undantag från skatt enligt detta avtal.

Artikel 5

Fast driftställe
   1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.
   2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar särskilt:
      a) plats för företagsledning,
      b) filial,
      c) kontor,
      d) fabrik,
      e) verkstad, och
      f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats som hänför sig till utforskning eller utvinning av naturtillgångar.
   3. Uttrycket "fast driftställe" skall också innefatta:
      a) plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet och verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill, men endast om verksamheten pågår längre än sex månader, och
      b) tillhandahållandet av tjänster, inklusive konsulttjänster, av ett företag genom anställda eller andra fysiska personer som anlitas av företaget för sådant ändamål, om verksamheten pågår inom en avtalsslutande stat under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod.

Vid beräkningen av de tidsgränser som anges i denna punkt skall verksamhet som utförs av ett företag i intressegemenskap med ett annat företag på sätt som anges i artikel 9 läggas samman med den period under vilken verksamhet utförs av det sistnämnda företaget om företagens verksamheter är identiska eller väsentligen likartade.
   4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:
      a) användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,
      b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,
      c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,
      d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,
      e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för reklam, tillhandahållande av information eller bedrivande av vetenskaplig forskning för företaget, om verksamheten är av förberedande eller biträdande art.
   5. Om en person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 i denna artikel tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag - utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel - ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.
   6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet och att de villkor som avtalas eller föreskrivs i personens handelsförbindelser eller finansiella förbindelser med företaget inte avviker från dem som skulle ha avtalats med oberoende mäklare, kommissionärer eller representanter.
   7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

KAPITEL III

BESKATTNING AV INKOMST

Artikel 6

Inkomst av fast egendom
   1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
   2. Vid tillämpningen av detta avtal har uttrycket "fast egendom" den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.
   3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.
   4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse
   1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver eller har bedrivit rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.
   2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör och med alla andra personer.
   3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst får avdrag göras för nödvändiga utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.
   4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.
   5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.
   6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8

Sjöfart och luftfart
   1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.
   2. Vid tillämpningen av denna artikel inbegriper uttrycken:
      a) "inkomst":
      1) bruttointäkter som direkt härrör från användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, och
      2) ränta på belopp som direkt förvärvats genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, men endast om ränteinkomsten i förhållande till verksamheten i övrigt är av underordnad betydelse,
      b) "användningen av skepp eller luftfartyg" av ett företag:
      1) charter eller uthyrning av skepp eller luftfartyg på s.k.
bare boat basis, och
      2) uthyrning av containrar och därtill hörande utrustning,
under förutsättning att sådan charter eller uthyrning, i förhållande till företagets användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, är av underordnad betydelse.
   3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9

Företag med intressegemenskap
   1. I fall då
      a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller
      b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.
   2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar - och i överensstämmelse därmed beskattar - inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat, om den samtycker, genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10

Utdelning
   1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.
   2. Utdelningen får beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat. Om den som har rätt till utdelningen emellertid har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:
      a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som, direkt eller indirekt, kontrollerar minst 20 procent av det sammanlagda röstvärdet i det utdelande bolaget, och
      b) 10 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

Bestämmelserna i denna punkt innebär ingen begränsning vid tillämpning av den tilläggsskatt ("the additional tax") som tas ut i Chile under förutsättning att den primära bolagsskatten ("the first category tax") fullt ut kan avräknas från tilläggsskatten. Därutöver gäller att från sådan tidpunkt då nämnda regelverk upphör att gälla skall de avtalsslutande staterna överlägga med varandra i syfte att ändra avtalet för att återupprätta balansen i åtagandena i avtalet.
   3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra rättigheter som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.
   4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.
   5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på icke utdelade vinster, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.
   6. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos någon av de personer som har inflytande över bildandet av bolaget eller placeringen av andelar eller andra rättigheter på grund av vilken utdelningen betalas, är att uppnå fördelarna i denna artikel genom sådant bildande eller sådan placering.

Artikel 11

Ränta
   1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
   2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:
      a) 5 procent av räntans bruttobelopp om denna utgår på grund av lån som beviljats av bank eller försäkringsbolag,
      b) 15 procent av räntans bruttobelopp i alla övriga fall.
   3. Med uttrycket "ränta" förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte, och särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures. Uttrycket inbegriper även inkomst som enligt den statens lagstiftning från vilken inkomsten härrör behandlas på samma sätt vid beskattningen som inkomst från utlåning.
Uttrycket "ränta" innefattar inte inkomst som avses i artikel 10.
   4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.
   5. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen denne har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.
   6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, av någon anledning, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.
   7. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos någon av de personer som har inflytande över tillskapandet eller placeringen av den fordran för vilken räntan betalas, är att uppnå fördelarna i denna artikel genom sådant tillskapande eller sådan placering.

Artikel 12

Royalty
   1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
   2. Sådan royalty får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:
      a) 5 procent av royaltyns bruttobelopp för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning,
      b) 10 procent av royaltyns bruttobelopp i alla andra fall.
   3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm eller film, band eller annat medel för bild- eller ljudåtergivning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller andra immateriella tillgångar, samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.
   4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.
   5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen denne har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.
   6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.
   7. Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos någon av de personer som har inflytande över tillskapandet eller placeringen av den rättighet i fråga om vilken royaltyn betalas, är att uppnå fördelarna i denna artikel genom sådant tillskapande eller sådan placering.

Artikel 13

Realisationsvinst
   1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
   2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.
   3. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.
   4. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter som representerar kapitalet i ett bolag som har hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat om,
      a) vinsten härrör, direkt eller indirekt, till mer än 50 procent från fast egendom som är belägen i denna andra avtalsslutande stat, eller
      b) mottagaren av vinsten vid något tillfälle under en tolvmånadersperiod före överlåtelsen, indirekt eller direkt, ägde andelar eller andra rättigheter som motsvarar minst 20 procent av bolagets kapital, eller
      c) mottagaren av vinsten är en fysisk person som har haft hemvist i denna andra avtalsslutande stat och fått hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten och överlåtelsen av andelarna eller rättigheterna sker vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter det att den fysiska personen upphört att ha hemvist i denna andra stat.

Annan vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter som representerar kapitalet i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat, men skatten får inte överstiga 16 procent av vinstens belopp.

Utan hinder av övriga bestämmelser i denna punkt, skall vinst som pensionsfond med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter som representerar kapitalet i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i den förstnämnda avtalsslutande staten.
   5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i föregående punkter beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

Artikel 14

Självständig yrkesutövning
   1. Inkomst som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat, utom i följande fall, då inkomsten också får beskattas i den andra avtalsslutande staten:
      a) om sådan fysisk person i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till dennes förfogande för att utöva verksamheten. I sådant fall får endast den del av inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning beskattas i denna andra stat,
      b) om sådan fysisk person vistas i den andra avtalsslutande staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt uppgår till eller överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. I sådant fall får endast den del av inkomsten som härrör från verksamhet som utövats i denna andra stat beskattas i denna stat.
   2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15

Enskild tjänst
   1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.
   2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om
      a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och
      b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt
      c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.
   3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik, endast i denna stat.

Artikel 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller i annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och sportutövare
   1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.
Inkomst som omfattas av bestämmelserna i denna punkt inbegriper varje inkomst som en person uppbär från personlig verksamhet som utförs i den andra staten som har anknytning till dennes renommé som artist eller sportutövare.
   2. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15 får, i fall då inkomst genom personlig verksamhet som artist eller sportutövare bedriver i denna egenskap inte tillfaller artisten eller sportutövaren personligen utan annan person, denna inkomst beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

Artikel 18

Pension och underhållsbidrag
   1. Pension som härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den förstnämnda staten.
   2. Underhållsbidrag eller annat understöd som betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas endast i denna stat. Underhållsbidrag eller annat understöd som betalas av person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten beskattas, till den del betalningen inte är avdragsgill för betalaren, endast i den förstnämnda staten.

Artikel 19

Offentlig tjänst
   1. a) Lön och annan ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.
      b) Sådan lön och annan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och
      1) är medborgare i denna stat, eller
      2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.
   2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 17 tillämpas på lön och annan ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20

Studerande

Studerande, lärling eller affärspraktikant som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som denne erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, om beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 21

Annan inkomst
   1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.
   2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.
   3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal och som härrör från den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra stat.

KAPITEL IV

BESKATTNING AV FÖRMÖGENHET

Artikel 22

Förmögenhet
   1. Förmögenhet bestående av fast egendom vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.
   2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
   3. Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat och av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, beskattas endast i denna stat.
   4. Alla andra slag av förmögenhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.
   5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3 och 4 tillämpas i en avtalsslutande stat endast om båda avtalsslutande staterna tar ut en allmän skatt på förmögenhet.

KAPITEL V

METODER FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING

Artikel 23

Undanröjande av dubbelbeskattning
   1. Beträffande Chile skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:
      a) Person med hemvist i Chile som förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige får, med beaktande av bestämmelserna i chilensk lag, avräkna erlagd svensk skatt från chilensk skatt som skall betalas i fråga om samma inkomst eller förmögenhet och denna punkt tillämpas på all inkomst som avses i avtalet.
      b) Om person med hemvist i Chile förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal är undantagen från beskattning i Chile, får Chile vid fastställandet av skatteuttaget för övrig inkomst eller förmögenhet för sådan person beakta den inkomst eller förmögenhet som undantagits från beskattning.
   2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:
      a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt chilensk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Chile, skall Sverige - med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) - från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den chilenska skatt som erlagts på inkomsten.
      b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Chile, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Chile.
      c) Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Chile till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som betalas till svenska bolag från bolag i utlandet.
      d) Om person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Chile, skall Sverige från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Chile. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Chile.

KAPITEL VI

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 24

Förbud mot diskriminering
   1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden, särskilt såvitt avser hemvist, är eller kan bli underkastad.
   2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.
   3. Denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.
   4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 6 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.
   5. Bolag med hemvist i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande bolag med hemvist i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.
   6. I denna artikel avses med uttrycket "beskattning" skatter som omfattas av avtalet.

Artikel 25

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse
   1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för denne medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan personen, utan att detta påverkar personens rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där personen har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där denne är medborgare.
   2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet.
   3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.
   4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 26

Utbyte av upplysningar
   1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.
   2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att
      a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,
      b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,
      c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).
   3. Om en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel, skall den andra avtalsslutande staten inhämta de upplysningar som framställningen avser på samma sätt som om det gällde dess egen beskattning, även om denna andra stat vid denna tidpunkt inte behöver sådana upplysningar. Om behörig myndighet i en avtalsslutande stat särskilt begär det, skall den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten söka tillhandahålla upplysningarna enligt denna artikel i den form som begärs, såsom skriftliga vittnesintyg och kopior av ej redigerade originalhandlingar (däri inbegripet böcker, dokument, rapporter, protokoll, räkenskaper eller skriftväxling) i samma omfattning som sådana intyg och handlingar kan inhämtas enligt lagstiftning och administrativ praxis i denna andra stat beträffande dess egna skatter.

Artikel 27

Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat.

Artikel 28

Övriga bestämmelser
   1. Vid tillämpningen av detta avtal får investeringsfonder och varje annat slags fond som förvaltas av person med hemvist i Chile, beskattas i Chile beträffande utdelning, ränta, realisationsvinst och annan inkomst som härrör från egendom eller investering i Chile.
   2. Vid tillämpningen av artikel XXII punkt 3 (Konsultation) i the General Agreement on Trade in Services, är de avtalsslutande staterna överens om att, utan hinder av nämnda punkt, tvist som uppstår mellan dem om huruvida en åtgärd omfattas av detta avtal får, i enlighet med nämnda punkt, avgöras av the Council for Trade in Services endast med samtycke av båda avtalsslutande staterna. Tveksamhet om tolkningen av denna punkt skall lösas enligt artikel 25 punkt 3 eller, om detta misslyckas, enligt annat förfarande som båda avtalsslutande staterna enas om.
   3. Detta avtal påverkar inte tillämpningen av gällande bestämmelser i den chilenska lagen DL 600 i den lydelse de har vid tiden för undertecknandet av detta avtal, med den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras.
   4. Avgifter på grund av tjänster som utförs under ett år, och som betalas under detta år av eller för en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat till en pensionsplan som erkänns för skatteändamål i den andra avtalsslutande staten skall, under en period som inte överstiger 60 månader, behandlas på samma sätt för skatteändamål i den förstnämnda staten som en avgift vilken betalas till en pensionsplan som erkänns för skatteändamål i denna förstnämnda stat, om
      a) betalningar gjorts regelbundet av eller för sådan fysisk person till pensionsplanen under perioden omedelbart innan personen fick hemvist i den förstnämnda staten, och
      b) den behöriga myndigheten i den förstnämnda staten anser att pensionsplanen i stort överensstämmer med en pensionsplan erkänd för skatteändamål i denna stat.

Vid tillämpningen av denna punkt omfattar uttrycket "pensionsplan" en pensionsplan som tillkommit i enlighet med socialförsäkringssystemet i en avtalsslutande stat.
   5. Med beaktande av att det viktigaste syftet med avtalet är att undvika internationell dubbelbeskattning är de avtalsslutande staterna överens om att, för det fall avtalets bestämmelser tillämpas på ett sådant sätt att förmåner utgår som inte övervägts eller avsetts, de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna snabbt skall överlägga med varandra i enlighet med förfarandet vid ömsesidig överenskommelse enligt artikel 25 i avsikt att ändra avtalet om så anses nödvändigt.
   6. Bestämmelserna i detta avtal påverkar inte beskattningen i Chile av person med hemvist i Sverige i fråga om vinst som är hänförlig till fast driftställe i Chile, såvitt avser både den primära bolagsskatten ("the first category tax") och tilläggsskatten ("the additional tax") under förutsättning att den primära bolagsskatten kan avräknas från tilläggsskatten.
   7. Beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.
   8. Beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 13 endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.
   9. Beträffande förmögenhet som innehas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 22 endast i fråga om den del av förmögenheten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

KAPITEL VII

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

Artikel 29

Ikraftträdande
   1. Vardera avtalsslutande staten skall på diplomatisk väg underrätta den andra staten om när de åtgärder vidtagits enligt respektive stats lagstiftning som krävs för att detta avtal skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot.
   2. Bestämmelserna i detta avtal skall tillämpas:
      a) i Chile,
      1) i fråga om skatter på inkomst som förvärvas och belopp som betalas, tillgodoförs ett konto, ställs till förfogande eller redovisas som kostnad, den 1 januari det kalenderår som närmast följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,
      2) i fråga om förmögenhetsskatt, om och i den omfattning sådan skatt införs i Chile efter undertecknandet av detta avtal, för skatt som tas ut på förmögenhet som innehas den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då förmögenhetsskatten införs eller senare,
      b) i Sverige,
      1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,
      2) i fråga om andra skatter på inkomst, på inkomstskatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,
      3) i fråga om förmögenhetsskatt, om och i den omfattning sådan skatt införs i Chile efter undertecknandet av detta avtal, för skatt som tas ut på förmögenhet som innehas den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då förmögenhetsskatten införs eller senare.

Artikel 30

Upphörande
   1. Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men endera avtalsslutande staten kan senast den 30 juni under något kalenderår som börjar efter utgången av året för avtalets ikraftträdande på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet hos den andra avtalsslutande staten.
   2. Bestämmelserna i detta avtal upphör att gälla:
      a) i Chile,
i fråga om skatt på inkomst som förvärvas, belopp som betalas, tillgodoförs ett konto, ställs till förfogande eller redovisas som kostnad, eller på förmögenhet som innehas, den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då uppsägningen sker eller senare,
      b) i Sverige,
      1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,
      2) i fråga om andra skatter på inkomst, på inkomstskatt som påförs för taxeringsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,
      3) i fråga om förmögenhetsskatt, för skatt som taxeras det andra kalenderåret som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 4 juni 2004, i två exemplar på spanska, svenska och engelska språken. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Bosse Ringholm

För Republiken Chiles regering

Nicolás Eyzaguirre

Protokoll till avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Vid undertecknandet av avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile, har de avtalsslutande staterna kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet:

Artiklarna 10, 11 och 12

Beträffande artikel 10 punkt 6, artikel 11 punkt 7 och artikel 12 punkt 7 skall, när en avtalsslutande stat överväger att neka en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten förmåner, de behöriga myndigheterna överlägga med varandra.

Artiklarna 11 och 12

Om en överenskommelse eller ett avtal mellan Chile och en medlemsstat av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling föreskriver att Chile undantar från beskattning ränta eller royalty (antingen generellt eller beträffande vissa typer av ränta eller royalty) som härrör från Chile, eller begränsar skatteuttaget på sådan ränta eller royalty (antingen generellt eller beträffande vissa typer av ränta eller royalty) till en lägre skattesats än som anges i artikel 11 punkt 2 eller artikel 12 punkt 2 i avtalet, skall sådant undantag eller lägre skattesats gälla automatiskt på ränta eller royalty (antingen generellt eller beträffande de särskilda typerna av ränta eller royalty) som härrör från Chile och som rätteligen tillkommer en person med hemvist i Sverige samt ränta eller royalty som härrör från Sverige och som rätteligen tillkommer en person med hemvist i Chile under samma förhållanden som om undantaget eller den lägre skattesatsen hade föreskrivits i nämnda punkter. Den behöriga myndigheten i Chile skall utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i Sverige när villkoren för tillämpningen av denna punkt har uppfyllts.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 4 juni 2004, i två exemplar på spanska, svenska och engelska språken. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Bosse Ringholm

För Republiken Chiles regering

Nicolás Eyzaguirre

Convention between the Kingdom of Sweden and the Republic of Chile for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

The Kingdom of Sweden and the Republic of Chile, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital;

Have agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

Persons covered

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered
   1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
   2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.
   3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

(a) in Chile, the taxes imposed under the Income Tax Act, ("Ley sobre Impuesto a la Renta") (hereinafter referred to as "Chilean tax"); and

(b) in Sweden,

(i) the national income tax ("den statliga inkomstskatten");

(ii) the withholding tax on dividends ("kupongskatten");

(iii) the income tax on non-residents ("den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta");

(iv) the income tax on non-resident artistes and athletes ("den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.");

(v) the municipal income tax ("den kommunala inkomstskatten"); and

(vi) the net wealth tax ("den statliga förmögenhetsskatten")

(hereinafter referred to as "Swedish tax").
   4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes and to taxes on capital which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall, at the end of each year, notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

General definitions
   1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Chile" means the Republic of Chile and includes, in addition to the national territory, any other maritime areas over which the Republic of Chile exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law;

(b) the term "Sweden" means the Kingdom of Sweden and includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean, as the context requires, Chile or Sweden;

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when such transport is solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "competent authority" means:

(i) in the case of Chile, the Minister of Finance or the Minister's authorised representative, and

(ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Convention;

(i) the term "national" means:

(i) any individual possessing the nationality of a Contracting State, or

(ii) any legal person or association constituted in accordance with the laws in force in a Contracting State.
   2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

Resident
   1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of the person's domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature and also includes that State, and any political subdivision, local authority, governmental body or agency thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or of capital situated therein.

An item of income, profit or gain derived through a person that is fiscally transparent under the laws of either Contracting State shall be considered to be derived by a resident of a Contracting State to the extent that the item is treated for the purposes of the taxation law of that Contracting State as the income, profit or gain of a resident.
   2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then the individual's status shall be determined as follows:

(a) the individual shall be deemed to be a resident only of the State in which the individual has a permanent home available; if the individual has a permanent home available in both States, the individual shall be deemed to be a resident only of the State with which the individual's personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which the individual's centre of vital interests cannot be determined, or if there is not a permanent home available to the individual in either State, the individual shall be deemed to be a resident only of the State in which the individual has an habitual abode;

(c) if the individual has an habitual abode in both States or in neither of them, the individual shall be deemed to be a resident only of the State of which the individual is a national;

(d) if the individual is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement procedure.
   3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State of which it is a national. If the person is a national of both Contracting States or of neither of them the Contracting States shall by mutual agreement procedure endeavour to settle the question. In the absence of a mutual agreement by the competent authorities of the Contracting States, the person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Convention.

Article 5

Permanent establishment
   1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
   2. The term "permanent establishment" includes especially:

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop; and

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating to the exploration for or the exploitation of natural resources.
   3. The term "permanent establishment" shall also include:

(a) a building site or construction or installation project and the supervisory activities in connection therewith but only if such building site, project or activities last more than six months, and

(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other individuals engaged by the enterprise for such purpose, where activities of that nature continue within a Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days within any twelve month period.

For the purposes of computing the time limits in this paragraph, activities carried on by an enterprise associated with another enterprise within the meaning of Article 9 of this Convention shall be aggregated with the period during which activities are carried on by the last mentioned enterprise if the activities of the associated enterprises are identical or substantially similar.
   4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, supplying information or carrying out scientific research for the enterprise, if such activity is of a preparatory or auxiliary character.
   5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article where a person (other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 of this Article applies) is acting on behalf of an enterprise and has and habitually exercises in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
   6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business, and that the conditions that are made or imposed in their commercial or financial relations with the enterprise do not differ from those which would generally be agreed with independent brokers or agents.
   7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

Income from immovable property
   1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
   2. For the purposes of this Convention, the term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, buildings, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources.
Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
   3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
   4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

Business profits
   1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
   2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment and with all other persons.
   3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions necessary expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
   4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
   5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
   6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport
   1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
   2. For the purposes of this Article:

(a) the term "profits" includes:

(i) gross revenues derived directly from the operation of ships or aircraft in international traffic, and

(ii) interest on amounts derived directly from the operation of ships or aircraft in international traffic, but only if such interest is incidental to the operation;

(b) the expression "operation of ships or aircraft" by an enterprise, also includes:

(i) the charter or rental on a bare boat basis of ships and aircraft, and

(ii) the rental of containers and related equipment;

if that charter or rental is incidental to the operation by the enterprise of ships or aircraft in international traffic.
   3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

Associated enterprises
   1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, has not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
   2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State, shall, if it agrees, make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

Dividends
   1. Dividends paid by a company that is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
   2. Such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State. However, if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company that controls directly or indirectly at least 20 per cent of the voting power in the company paying the dividends, and

(b) 10 per cent of the gross amount of the dividends, in all other cases.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

The provisions of this paragraph shall not limit the application of the additional tax to be paid in Chile provided that the first category tax is fully creditable in computing the amount of additional tax. In addition, from such time as this condition ceases to exist the Contracting States shall consult with each other with a view to amending the Convention to re-establish the balance of benefits under the Convention.
   3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
   4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
   5. Where a company that is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.
   6. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 11

Interest
   1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
   2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the interest derived from loans granted by banks and insurance companies;

(b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.
   3. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the laws of the State in which the income arises. The term "interest" shall not include income dealt with in Article 10.
   4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.
   5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
   6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest exceeds, for whatever reason, the amount that would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
   7. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 12

Royalties
   1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
   2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the royalties for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment,

(b) 10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.
   3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematographic films or films, tapes or other means of image or sound reproduction, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
   4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply.
   5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
   6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties having regard to the use, right or information for which they are paid exceeds the amount that would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last- mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
   7. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect to which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 13

Capital gains
   1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
   2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment that an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.
   3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or from movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
   4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other rights representing the capital of a company that is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State if,

(a) the gains derive more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in that other Contracting State; or

(b) the recipient of the gain at any time during the 12-month period preceding such alienation owned, directly or indirectly, shares or other rights consisting of 20 per cent or more of the capital of that company; or

(c) the recipient of the gain is an individual who has been a resident of that other Contracting State and who has become a resident of the first-mentioned Contracting State and the alienation of the shares or other corporate rights occurs at any time during the ten years next following the date on which the individual has ceased to be a resident of that other State.

Any other gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other rights representing the capital of a company resident in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State but the tax so charged shall not exceed 16 per cent of the amount of the gain.

Notwithstanding any other provision of this paragraph, gains derived by a pension fund that is a resident of a Contracting State from the alienation of shares or other rights representing the capital of a company that is a resident of the other Contracting State shall be taxable only in the first- mentioned Contracting State.
   5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the above mentioned paragraphs, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Independent personal services
   1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

(a) if such individual has a fixed base regularly available in the other Contracting State for purpose of performing the activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State;

(b) if such individual stays in the other Contracting State for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period; in that case, only so much of the income as is derived from the activities performed in that other State may be taxed in that State.
   2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

Income from employment
   1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
   2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, a person being an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base that the person being an employer has in the other State.
   3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic shall be taxable only in that State.

Article 16

Directors' fees

Directors' fees and other payments derived by a resident of a Contracting State in the capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and sportspersons
   1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an artiste, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident's personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. The income referred to in this paragraph shall include any income derived from any personal activity exercised in the other State related with that person's renown as an artiste or sportsperson.
   2. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, where income in respect of personal activities exercised by an artiste or a sportsperson in that capacity as such accrues not to the artiste or sportsperson personally but to another person, that income may be taxed in the Contracting State in which the activities of the artiste or sportsperson are exercised.

Article 18

Pensions and alimony
   1. Pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned State.
   2. Alimony and other maintenance payments paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.
However, any alimony or other maintenance payments paid by a resident of one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State shall, to the extent it is not allowable as a relief to the payer, be taxable only in the first-mentioned State.

Article 19

Government service
   1. (a) Salaries, wages and other remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
   2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Students

Payments which a student, apprentice or business trainee who is, or was, immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of that individual's education or training receives for the purpose of that individual's maintenance, education or training shall not be taxed in that State, if such payments arise from sources outside that State.

Article 21

Other income
   1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
   2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
   3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

CHAPTER IV

TAXATION OF CAPITAL

Article 22

Capital
   1. Capital represented by immovable property owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
   2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.
   3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.
   4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.
   5. The provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall apply in a Contracting State only if both Contracting States levy a general tax on capital.

CHAPTER V

METHODS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

Article 23

Avoidance of double taxation
   1. In the case of Chile, double taxation shall be avoided as follows:

(a) residents in Chile, obtaining income or owning capital which may, in accordance with the provisions of this Convention, be subject to taxation in Sweden, may credit the Swedish tax so paid against any Chilean tax payable in respect of the same income or capital, subject to the applicable provisions of the law of Chile, this paragraph shall apply to all income referred to in the Convention;

(b) where, in accordance with any provision of the Convention, income derived or capital owned by a resident of Chile is exempt from tax in Chile, Chile may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income or capital, take into account the exempted income or capital.
   2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as follows:

(a) Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Chile and in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Chile, Sweden shall allow - subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) - as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Chilean tax paid in respect of such income.

(b) Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Chile, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Chile.

(c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, dividends paid by a company which is a resident of Chile to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish companies by companies abroad.

(d) Where a resident of Sweden owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Chile, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in Chile. Such deduction shall not, however, exceed that part of the Swedish capital tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the capital which may be taxed in Chile.

CHAPTER VI

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

Non-discrimination
   1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.
   2. The taxation on a permanent establishment that an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
   3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities that it grants to its own residents.
   4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first- mentioned State.
   5. Companies which are residents of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first- mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith that is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar companies of the first-mentioned State are or may be subjected.
   6. In this Article, the term "taxation" means taxes that are the subject of this Convention.

Article 25

Mutual agreement procedure
   1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present the case to the competent authority of the Contracting State of which that person is a resident or, if that person's case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which that person is a national.
   2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by a mutual agreement procedure with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.
   3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by a mutual agreement procedure any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.
   4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of information
   1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws in the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes covered by this Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
   2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information that is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy ("ordre public").
   3. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall obtain the information to which the request relates in the same way as if its own taxation were involved even though the other State does not, at that time, need such information. If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall endeavour to provide information under this Article in the form requested, such as depositions of witnesses and copies of unedited original documents (including books, papers, statements, records, accounts or writings), to the same extent such depositions and documents can be obtained under the laws and administrative practices of that other State with respect to its own taxes.

Article 27

Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

Miscellaneous rules
   1. For the purposes of this Convention, investment funds or any other fund of any kind, which are being administered by a person resident in Chile, may be taxed in Chile in respect of dividends, interest, capital gains and other income derived from property or investment in Chile.
   2. For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of this Convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States.
Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 3 of Article 25 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States.
   3. Nothing in this Convention shall affect the application of the existing provisions of the Chilean legislation DL 600 as they are in force at the time of signature of this Convention and as they may be amended from time to time without changing the general principle hereof.
   4. Contributions in a year in respect of services rendered in that year paid by, or on behalf of, an individual who is a resident of a Contracting State to a pension plan that is recognised for tax purposes in the other Contracting State shall, during a period not exceeding in the aggregate 60 months, be treated in the same way for tax purposes in the first-mentioned State as a contribution paid to a pension plan that is recognised for tax purposes in that first-mentioned State, if

(a) contributions were made by, or on behalf of, such individual on a regular basis to the pension plan for a period ending immediately before that individual became a resident of the first-mentioned State; and

(b) the competent authority of the first-mentioned State agrees that the pension plan generally corresponds to a pension plan recognised for tax purposes by that State.

For the purposes of this paragraph, "pension plan" includes a pension plan created under the social security system in a Contracting State.
   5. Considering that the main aim of the Convention is to avoid international double taxation, the Contracting States agree that, in the event the provisions of the Convention are used in such a manner as to provide benefits not contemplated or not intended, the competent authorities of the Contracting States shall in an expeditious manner, consult according to the mutual agreement procedure of Article 25 with a view to amending the Convention, where necessary.
   6. Nothing in this Convention shall affect the taxation in Chile of a resident in Sweden in respect of profits attributable to a permanent establishment situated in Chile, under both the first category tax and the additional tax but only as long as the first category tax is deductible in computing the additional tax.
   7. With respect to profits derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of Article 8 paragraph 1 shall apply only to such part of the profits as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.
   8. With respect to gains derived by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of Article 13 shall apply only to such part of the gains as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.
   9. With respect to capital owned by the air transport consortium Scandinavian Airlines System (SAS), the provisions of Article 22 shall apply only to such part of the capital as corresponds to the participation held in that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.

CHAPTER VII

FINAL PROVISIONS

Article 29

Entry into force
   1. Each of the Contracting States shall notify the other through diplomatic channels of the completion of the procedures required by law for the bringing into force of this Convention.
This Convention shall enter into force on the date of the receipt of the later of these notifications.
   2. The provisions of this Convention shall have effect:

(a) in Chile,

(i) in respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, put at the disposal or accounted as an expense, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force;

(ii) in respect of taxes on capital, if and to the extent such tax will be imposed by Chile after the date of signature of this Convention, for tax levied in relation to capital owned on or after the first day of January of the year next following the date on which tax on capital has been introduced; and

(b) in Sweden,

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the date on which the Convention enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income, on income tax chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Convention enters into force;

(iii) in respect of taxes on capital, if and to the extent such tax will be imposed by Chile after the date of signature of this Convention, for tax levied in relation to capital owned on or after the first day of January of the year next following the date on which tax on capital has been introduced.

Article 30

Termination
   1. This Convention shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the year in which the Convention enters into force, give to the other Contracting State a notice of termination in writing through diplomatic channels.
   2. The provisions of this Convention shall cease to have effect:

(a) in Chile,
in respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, put at the disposal or accounted as an expense, or on capital owned, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given; and

(b) in Sweden,

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period;

(ii) in respect of other taxes on income, on income tax chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period;

(iii) in respect of taxes on capital, for tax which is assessed on or after the second calendar year next following the end of the six month period.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised to that effect, have signed this Convention.

DONE in duplicate at Stockholm this 4th day of June 2004, in the Spanish, Swedish and English languages. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Bosse Ringholm

For the Government of the Republic of Chile

Nicolás Eyzaguirre

Protocol to the Convention between the Kingdom of Sweden and the Republic of Chile for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

At the moment of signing the Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital between the Kingdom of Sweden and the Republic of Chile, the Contracting States have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Convention:

Articles 10, 11 and 12

In respect of paragraph 6 of Article 10, paragraph 7 of Article 11 and paragraph 7 of Article 12, it is agreed that when a Contracting State contemplates to deny benefits to a resident of the other Contracting State, the competent authorities should consult with each other.

Articles 11 and 12

It is agreed that if any agreement or convention between Chile and a member state of the Organisation for Economic Co- operation and Development provides that Chile shall exempt from tax interest or royalties (either generally or in respect of specific categories of interest or royalties) arising in Chile, or limit the tax charged in Chile on such interest or royalties (either generally or in respect of specific categories of interest or royalties) to a rate lower than that provided for in paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 of Article 12 of the Convention, such exemption or lower rate shall automatically apply to interest or royalties (either generally or in respect of those specific categories of interest or royalties) arising in Chile and beneficially owned by a resident of Sweden and interest or royalties arising in Sweden and beneficially owned by a resident of Chile under the same conditions as if such exemption or lower rate had been specified in those paragraphs. The competent authority of Chile shall inform the competent authority of Sweden without delay that the conditions for the application of this paragraph have been met.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised to that effect, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Stockholm this 4th day of June 2004, in the Spanish, Swedish and English languages. In case of divergence between the texts the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Bosse Ringholm

For the Government of the Republic of Chile

Nicolás Eyzaguirre

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.